Põhisisu algus
Kampaaniapakkumine – Internetiga liitujale TV aasta lõpuni kuutasuga 1 euro!

Pakkumise tingimused:

1.    Elisa Teleteenused AS (edaspidi nimetatud kui Elisa) korraldab ajavahemikul 17.08.2020 – 31.08.2020 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega “Internetiga liitujale TV aasta lõpuni kuutasuga 1 euro” (edaspidi Kampaania).

2.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.

3.    Kampaanias saavad osaleda ja kampaania kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa koduteenuste lepingut ja kes sõlmivad uue Elisa Elamus koduteenuste lepingu aadressile, kus ei ole 3 viimase kuu jooksul olnud kliendil või tema pereliikme nimel Elisa koduteenuste lepingut.

4.    Elisa Koduteenusteks loetakse antud Kampaania raames Elisa televisiooni-, interneti- või telefoniteenust.

5.    Elisa Elamuse Koduteenusteks loetakse antud Kampaania raames Hinnakirjas sisalduvaid Elisa Elamuse televisiooni ja internetiteenuseid, kui need on mõlemad tellitud üheaegselt  (st Elisa Elamus Koduteenus ei ole internetiteenus ilma televisiooniteenuseta või televisiooniteenus ilma internetiteenuseta).

6.    Klient saab kampaania pakkumist kasutada üksnes siis, kui:

6.1    klient sõlmib käesolevate tingimuste punkti 5. kohaselt televisiooni ja interneti teenuslepingu Elisa Elamus Koduteenuste kasutamiseks;
6.2    kliendil puuduvad võlgnevused Elisa või Elisa Eesti AS-i ees;
6.3    soovitud tarbimise aadressil (edaspidi Liituv aadress) on Elisa Elamus Koduteenustega liitumine tehniliselt võimalik.

7.    Kampaaniaga ei ole võimalik liituda ja Soodustus ei rakendu liitudes iseteeninduses.

8.    Kampaania pakkumisega liitunud klient saab Elisa Elamuse Koduteenustega liitumisel Elisa Elamus TV Hinnakirjajärgse põhipaketi vastavalt tellitavale interneti paketile 1 euro kuutasuga (edaspidi Soodustus) kuni 2020 aasta lõpuni (edaspidi Soodusperiood).

Interneti pakett, millega klient liitub

Televisiooni pakett, millele kehtib Soodustus

Internet-S

TV-S

Internet-M

TV-M, TV-S

Internet-L

TV-L, TV-M, TV-S

Internet-XL

TV-XL, TV-L, TV-M, TV-S

Üle õhu internet (sh Lihtne, Praktiline, Piiramatu)

Elisa Elamus üle õhu TV


9.    Kampaaniapakkumist ei saa kasutada Klient, kes Kampaania perioodil muudab tarbimise aadressi ja sõlmib sellest tulenevalt uue Elisa Elamus Koduteenuste lepingu uuele teenuse tarbimise aadressile.

10.    Kampaaniapakkumist  ei saa kombineerida koos teiste Elisa Elamus Koduteenuste liitumispakkumistega.

11.    Soodustus kaotab kehtivuse, kui klient Soodusperioodi jooksul Elisa Elamus Koduteenuseid muudab. 

12.    Juhul, kui klient Soodusperioodi ajal lõpetab või peatab interneti teenuse või teenust piiratakse Kiendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus katkeb.

13.    Soodustus kaotab kehtivuse ja ei kandu üle, kui Soodustusega lepingule vormistatakse omanikuvahetus.

14.    Juhul, kui klient soovib Soodustuse kehtivuse ajal muuta Koduteenuse tarbimise aadressi, siis tuleb selleks esitada Elisale allkirjastatud sooviavaldus. Juhul, kui kliendi poolt soovitud aadressil ei ole võimalik Elisa Elamus Koduteenuseid pakkuda, siis Kliendil ei ole õigust nõuda ega Elisal ei ole kohustus pakkuda Kampaaniaga seoses kliendi poolt soovitud aadressil Koduteenust. Eelkirjeldatud juhul Teenusleping lõppeb ja soodustus kaotab kehtivuse.

15.    Soodusperioodi lõppemisel ei lõpe teenuse osutamise leping ning tellitud Paketile hakkab kehtima hinnakirjajärgne tasu.

16.    Teenuse paigalduskulusid, tarbimiseks vajalikke seadmeid ja lisateenuseid (nt valikkanalid, teemapaketid, salvestamine jne) ning liitumise tasu (nt eramud) arvestatakse vastavalt Elisa hinnakirjale (https://www.elisa.ee/et/elisast/teenuste-tingimused-ja-hinnakiri/starman).

17.    Kampaaniaga liitumisel võetud kohustused (sh seadmete rendi/ osamakse lepingutest tulenevad tähtajalised kohustused) tuleb lõpuni kanda.

18.    Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui klient on allkirjastanud Teenuslepingu.

19.    Elisal on õigus kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa Teleteenused AS teenuste kasutamise üldtingimustes (https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/teleteenused/Elisa_Teleteenused_AS_teenuste_kasutamise_uldtingimused_alates_15.01.2019.pdf) sätestatud korras.

20.    Võimalike mitmetimõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst

21.    Elisal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.

22.    Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse


Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.
 

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!