Põhisisu algus
Elisa Wifi lahenduste tingimused
 1. Teenuse sisu
  1. Käesolevad Elisa Wifi teenuse tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad Wifi teenuse (edaspidi Teenus) osutamist Elisa poolt juriidilisest isikust kliendile (edaspidi Klient).
  2. Teenusega saab Klient enda kasutusse Wifi seadme (edaspidi Seade), mis loob kliendi kontorisse Wifi leviala.
  3. Elisa seadistab vaikimisi 2 parooliga kaitstud wifi võrku (SSID) – üks Kliendi töötajatel ja üks külalistele.
  4. Elisa tarnib ja paigaldab Seadme Kliendiga kokkulepitud asukohta ning konfigureerib Seadme vastavalt Kliendi vajadustele.
  5. Seadet haldab, hooldab ja seadistab üksnes Elisa. Juhul, kui Seadet haldab, hooldab ja seadistab Klient või kolmas isik, siis Elisa ei tagada Teenuse toimivust lubatud kvaliteediga (-65 dB) ning tuge muudatuste ning rikete korral.
  6. Seadme riketest või tõrgetest Teenuse osutamisel kohustub Klient viivitamatult teavitama Elisat.
  7. Teenuse sisaldab Wifi võrgu nime ja parooli muudatusi, tarkvara uuendusi, rikete lahendamisi, võrgu kvaliteediprobleemide kõrvaldamist ja täiendava võrgu avamist.
  8. Teenust osutatakse sellises ulatuses, mahus ja kvaliteedis nagu võimaldavad Seadme omadused ja funktsionaalsused.
 2. Elisa kohustused
  1. Elisa osutab Kliendile Teenust Kliendi pöördumise alusel vahetult ja kaughalduse teel.
 3. Kliendi kohustused
  1. Klient kohustub andma Elisale Teenuse osutamiseks vajalikud õigused ja ligipääsud.
  2. Klient kohustub talle väljastatud paroole turvaliselt hoidma, sh väljastatud paroolid esimesel võimaluse muutma ning hiljem neid regulaarselt vahetama.
  3. Klient vastutab kõikide võrkude kasutamisest või väärkasutamisest tulenevate tagajärgede ja kahjude eest.
  4. Klient vastutab Teenuse kasutamiseks vajaliku internetiühenduse olemasolu eest.
 4. Klienditugi ja teenustase
  1. Teenuse tuge pakutakse äriklienditeeninduses, mille kontaktid on leitavad Elisa kodulehel elisa.ee.
  2. Elisa äriklienditeenindus võtab Teenusega seotud pöördumisi vastu ja lahendab pöördumisi vastavalt Elisa kodulehel elisa.ee märgitud kellaaegadel.
  3. Pöördumised, sh rikked ja võrgu kvaliteediprobleemid, lahendatakse hiljemalt pöördumisele järgneva tööpäeva lõpuks.
 5. Teenuse tasu
  1. Wifi teenus on kuutasuline teenus. Teenuse kuutasud on fikseeritud Elisa kodulehel elisa.ee.
  2. Teenusega liitumise ja teenuse lõpetamise kuul arvestatakse teenuse kuutasu vastavalt päevade arvule, mil klient Teenust kasutas.
  3. Kõik tavatingimustest erinevad Kliendi soovid Teenuse osutamise ja Seadme seadistuste kohta on läbiräägitavad ning teostatavad Elisa ja Kliendi vahelise kokkuleppe alusel. Teenuse tavatingimustes käsitlemata erisoovide täitmise korral võib Kliendile rakenduda Elisaga kooskõlastatud lisatasusid.
  4. Kuutasu hulka ei kuulu kohapealsed visiidid Seadme seadistamiseks või vahetamiseks, Kliendi (sh kliendi töötaja) ja/või kolmanda isiku hoolimatusest või Seadme mittesihipärasest kasutamisest põhjustatud intsidentide lahendamiseks teostatavad tööd.
  5. Teenuste eest arveldamist alustatakse hetkest, mil Elisa on Seadme Kliendiga kokkulepitud asukohta paigaldanud.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama