Põhisisu algus
Elisa turunduse põhimõtted
Käesolevad otseturunduse põhimõtted on koostatud EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSEST (EL) 2016/679 ja elektroonilise side seadusest lähtuvalt ning reguleerivad Elisa otseturundustegevust. Mõisted Turundus – on tegevuste süsteem, mille eesmärk on viia kokku ostjate soovid ja vajadused ning müüja poolt pakutavad lahendused/teenused vms. Otseturundus – on turunduse liik, mille levinumad vormid on E-turundus – elektrooniliste kanalite kaudu (nt e-post, sms, iseteenindus) edastatav turunduslik teave. Telefonimüük – on reaalajas toimuv mitmepoolne häälkõne, mille eesmärgiks on otseturunduse sõnumi edastamine kõne jooksul. Reklaam - on turunduses kasutatav kommunikatsioonivõte, mille abil teavitame tarbijat tootest, teenusest või ideedest. Andmesubjekt – füüsiline isik, kes on andnud Elisale nõusoleku pakkumiste saamiseks või kellele Elisa edastab pakkumisi õigustatud huvi alusel. Turunduse eesmärgid ja töödeldavad isikuandmed Turunduse eesmärgiks on viia kokku klientide soovid ja vajadused ning Elisa poolt pakutavad lahendused/teenused. Turunduseesmärkide saavutamiseks Elisa analüüsib andmesubjekti isiklikke andmeid (suhtluskeel), demograafilisi andmeid (vanus, sugu), kliendisündmusi (kliendiks oleku fakt, võlgnevuse info, nõusolekud, pakkumiste ajalugu), teenuse ja seadme valikuid, lepingu andmeid (teenuse kasutamise aadress), seadme tunnuseid (IMEI-kood) ning tarbimisandmeid. Analüüsi käigus saadud info põhjal luuakse andmesubjekti turundusprofiil. Eelnimetatud tegevused on vajalikud, et mõista andmesubjekti ootusi, eelistusi ja vajadusi seoses Elisa poolt pakutavate teenuste/lahendustega ning tagada andmesubjektile just tema profiilile vastav parim teenus- või seadmepakkumine. Pakkumiste edastamiseks e-kirja ja sms-i teel töödeldakse andmesubjekti isiklikke andmeid (ees- ja perekonnanimi) ja kontaktandmeid (e-posti aadress ja telefoninumber). Telefonimüügi tegemisel töödeldakse kliendi identifitseerimiseks või kolmanda isiku esindusõiguse tõendamiseks identifitseerivaid andmeid (telefoniteeninduse salasõna). Õiguslik alus pakkumiste edastamiseks Andmesubjektil on võimalus soovi korral anda Elisale nõusolek isikuandmete töötlemiseks Elisa ja Elisa koostööpartnerite pakkumiste saamiseks ning keelata pakkumiste edastamine. Nõusolek annab Elisale õiguse edastada andmesubjektile pakkumisi üksnes Elisa või Elisa ja Elisa koostööpartnerite kõigi teenuste ja/või toodete osas olenevalt kas nõusolek antakse üksnes Elisa pakkumiste saamiseks või Elisa ja Elisa koostööpartnerite pakkumiste saamiseks. Elisa koostööpartnerid, kelle pakkumiste edastamiseks andmesubjekt nõusoleku annab on välja toodud siin. Elisa edastab andmesubjektile pakkumisi andmesubjekti nõusolekuta õigustatud huvi alusel andmesubjekti poolt kasutatava toote/teenuse osas või samasuguste toodete või teenuste osas. Elisal on õigus teha telefonimüüki Elisa kõigi teenuste ja/või toodete pakkumiseks andmesubjekti nõusolekuta õigustatud huvi alusel v.a juhul, kui andmesubjektiks on teise sideoperaatori klient. Sel juhul on Elisa õigus teha telefonimüüki andmesubjekti nõusoleku alusel vastavalt „Anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tavale“. Elisa edastab juriidilistest isikutest klientidele pakkumisi kliendi nõusoleku ja elektroonilise side seaduse alusel. Andmesubjekti õigus Andmesubjektil on õigus igal ajal nõusolek konkreetse pakkumise või kõigi pakkumiste edastamiseks tagasi võtta ja/või keelata õigustatud huvi alusel pakkumiste edastamine iseteenindusbüroos, e-kirjas või sms-is toodud juhiseid järgides. Samuti on võimalik esitada Elisale sellekohane sooviavaldus Elisa klienditeeninduse vahendusel. Andmesubjektil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisel turunduslikul eesmärgil. Vastuväite esitamine toimub vastavalt „Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtete“ punktile 8.1. Juhul, kui andmesubjekt esitab vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise suhtes, ei tohi isikuandmeid sellisel eesmärgil enam töödelda. Telefonimüügist on võimalik andmesubjektil loobuda edastades Elisale sellekohane allkirjastatud sooviavaldus või loobuda edasisest telemüügist kõne käigus. Andmesubjektil on võimalik igal ajal nõusolek pakkumiste edastamiseks taastada kas iseteenindusbüroo vahendusel või esitades Elisale sellekohase sooviavalduse. Isikuandmete säilitamine Elisa säilitab nõusolekuid kuni nõusoleku tagasi võtmiseni. Teise sideoperaatori kliendi nõusolekuid säilitab Elisa kuni nõusoleku kehtivuse lõpuni (3 aastat). Elisa ei säilita andmete analüüsimisel loodud turundusprofiile.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!