Põhisisu algus

Äri Internet Plus

Tingimused

Tingimused alates 01.07.2015

Raadiolingi teenuse tingimused

 • 1. Mõisted
  Internetiterminal – kliendi omanduses olev interneti kasutamist võimaldav seade (nt arvuti, marsruuter).
  Kliendiseade – kliendi soovil ühenduspunkti paigaldatav interneti juurdepääsu¬seade, mis kuulub teenusepakkujale.
  Klient – üldkasutatavat elektroonilise side teenust kasutav juriidiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga raadiolingi teenuse tarbimiseks teenuselepingu.
  Raadiolink – vabasageduslikul tehnoloogial põhinev raadiolink koos muude tehniliste seadmete kogumiga, mis ühendab sidevõrgu lõpp-punkti ühenduspunktiga.
  Sidevõrgu lõpp-punkt – üldkasutatava elektroonilise side võrgu füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks üldkasutatavale elektroonilise side võrgule.
  Teenus – IEEE (ingl Institute of Electrical and Electronics Engineers) WiFi standardiga IEEE802.11n või IEEE802.11ac määratletud tehnoloogia alusel osutatav teenus, mis võimaldab kliendil kasutada asümmeetrilist (eri suundades erinev infoedastuskiirusega) andmeside ühendust.
  Teenusepakkuja – Elisa Eesti AS.
  Teenuseleping – teenusepakkuja ja kliendi vahel sõlmitud raadiolingi teenuse osutamise leping. Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes kasutatakse samaväärsena terminit liitumisleping.
  Ühenduspunkt – internetiterminali raadiolingiga ühendamise koht.
  Ühendustasu – kliendi ühenduspunktini teenuse väljaehitamise kulu.
 • 2. Teenuse kasutamise eeldused
  • 2.1. Raadiolingi teenust pakutakse asukohas, kus teenusepakkujal on selle jaoks olemas tehniline ressurss. Enne teenuse pakkumist teostatakse vajaduse korral tehniline vaatlus.
  • 2.2. Teenuse pakkumiseks tagab klient teenusepakkuja esindajale ligipääsu raadiolingi võimaliku paigalduskoha hoone katusele nii tehniliseks vaatluseks kui ka raadiolingi paigalduseks.
  • 2.3. Teenuse osutamiseks paigaldatakse hoone katusele või fassaadile raadiolink.
  • 2.4. Raadiolingi paigalduseks vajalikud load hangib hoone omanikult või haldajalt enne raadiolingi paigaldust klient.
  • 2.5. Klient tagab raadiolingi paigalduse tarbeks ühe 220 V toitepesa teenuse sidevõrgu lõpp-punktis. Kui klient kasutab teenusepakkuja kliendiseadet, tagab ta sellele ühe 220 V toitepesa.
 • 3. Teenuse kirjeldus
  • 3.1. Teenus on püsiinternetiteenus, mis loob kliendile võimaluse kasutada raadiolingil põhinevat internetile ligipääsu võimalust, mis on asümmeetriline, st eri suundades erinev infoedastuskiirusega.
  • 3.2. Teenuse paigaldamisega loob teenusepakkuja kliendile võimaluse ühendada internetiterminal raadiolingi vahendusel teenusepakkuja elektroonilise side võrguga. Teenust võib kasutada teenusepakkuja kliendiseadmega või ilma selleta. Teenuse paigaldus tähendab:
   • 3.2.1. raadiolingi paigaldust ühenduspunkti ning sidevõrgu lõpp-punkti hoone katusele või fassaadile;
   • 3.2.2. raadiolingi ühendamist sidevõrgu lõpp-punktiga;
   • 3.2.3. teenusepakkujalt tellitud kliendiseadme kasutamise korral kliendiseadme
    • paigaldust ühenduspunkti,
    • ühendamist raadiolingiga,
    • seadistamist;
    • 3.2.4. internetiühenduse kontrolli;
    • 3.2.5. vajaduse korral kuni 100 meetrit tasuta kaablit sisekaabelduse rajamiseks;
    • 3.2.6. arvutivõrgu otsastatud kaablit (1,8 meetrit, CAT5).
   • 3.3. Teenusel on avatud kõik TCP- (ingl Transmission Control Protocol) ja UDP- (ingl User Datagram Protocol) pordid.
   • 3.4. Teenuse kuutasu sisaldab ühte dünaamilist avalikku IP-aadressi või ühte avalikku staatilise IP aadressi ilma DHCPta (ingl Dynamic Host Configuration Protocol). Ilma lisatasuta on võimalik kasutada teenusega avalikku staatilise IP aadressi DHCPga.
   • 3.5. Teenuse kasutamise võimaldamiseks teavitab teenusepakkuja klienti teenuse vajalikest parameetritest (IP-aadressid, teenusserverid jmt).
   • 3.6. Teenust on võimalik kasutada ilma teenusepakkujalt tellitud kliendiseadmeta. Juhul kui teenust kasutatakse teenusepakkuja kliendiseadmega, on see seade teenusepakkuja omand.
   • 3.7. Kui internetiühendust kasutatakse korraga rohkem kui ühe arvutiga (vastavalt valitud interneti juurdepääsuseadme tüübile), jaguneb suurim allalaadimiskiirus internetiteenust tarbivate arvutite vahel.
   • 3.8. Teenuse kasutamiseks peab kliendiseade toetama IP-parameetrite konfigureerimist DHCP-protokolliga.
   • 3.9. Teenuse kasutamiseks peab kliendiseade olema režiimis auto-negotiation.
   • 3.10. Teenuse kasutamiseks peab arvuti võrgukaart toetama vähemalt järgmisi standardeid:
    • 3.10.1. traadiga ühenduse (Ethernet) puhul tugi Etherneti standarditele IEEE 802.3i (10BASE-T) või IEEE 802.3u (100BASE-TX);
    • 3.10.2. traadita ühenduse (WiFi) puhul tugi IEEE 802.11g või IEEE 802.11n standardile ja vähemalt 128-bit WAP (ingl Wi-Fi Protected Access II) krüpteerimine.
   • 3.11. Raadiolingi teenused (sh lisateenuste olemasolul lisateenused) ja nende parameetrid on fikseeritud teenusepakkuja kodulehel. Teenuse kasutamise piirangud on määratletud Elisa üldtingimustes.
  • 4. Teenuse parameetrid
   • 4.1. Teenusepakkuja pakub teenust, kasutades ligipääsu internetile käesolevate ja Elisa Eesti ASi üldtingimustes määratletud tingimustel ning alljärgnevate parameetritega:
    • 4.1.1. allalaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus;
    • 4.1.2. üleslaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus.
   • 4.2. Teenusepakkuja tagab kliendile vastavalt teenuselepingule ühenduskiiruse kliendi juures olevast, esimesena teenusepakkuja sidevõrguga ühendatud kliendiseadmest kuni teenusepakkuja esimese võrgusõlmeni. Ühenduse kiirus on tagatud eeldusel, et raadiolingi müra ja sumbuvus võimaldavad sellist kiirust.
   • 4.3. Raadiolingi ühenduse kiirust mõõdetakse OSI (ingl Open Systems Interconnection model) protokollistiku 2. kihi (Etherneti) tasemel. Kasutajale kättesaadav ühenduskiirus rakenduskihil (OSI protokollistiku 7. kihil) sõltub konkreetsest rakendusest ja on tavaliselt raadiolingi kihi kiirusest 10–15% väiksem.
   • 4.4. Teenusega kasutatavad meiliserveri parameetrid:
    • 4.4.1. väljuva e-posti server (SMTP): smtp.elisa.ee;
    • 4.4.2. port: 25.
   • 4.5. Teenusega on võimalik kasutada Elisa nimeservereid 194.204.0.18 (ns3.uninet.ee) ja 194.204.0.208 (ns4.uninet.ee).
  • 5. Teenuse hind
   • 5.1. Teenuse hind koosneb alljärgnevatest komponentidest:
    • 5.1.1. ühendustasu, mis rakendub juhul, kui klient lõpetab teenusepakkujaga teenuselepingu enne teenuselepingus märgitud tähtaja möödumist;
    • 5.1.2. kuutasu vastavalt kliendi valitud teenuse paketile;
    • 5.1.3. kliendi valitud lisateenuste kuumaksed.
   • 5.2. Kui teenuse kasutamise alustamiseks (näiteks liitumisel) on vaja rajada muid rajatisi (nt kinnitustoru, mast), kannab nende rajamise kulud klient. Kliendi soovil rajab rajatised teenusepakkuja, küsides kliendilt tasu teenusepakkuja koostatava ja kliendiga enne kooskõlastatava kulukalkulatsiooni alusel.
   • 5.3. Teenusega liitumisel vormistatakse selle kohta teenuseleping. Kui teenuseleping lõpetatakse või teenus kolitakse kliendi soovil uuele aadressile enne, kui teenuse aktiveerimisest möödub 24 kuud, tuleb kliendil tasuda ühendustasu 200 eurot (lisandub käibemaks).
   • 5.4. Teenuse tarbimiseks kliendi juurde paigaldatud raadiolink on teenusepakkuja omand ja teenuselepingu lõppedes demonteerib teenusepakkuja esindaja raadiolingi.
   • 5.5. Kui teenuse tarbimiseks paigaldatakse kliendi juurde punktis 3.6 nimetatud eelhäälestatud kliendiseade, on see teenusepakkuja omand ja tuleb teenuselepingu lõppedes samas komplektsuses teenusepakkujale tagastada.
   • 5.6. Klient on kohustatud raadiolingi ja kliendiseadme hinna teenusepakkujale hüvitama, kui teenusepakkuja esindaja tuvastab, et seade (seadmed) on rikutud kliendi süül.
   • 5.7. Teenuselepingu lõpetamisel vabaneb klient teenuse kuutasu maksmisest pärast seda, kui kliendiseade ja/või raadiolink on teenusepakkujale üle antud ja selle kohta on koostatud akt või kui selle (nende) väärtus on teenusepakkujale hüvitatud.
   • 5.8. Teenusega seonduvad tasud on sätestatud ärikliendi teenusepakettide hinnakirjas. Klient on kohustatud maksma hinnakirjas fikseeritud ulatuses ühekordseid ja kuutasusid enda tellitud tasuliste lisateenuste eest.
  • 6. Rikked
   • 6.1. Teenuse kasutamisel on klienditugi ööpäev ringi kättesaadav telefonil 6 600 600.
   • 6.2. Rikke ilmnemisel teenusepakkuja sidevõrgus kõrvaldab teenusepakkuja rikke mõistliku aja jooksul pärast sellest teadasaamist. Mõistlikuks ajaks loetakse rikke kõrvaldamist hiljemalt rikkest teadasaamisele järgneval tööpäeval.
   • 6.3. Kui selgub, et rike on kliendi sisevõrgus, st kliendi poolel peale sidevõrgu lõpp-punkti, kõrvaldab teenusepakkuja selle ainult kliendi soovil. Kliendi sisevõrgus ilmnenud rikke kõrvaldamise kulud kannab klient.
   • 6.4. Teenusepakkujal on õigus teha teenuse toimimise tagamiseks vajalikke korralisi hooldustöid ajavahemikus 00.00–6.00. Seetõttu võib teenuse toimimises esineda nimetatud ajavahemikul häireid, mida ei loeta rikkeks. Korraliste hooldustööde info on kättesaadav teenusepakkuja kodulehel.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!