Põhisisu algus
Elisa Eesti AS roamingteenuse ehk rändlusteenuse kasutamise tingimused Roamingteenus ehk rändlusteenus on kliendi poolt Elisa roaming-partneriks oleva välisriigi sideettevõtja sideteenuste kasutamine, mille eest tasumine toimub Elisa kaudu. Eestist välismaa numbrile helistades ei ole tegemist roaming’u ehk rändlusega. Liitumislepingu allkirjastamisega on kliendile automaatselt roamingteenus avatud. Kliendil on võimalik roamingteenust piirata Elisa iseteeninduses, esitades Elisale kirjaliku taotluse või helistades salasõna kasutades Elisa infotelefonile. Kliendil on võimalik roamingteenust piirata ka oma seadmes vastavalt seadme kasutusjuhendile. Pane tähele! Reisides piiriäärsetel aladel Eestis või välismaal võib seade lülituda naaberriigi sideoperaatori võrku ning reisides laevaga või viibides sadamas võib seade lülituda satelliitvõrku. Soovides seda vältida, tuleb nimetatud kohtades reisides seadmes keelata automaatne võrguvalik ja kasutada käsitsi võrguvalikut. Tutvu Elisa roamingteenuse hinnakirjaga. Roamingteenuste tarbimine laeval, lennukis või satelliidi vahendusel võib-olla tunduvalt kallim tavapärastest roamingteenuse hindadest. Romingteenuste hinnad laevas, lennukis või satelliidi vahendusel on leitavad Elisa roamingteenuse hinnakirjast. Rändluses andmeside kasutuse täielikuks vältimiseks tuleb andmeside ja/või roaming andmeside seadmest välja lülitada. Juhul kui klient soovib roamingus olles kasutada wifi võrku, siis tuleb seade wifi võrku registreerida ning mobiilne andmeside seadmes välja lülitada. Roamingus maksutatakse Mobiil-id toiming (isiku tõendamine või digitaalallkirja andmine) vastavalt teenuspaketi tingimustele ning rakendub kahekordne lühisõnumi saatmise hind. Tingimused Roaming kõneteenused (häälkõne ja SMS) Klient tasub kõneteenuste eest välisriigist Eestisse ning välisriigi siseselt vastavalt Elisa roamingteenuse kõne hinnakirjale. Elisa edastab kliendile roaming kõneteenuste hinnateavituse sõnumi juhul, kui kliendi seade registreeritakse roaming- partneri võrku. Hinnateade edastatakse esmasel võrku registreerimisel ning seda ei korrata enne 30 päeva möödumist. Kõneteenuste hinnateavitus on mobiilinumbripõhine ning selles edastatakse konkreetse mobiilinumbri teenuspaketist lähtuv personaalne hinnateave. Klient tasub ühest välisriigist teise välisriiki tehtud kõne eest vastavalt välisriigi, milles kõne tehakse, roaming-partneri poolt kehtestatud hinnale, millele lisanduvad maksumäärad ning marginaalid ning mis on ajas pidevas muutumises. Eelnimetatud hinnamuutused toimuvad Elisast sõltumatult ning Elisa nimetatud muutuste eest ei vastuta. Klient tasub välisriigis vastuvõetud kõne eest vastavalt välisriigi, milles kõne vastu võeti, roaming-partneri poolt kehtestatud hinnale. Täpse ja ajakohase välisriigis tehtud (punkt 1.3.) ja vastuvõetud kõne (punkt 1.4.) hinnainfo saamiseks tuleb kliendil pöörduda Elisa klienditeeninduse poole enne roaming kõne tegemist. Tähelepanu! Roamingus võidakse välisoperaatori poolt maksustada ka kõne kutsung. Tähelepanu! Roamingus olles kõneposti jõudnud kõne maksustatakse vastavalt teenuspaketi hinnakirjale. Roaming andmeside Kliendil on võimalus roaming andmesidet kasutada teenuspaketi alusel juhul, kui teenuspaketi kuutasu sisaldab teatud koguse roaming andmeside mahtu, mida saab teenuspaketis nimetatud riikides kasutada. Juhul, kui teenuspakett ei sisalda roaming andmeside mahtu edastab Elisa internetipileti regiooni sisenedes kliendile SMS’i otselingiga iseteenindusesse, kus kliendil kuvatakse neli valikut: vastava regiooni päeva-, nädala-, kuupilet või mahupõhine arveldus. Esmakordsel sisenemisel iseteenindusse ja selleks vajamineva andmesidemahu eest tasu ei võeta. Internetipiletite tingimustega sh regioonidega, milles internetipiletite kasutamine on võimalik tutvu Elisa roamingteenuse lehel. Mahupõhine arvestus rakendub juhul, kui: klient valib internetipiletite regioonis mahupõhise arvestuse või klient külastab internetipiletite regiooni mitte kuuluvat riiki. Mahupõhise arvestuse puhul tasustatakse iga megabait (MB) vastavalt Elisa roamingteenuse hinnakirjale. Elisa on kliendi kaitseks kehtestanud mahupõhise roamingu andmeside tarbimisele eraldiseisva krediidilimiidi 60 € kalendrikuus. Kliendil on võimalik vaikimisi kehtestatud andmeside krediidilimiiti iseteeninduses muuta vastavalt 30€, 120€, 240€, 500€ ja 1000 €. Andmeside krediidilimiidile lähenemisel saadetakse tarbijale informeeriv SMS, kui limiidist on tarbitud 70%. Limiidi täitumisel (100%) teavitatakse klienti limiidi täitumisest SMS teel ning piiratakse konkreetsel mobiilinumbril roamingu andmeside tarbimine. Teavitavas SMS-is on juhised, kuidas klient soovi korral saab roaming andmesideteenuse tarbimist jätkata. Tähelepanu! Roamingu andmeside krediidilimiidi tõstmine eeldab sideteenuse üldise krediidilimiidi tõstmist. Elisa edastab kliendile roaming andmeside hinnateavituse sõnumi juhul, kui kliendi seade registreeritakse roaming- partneri võrku. Hinnateavitus edastatakse esmasel võrku registreerimisel ning seda ei korrata enne 30 päeva möödumist. Andmeside hinnateavitus on mobiilinumbri põhine ning selles edastatakse konkreetse mobiilinumbri teenuspaketist lähtuv personaalne hinnateave. Roamingteenuse mõistliku kasutamise põhimõtted Käesolevad roamingteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted (edaspidi Roamingpõhimõtted) on kehtestatud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrustest (EL) nr 521/2012 ja nr 2015/2120, mis reguleerivad rändlust (roamingut) üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires ning lähtuvalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2016/2286, milles on sätestatud mõistliku kasutamise poliitika rakendamist käsitlevad eeskirjad. Käesolevad roamingteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted (edaspidi Roamingpõhimõtted) on kehtestatud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrustest (EL) nr 521/2012 ja nr 2015/2120, mis reguleerivad rändlust (roamingut) üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires ning lähtuvalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2016/2286, milles on sätestatud mõistliku kasutamise poliitika rakendamist käsitlevad eeskirjad. Käesolevaid Roamingpõhimõtteid kohaldatakse kõigile neile teenuspakettidele ning kõnekaartidele, mille üheks komponendiks on kliendile Elisa poolt EL-i riikides (sh üksikutes riikides ja riikide gruppides) Siseriiklike tingimustega roamingteenuste osutamine. Roamingpõhimõtteid võidakse täpsustada konkreetsete teenuspakettide tingimustega ning Roamingpõhimõtetega reguleerimata küsimustes lähtutakse liitumislepingust, Elisa Üldtingimustest ja EL-i roamingregulatsioonist. Elisa võib roamingteenuste keelatud, anomaalse või kuritarvitava kasutamise vältimiseks ning selliste rikkumiste avastamiseks, tuvastamiseks ja lõpetamiseks rakendada alljärgnevaid meetmeid: nõuda kliendilt andmete esitamist, mis tõendaksid Eestiga püsiva seose olemasolu sh andmeid kliendi alalise elu- või asukoha või tegevuskoha kohta või andmeid mis tõendaksid muud püsivat seost Eestiga (nt kliendi elu- või asukohta või tegevuskohta Eestis tõendavad dokumendid, alaline elamisluba Eestis, Eestis töötamist või õppimist tõendavad dokumendid, Eestis maksude tasumist tõendavad dokumendid või muud Elisa poolt aktsepteeritavad dokumendid). Kliendi poolt Eestiga püsiva seotuse Elisale aktsepteeritaval viisil tõendamata jätmise korral või Elisale ebaõigete andmete esitamisel, on Elisal õigus rakendada Elisa Üldtingimustes toodud meetmeid ja/või kohaldada kliendi poolt EL-i riikides kasutatud roamingteenuste suhtes EL-i Roamingregulatsiooni kohast roamingu lisatasu. monitoorida kliendi mobiilsideteenuste kasutusandmeid, tagamaks et kliendi poolt kasutatakse roamingteenuseid Siseriiklikel tingimustel EL-i riikides nõuetekohaselt sh et SIM kaart on Eestis mobiilsideteenuste tarbimiseks aktiivselt kasutusel, SIM-kaardi või SIM-kaartide kasutamismustris ei esine anomaaliaid, ning et kliendi põhiline mobiilsideteenuste tarbimiskoht on Eesti (sh peab kliendi SIM kaart olema vähemalt nelja järjestikuse kuu jooksul olema toiminud enamiku ajast Eestis Elisa võrgus ja/või enamik kliendi mobiilsideteenuste (kõne, SMS, MMS ja mobiilne andmeside koos või iga teenus eraldi) tarbimisest peab olema toimunud Eestis Elisa võrgus). Elisal on õigus kohaldada ülaltoodud meetmeid ja rakendada roamingu lisatasu olenemata asjaolust, kas kliendil on tõendatud püsiv seos Eestiga või mitte. Kui klient muudab oma mobiilsideteenuste kasutamise taas Roamingpõhimõtetele vastavaks, lõpetatakse Elisa poolt roamingu lisatasu kohaldamine. Ülaltoodud meetmete rakendamine ei piira Elisa õigusi rakendada muid Elisa Üldtingimustest, hinnakirjast, teenuspakettide tingimustest jms sideteenuse osutamist puudutavad dokumentidest ja eritingimustest tulenevaid nõudeid ja meetmeid. Kui kliendi mobiilsideteenuste kasutusandmete 4 (nelja) kuu monitooringu andmed näitavad, et klient kasutab mobiilsideteenuseid enamiku ajast Eesti asemel mõnes teises EL-i riigis või kui esineb mõni muu roamingteenuste keelatud, anomaalset või kuritarvitavat kasutamist näitav asjaolu, saadetakse kliendile SMS-iga vastavasisuline hoiatusteade. Selles teavitatakse klienti Elisa õigusest kohaldada alates hoiatusteate saatmise kuupäevast roamingu lisatasu, kui järgneva 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul kliendi poolsele Roamingpõhimõtete rikkumisele viitav käitumismuster SIM-kaardi kasutamisel ei muutu. Kliendil on õigus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates hoiatusteate saamisest esitada Elisale kirjalik selgitus, põhjendamaks millest oli tingitud Roamingpõhimõtetega vastuollu minev käitumismuster. Piiramatu mahuga andmesidepakettide osas (st paketid kus paketi kuutasu sisaldab ühte või mitut mobiilsideteenust piiramatus mahus kasutamiseks; paketid kus mobiilse andmeside Eesti sisene ühikuhind, mis saadakse paketi kuutasu (käibemaksuta) jagamisel selle paketi andmesidemahuga on väiksem kui mobiilse andmeside hulgihind ning paketid, mille puhul paketi kuutasuga hõlmatud mahu täitumisel toimub andmeside kiiruse piiramine ning teenuse piiratud kiirusel edasi kasutamine), kui Klient kasutab sellist piiramatu mahuga mobiilse andmeside paketti, saab Klient ühe arveldusperioodi jooksul roamingus EL-i riikides regulaarselt reisides Siseriiklikke tingimustega kasutada mahtu, mis saadakse järgmise valemi kohaselt: paketi kuutasu (ilma käibemaksuta) / kehtiv mobiilse andmeside hulgihind (GB) x 2. Kui klient leiab, et käesolevate Roamingpõhimõtete kohaste meetmete rakendamine pole olnud õiguspärane, on kliendil õigus esitada Elisale kirjalik pretensioon, mille Elisa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Üldtingimustes sätestatud tähtaja jooksul läbi vaatab ning oma otsusest klienti teavitab. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kas Tarbijakaitseameti juures tegutsevas Tarbijavaidluste komisjonis või Harju Maakohtus. Tarbijaga seotud vaidlused lahendatakse tarbija elukohajärgses kohtus.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!