Põhisisu algus

Äri Internet

Tingimused

Tingimused alates 01.07.2015

ADSL2+ teenuse tingimused

 • 1. Mõisted
  Internetiterminal – kliendi omanduses olev interneti kasutamist võimaldav seade (nt arvuti, marsruuter).
  Kliendiliin – tehniliste seadmete kogum, mis ühendab sidevõrgu lõpp-punkti ühenduspunktiga.
  Kliendiseade – ADSL2+ teenuse kasutamiseks ühenduspunkti paigaldatav interneti juurdepääsuseade, mis kuulub teenusepakkujale.
  Klient – üldkasutatavat elektroonilise side teenust kasutav juriidiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga ADSL2+ teenuse tarbimiseks teenuselepingu.
  Sidevõrgu lõpp-punkt – üldkasutatava elektroonilise side võrgu füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks üldkasutatavale elektroonilise side võrgule.
  Teenus – ITU (International Telecommunication Union) standardiga G.992.5 määratletud ADSL2+ (ingl asymmetric digital subscriber line) tehnoloogia alusel osutatav teenus, mis võimaldab asümmeetrilist (eri suundades erineva infoedastuskiirusega) ja lairibaühenduse põhjal realiseeritud ligipääsu internetile.
  Teenusepakkuja – Elisa Eesti AS.
  Teenuseleping – teenusepakkuja ja kliendi vahel sõlmitud ADSL2+ teenuse osutamise leping. Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes kasutatakse samaväärsena terminit liitumisleping.
  Ühenduspunkt – internetiterminali kliendiliiniga ühendamise koht.
  Ühendustasu – kliendi ühenduspunktini teenuse väljaehitamise kulu.
 • 2. Teenuse kirjeldus
  • 2.1. ADSL2+ teenus on püsiinternetiteenus, mis loob kliendile võimaluse kasutada ADSL2+il põhinevat internetile ligipääsu võimalust, mis on asümmeetriline, st eri suundades erineva infoedastuskiirusega.
  • 2.2. Teenuse paigaldamisega loob teenusepakkuja kliendile võimaluse ühendada internetiterminal kliendiliini ja kliendiseadme vahendusel teenusepakkuja elektroonilise side võrguga. Teenuse paigaldus tähendab:
   • 2.2.1. olemasoleva kliendiliini ühendamist sidevõrgu lõpp-punktiga;
   • 2.2.2. kliendiseadme paigaldust ühenduspunkti;
   • 2.2.3. kliendiseadme ühendamist kliendiliiniga;
   • 2.2.4. kliendiseadme seadistamist;
   • 2.2.5. internetiühenduse kontrolli;
   • 2.2.6. vajaduse korral kuni 40 meetrit tasuta kaablit kliendiliini rajamiseks;
   • 2.2.7. arvutivõrgu otsastatud kaablit (1,8 meetrit, CAT5).
  • 2.3. Teenusel on avatud kõik TCP- (ingl Transmission Control Protocol) ja UDP- (ingl User Datagram Protocol) pordid.
  • 2.4. Teenuse kuutasu sisaldab ühte avalikku IP-aadressi või ühte avalikku staatilise IP aadressi DHCP-ga (ingl Dynamic Host Configuration Protocol). Lisatasu eest on võimalik kasutada teenusega avalikku staatilise IP aadressi ilma DHCPta.
  • 2.5. Teenuse kasutamise võimaldamiseks teavitab teenusepakkuja klienti teenuse vajalikest parameetritest (IP-aadressid, teenuseserverid jmt).
  • 2.6. Teenuse kasutamiseks paigaldab teenusepakkuja ühenduspunkti kliendiseadme, mis on teenusepakkuja omand.
  • 2.7. Kui internetiühendust kasutatakse korraga rohkem kui ühe arvutiga (vastavalt valitud interneti juurdepääsuseadme tüübile), jaguneb suurim allalaadimiskiirus internetiteenust tarbivate arvutite vahel.
  • 2.8. Teenuse kasutamiseks peab kliendiseade toetama IP-parameetrite konfigureerimist DHCP-protokolliga.
  • 2.9. Teenuse kasutamiseks peab arvuti võrgukaart toetama vähemalt järgmisi standardeid:
   • 2.9.1. traadiga ühenduse (Ethernet) puhul tugi Etherneti standarditele IEEE 802.3i (10BASE-T) või IEEE 802.3u (100BASE-TX);
   • 2.9.2. traadita ühenduse (WiFi) puhul tugi IEEE 802.11g või IEEE 802.11b standardile ja vähemalt 128-bit WPA2 (ingl Wi-Fi Protected Access II) krüpteerimine.
  • 2.10. ADSL2+ teenused (sh lisateenuste olemasolul lisateenused) ja nende parameetrid on fikseeritud teenusepakkuja kodulehel. Teenuse kasutamise piirangud on määratletud Elisa Eesti ASi üldtingimustes.
  • 2.11. Teenust pakutakse asukohas, kus teenusepakkujal on selle jaoks olemas tehniline ressurss.
 • 3. Teenuse parameetrid
  • 3.1. Teenusepakkuja pakub kliendile teenust, kasutades ligipääsu internetile käesolevatel ja Elisa Eesti ASi üldtingimustes määratletud tingimustel ning alljärgnevate parameetritega:
   • 3.1.1. allalaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus;
   • 3.1.2. üleslaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus.
  • 3.2. Teenusepakkuja tagab kliendile vastavalt teenuselepingule ühenduskiiruse kliendi juures olevast, esimesena teenusepakkuja sidevõrguga ühendatud kliendiseadmest kuni teenusepakkuja esimese võrgusõlmeni. Ühenduse kiirus on tagatud eeldusel, et kliendiliini müra ja sumbuvus võimaldavad sellist kiirust.
  • 3.3. ADSL2+ teenuse ühenduse kiirust mõõdetakse OSI (ingl Open Systems Interconnection model) protokollistiku 1. kihi (ADSL) tasemel. Kasutajale kättesaadav ühenduskiirus rakenduskihil (OSI protokollistiku 7. kihil) sõltub konkreetsest rakendusest ja on tavaliselt ADSLi kihi kiirusest 10–15% väiksem.
  • 3.4. Teenusega kasutatavad meiliserveri parameetrid:
   • 3.4.1. väljuva e-posti server (SMTP): smtp.elisa.ee;
   • 3.4.2. port: 25.
  • 3.5. Teenusega on võimalik kasutada teenusepakkuja nimeservereid: 194.204.0.18 (ns3.uninet.ee) ja 194.204.0.208 (ns4.uninet.ee).
 • 4. Teenuse hind
  • 4.1. Teenuse hind koosneb alljärgnevatest komponentidest:
   • 4.1.1. ühendustasu, mis rakendub juhul, kui klient lõpetab teenusepakkujaga teenuselepingu enne teenuselepingus märgitud tähtaja möödumist;
   • 4.1.2. kuutasu vastavalt kliendi valitud teenuse paketile;
   • 4.1.3. kliendi valitud lisateenuste kuumaksed.
  • 4.2. Kui teenuse kasutamise alustamiseks (näiteks liitumisel) on vaja rajada kliendiliin, kannab selle rajamise kulud klient. Kliendi soovil rajab kliendiliini teenusepakkuja, küsides kliendilt tasu teenusepakkuja koostatava ja kliendiga enne kooskõlastatava kulukalkulatsiooni alusel.
  • 4.3. Teenusega liitumisel vormistatakse selle kohta teenuseleping. Kui teenuseleping lõpetatakse või teenus kolitakse kliendi soovil uuele aadressile enne, kui teenuse aktiveerimisest möödub 24 kuud, tasub klient ühendustasu 53,26 eurot (lisandub käibemaks).
  • 4.4. Teenuse tarbimiseks paigaldatav, punktis 2.6 nimetatud eelhäälestatud kliendiseade on teenusepakkuja omand ja see tuleb teenuselepingu lõppedes samas komplektsuses teenusepakkujale tagastada.
  • 4.5. Klient on kohustatud teenusepakkujale kliendiseadme väärtuse hüvitama, kui teenusepakkuja esindaja tuvastab, et seade on rikutud kliendi süül.
  • 4.6. Teenuselepingu lõpetamisel vabaneb klient teenuse kuutasu maksmisest pärast seda, kui kliendiseade on teenusepakkujale üle antud ja selle kohta on koostatud akt või kui seadme väärtus on teenusepakkujale hüvitatud.
  • 4.7. Teenusega seonduvad tasud on sätestatud ärikliendi teenusepakettide hinnakirjas. Klient on kohustatud maksma hinnakirjas fikseeritud ulatuses ühekordseid ja kuutasusid enda tellitud tasuliste lisateenuste eest.
 • 5. Rikked
  • 5.1. Teenuse kasutamisel on klienditugi ööpäev ringi kättesaadav telefonil 6 600 600.
  • 5.2. Rikke ilmnemisel teenusepakkuja sidevõrgus kõrvaldab teenusepakkuja rikke mõistliku aja jooksul pärast sellest teadasaamist. Mõistlikuks ajaks loetakse rikke kõrvaldamist hiljemalt rikkest teadasaamisele järgneval tööpäeval.
  • 5.3. Kui selgub, et rike on seotud kliendiliiniga, kõrvaldab teenusepakkuja selle ainult kliendi soovil. Sellisel juhul kannab rikke kõrvaldamise kulud klient.
  • 5.4. Teenusepakkujal on õigus teha teenuse toimimise tagamiseks vajalikke korralisi hooldustöid ajavahemikus 00.00–6.00. Seetõttu võib teenuse toimimises esineda nimetatud ajavahemikul häireid, mida ei loeta rikkeks. Korraliste hooldustööde info on kättesaadav teenusepakkuja kodulehel.

SHDSL teenuse tingimused

 • 1. Mõisted
  Internetiterminal – kliendi omanduses olev interneti kasutamist võimaldav seade (nt arvuti, marsruuter).
  Kliendiliin – tehniliste seadmete kogum, mis ühendab sidevõrgu lõpp-punkti ühenduspunktiga.
  Kliendiseade – SHDSL-teenuse kasutamise võimaldamiseks ühenduspunkti paigaldatav interneti juurdepääsuseade, mis kuulub teenusepakkujale.
  Klient – üldkasutatavat elektroonilise side teenust kasutav juriidiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga SHDSL-teenuse teenuselepingu.
  Sidevõrgu lõpp-punkt – üldkasutatava elektroonilise side võrgu füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks üldkasutatavale elektroonilise side võrgule.
  Teenus – ITU (International Telecommunication Union) standardiga G.991.2 (G.SHDSL.bis) määratletud SHDSL- (ingl symmetrical high-speed digital subscriber line) tehnoloogia alusel osutatav teenus, mis võimaldab sümmeetrilist (eri suundades sama infoedastuskiirusega) ja lairibaühenduse põhjal realiseeritud ligipääsu internetile.
  Teenusepakkuja – Elisa Eesti AS.
  Teenuseleping – teenusepakkuja ja kliendi vahel sõlmitud SHDSL-teenuse osutamise leping. Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes kasutatakse samaväärsena terminit liitumis-leping.
  Ühenduspunkt – internetiterminali kliendiliiniga ühendamise koht.
  Ühendustasu – kliendi ühenduspunktini teenuse väljaehitamise kulu.
 • 2. Teenuse kirjeldus
  • 2.1. SHDSL-teenus on püsiinternetiteenus, mis loob kliendile võimaluse kasutada SHDSLil põhinevat internetile ligipääsu võimalust, mis on sümmeetriline, st eri suundades sama infoedastuskiirusega.
  • 2.2. Teenuse paigaldamisega loob teenusepakkuja kliendile võimaluse ühendada internetiterminal kliendiliini ja kliendiseadme vahendusel teenusepakkuja elektroonilise sidevõrguga. Teenuse paigaldus tähendab:
   • 2.2.1. olemasoleva kliendiliini ühendamist sidevõrgu lõpp-punktiga;
   • 2.2.2. kliendiseadme paigaldust ühenduspunkti;
   • 2.2.3. kliendiseadme ühendamist kliendiliiniga;
   • 2.2.4. kliendiseadme seadistamist;
   • 2.2.5. internetiühenduse kontrolli;
   • 2.2.6. vajaduse korral kuni 40 meetrit tasuta kaablit kliendiliini rajamiseks;
   • 2.2.7. arvutivõrgu otsastatud kaablit (1,8 meetrit, CAT5).
  • 2.3. Teenusel on avatud kõik TCP- (ingl Transmission Control Protocol) ja UDP- (ingl User Datagram Protocol) pordid.
  • 2.4. Teenuse kuutasu sisaldab ühte avalikku dünaamilise IP aadressi või ühte avalikku staatilise IP aadressi ilma DHCPta (ingl Dynamic Host Configuration Protocol).
  • 2.5. Teenuse kasutamise võimaldamiseks teavitab teenusepakkuja klienti teenuse vajalikest parameetritest (IP-aadressid, teenuseserverid jmt).
  • 2.6. Teenuse kasutamise võimaldamiseks paigaldab teenusepakkuja ühenduspunkti kliendiseadme, mis on teenusepakkuja omand ja seadistab kliendiseadme töötama bridge’ina.
  • 2.7. Kui internetiühendust kasutatakse korraga rohkem kui ühe arvutiga (vastavalt valitud interneti juurdepääsuseadme tüübile), jaguneb suurim allalaadimiskiirus internetiteenust tarbivate arvutite vahel.
  • 2.8. Teenuse kasutamiseks peab kliendiseade toetama IP-parameetrite konfigureerimist DHCP-protokolliga.
  • 2.9. Teenuse kasutamiseks peab arvuti võrgukaart toetama vähemalt järgmisi standardeid:
   • 2.9.1. traadiga ühenduse (Ethernet) puhul tugi Etherneti standarditele IEEE 802.3i (10BASE-T) või IEEE 802.3u (100BASE-TX);
   • 2.9.2. traadita ühenduse (WiFi) puhul tugi IEEE 802.11g või IEEE 802.11b standardile ja vähemalt 128-bit WAP (ingl Wi-Fi Protected Access II) krüpteerimine.
  • 2.10. SHDSL-teenused (sh lisateenuste olemasolul lisateenused) ja nende parameetrid on fikseeritud teenusepakkuja kodulehel. Teenuse kasutamise piirangud on määratletud Elisa üldtingimustes.
  • 2.11. Teenust pakutakse asukohas, kus teenusepakkujal on selle jaoks olemas tehniline ressurss.
 • 3. Teenuse parameetrid
  • 3.1. Teenusepakkuja pakub kliendile teenust, kasutades ligipääsu internetile käesolevatel ja Elisa Eesti ASi üldtingimustes määratletud tingimustel ning alljärgnevate parameetritega:
   • 3.1.1. allalaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus;
   • 3.1.2. üleslaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus.
  • 3.2. Teenusepakkuja tagab kliendile vastavalt teenuselepingule ühenduskiiruse kliendi juures olevast, esimesena teenusepakkuja sidevõrguga ühendatud kliendiseadmest kuni teenusepakkuja esimese võrgusõlmeni. Ühenduse kiirus on tagatud eeldusel, et kliendiliini müra ja sumbuvus võimaldavad sellist kiirust.
  • 3.3. SHDSL-ühenduse kiirust mõõdetakse OSI (ingl Open Systems Interconnection model) protokollistiku 1. kihi (SHDSL) tasemel. Kasutajale kättesaadav ühenduskiirus rakenduskihil (OSI protokollistiku 7. kihil) sõltub konkreetsest rakendusest ja on tavaliselt SHDSLi kihi kiirusest 10–15% väiksem.
  • 3.4. Teenusega kasutatavad meiliserveri parameetrid:
   • 3.4.1. väljuva e-posti server (SMTP): smtp.elisa.ee;
   • 3.4.2. port: 25.
  • 3.5. Teenusega on võimalik kasutada Elisa nimeservereid 194.204.0.18 (ns3.uninet.ee) ja 194.204.0.208 (ns4.uninet.ee).
 • 4. Teenuse hind
  • 4.1. Teenuse hind koosneb alljärgnevatest komponentidest:
   • 4.1.1. ühendustasu, mis rakendub juhul, kui klient lõpetab teenusepakkujaga teenuselepingu enne teenuselepingus märgitud tähtaja möödumist;
   • 4.1.2. kuutasu vastavalt kliendi valitud teenuse paketile;
   • 4.1.3. kliendi valitud lisateenuste kuumaksed.
  • 4.2. Kui teenuse kasutamise alustamiseks (näiteks liitumisel) on vaja rajada kliendiliin, kannab selle rajamise kulud klient. Kliendi soovil rajab kliendiliini teenusepakkuja, küsides kliendilt tasu teenusepakkuja koostatava ja kliendiga enne kooskõlastatava kulukalkulatsiooni alusel.
  • 4.3. Teenusega liitumisel vormistatakse selle kohta teenuseleping. Kui teenuseleping lõpetatakse või teenus kolitakse kliendi soovil uuele aadressile enne, kui teenuse aktiveerimisest möödub 24 kuud, tuleb kliendil tasuda ühendustasu 53,26 eurot (lisandub käibemaks).
  • 4.4. Teenuse tarbimiseks paigaldatav, punktis 2.6 nimetatud eelhäälestatud kliendiseade on teenusepakkuja omand ja tuleb teenuselepingu lõppedes samas komplektsuses teenusepakkujale tagastada.
  • 4.5. Klient on kohustatud teenusepakkujale kliendiseadme väärtuse hüvitama, kui teenusepakkuja esindaja tuvastab, et seade on rikutud kliendi süül.
  • 4.6. Teenuselepingu lõpetamisel vabaneb klient teenuse kuutasu maksmisest pärast seda, kui kliendiseade on teenusepakkujale üle antud ja selle kohta on koostatud akt või kui seadme väärtus on teenusepakkujale hüvitatud.
  • 4.7. Teenusega seonduvad tasud on sätestatud ärikliendi teenusepakettide hinnakirjas. Klient on kohustatud maksma hinnakirjas fikseeritud ulatuses ühekordseid ja kuutasusid enda tellitud tasuliste lisateenuste eest.
 • 5. Rikked
  • 5.1. Teenuse kasutamisel on klienditugi ööpäev ringi kättesaadav telefonil 6 600 600.
  • 5.2. Rikke ilmnemisel teenusepakkuja sidevõrgus kõrvaldab teenusepakkuja rikke mõistliku aja jooksul pärast sellest teadasaamist. Mõistlikuks ajaks loetakse rikke kõrvaldamist hiljemalt rikkest teadasaamisele järgneval tööpäeval.
  • 5.3. Kui selgub, et rike on seotud kliendiliiniga, kõrvaldab teenusepakkuja selle ainult kliendi soovil. Sellisel juhul kannab rikke kõrvaldamise kulud klient.
  • 5.4. Teenusepakkujal on õigus teha teenuse toimimise tagamiseks vajalikke korralisi hooldustöid ajavahemikus 00.00–6.00. Seetõttu võib teenuse toimimises esineda nimetatud ajavahemikul häireid, mida ei loeta rikkeks. Korraliste hooldustööde info on kättesaadav teenusepakkuja kodulehel.

VDSL2 teenuse tingimused

 • 1. Mõisted
  Internetiterminal – kliendi omanduses olev interneti kasutamist võimaldav seade (nt arvuti, marsruuter).
  Kliendiliin – tehniliste seadmete kogum, mis ühendab sidevõrgu lõpp-punkti ühenduspunktiga.
  Kliendiseade – VDSL2 teenuse kasutamiseks ühenduspunkti paigaldatav interneti juurdepääsuseade, mis kuulub teenusepakkujale. Klient – üldkasutatavat elektroonilise side teenust kasutav juriidiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga VDSL2 teenuse tarbimiseks teenuselepingu.
  Sidevõrgu lõpp-punkt – üldkasutatava elektroonilise side võrgu füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks üldkasutatavale elektroonilise side võrgule.
  Teenus – ITU (International Telecommunication Union) standardiga G.993.2 määratletud VDSL2 (ingl Very-high-bit-rate digital subscriber line) tehnoloogia alusel osutatav teenus, mis võimaldab asümmeetrilist (eri suundades erineva infoedastuskiirusega) ja lairiba¬ühenduse põhjal realiseeritud ligipääsu internetile.
  Teenusepakkuja – Elisa Eesti AS.
  Teenuseleping – teenusepakkuja ja kliendi vahel sõlmitud VDSL2 teenuse osutamise leping. Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes kasutatakse samaväärsena terminit liitumisleping.
  Ühenduspunkt – internetiterminali kliendiliiniga ühendamise koht.
  Ühendustasu – kliendi ühenduspunktini teenuse väljaehitamise kulu.
 • 2. Teenuse kirjeldus
  • 2.1. VDSL2 teenus on püsiinternetiteenus, mis loob kliendile võimaluse kasutada VDSL2-l põhinevat internetile ligipääsu võimalust, mis on asümmeetriline, st eri suundades erineva infoedastuskiirusega.
  • 2.2. Teenuse paigaldamisega loob teenusepakkuja kliendile võimaluse ühendada internetiterminal kliendiliini ja kliendiseadme vahendusel teenusepakkuja elektroonilise side võrguga. Teenuse paigaldus tähendab:
   • 2.2.1. olemasoleva kliendiliini ühendamist sidevõrgu lõpp-punktiga;
   • 2.2.2. kliendiseadme paigaldust ühenduspunkti;
   • 2.2.3. kliendiseadme ühendamist kliendiliiniga;kliendiseadme seadistamist;
   • 2.2.4. internetiühenduse kontrolli;
   • 2.2.5. vajaduse korral kuni 40 meetrit tasuta kaablit kliendiliini rajamiseks;
   • 2.2.6. arvutivõrgu otsastatud kaablit (1,8 meetrit, CAT5).
  • 2.3. Teenusel on avatud kõik TCP- (ingl Transmission Control Protocol) ja UDP- (ingl User Datagram Protocol) pordid.
  • 2.4. Teenuse kuutasu sisaldab ühte avalikku IP-aadressi või ühte avalikku staatilise IP aadressi DHCPga (ingl Dynamic Host Configuration Protocol). Lisatasu eest on võimalik kasutada teenusega avalikku staatilise IP aadressi ilma DHCPta.
  • 2.5. Teenuse kasutamise võimaldamiseks teavitab teenusepakkuja klienti teenuse vajalikest parameetritest (IP-aadressid, teenuseserverid jmt).
  • 2.6. Teenuse kasutamiseks paigaldab teenusepakkuja ühenduspunkti kliendiseadme, mis on teenusepakkuja omand.
  • 2.7. Kui internetiühendust kasutatakse korraga rohkem kui ühe arvutiga (vastavalt valitud interneti juurdepääsuseadme tüübile), jaguneb suurim allalaadimiskiirus internetiteenust tarbivate arvutite vahel.
  • 2.8. Teenuse kasutamiseks peab kliendiseade toetama IP-parameetrite konfigureerimist DHCP-protokolliga.
  • 2.9. Teenuse kasutamiseks peab arvuti võrgukaart toetama vähemalt järgmisi standardeid:
   • 2.9.1. traadiga ühenduse (Ethernet) puhul tugi Etherneti standarditele IEEE 802.3i (10BASE-T) või IEEE 802.3u (100BASE-TX);
   • 2.9.2. traadita ühenduse (WiFi) puhul tugi IEEE 802.11g või IEEE 802.11b standardile ja vähemalt 128-bit WAP (ingl Wi-Fi Protected Access II) krüpteerimine.
  • 2.10. Teenused (sh lisateenuste olemasolul lisateenused) ja nende parameetrid on fikseeritud teenusepakkuja kodulehel. Teenuse kasutamise piirangud on määratletud Elisa Eesti ASi üldtingimustes.
  • 2.11. Teenust pakutakse asukohas, kus teenusepakkujal on selle jaoks olemas tehniline ressurss.
 • 3. Teenuse parameetrid
  • 3.1. Teenusepakkuja pakub kliendile teenust, kasutades ligipääsu internetile käesolevatel ja Elisa Eesti ASi üldtingimustes määratletud tingimustel ning alljärgnevate parameetritega:
   • 3.1.1. allalaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus;
   • 3.1.2. üleslaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus.
  • 3.2. Teenusepakkuja tagab kliendile vastavalt teenuselepingule ühenduskiiruse kliendi juures olevast, esimesena teenusepakkuja sidevõrguga ühendatud kliendiseadmest kuni teenusepakkuja esimese võrgusõlmeni. Ühenduse kiirus on tagatud eeldusel, et kliendiliini müra ja sumbuvus võimaldavad sellist kiirust.
  • 3.3. VDSL2 ühenduse kiirust mõõdetakse OSI (ingl Open Systems Interconnection model) protokollistiku 1. kihi (VDSL) tasemel. Kasutajale kättesaadav ühenduskiirus rakenduskihil (OSI protokollistiku 7. kihil) sõltub konkreetsest rakendusest ja on tavaliselt VDSLi kihi kiirusest 10–15% väiksem.
  • 3.4. Teenusega kasutatavad meiliserveri parameetrid:
   • 3.4.1. väljuva e-posti server (SMTP): smtp.elisa.ee;
   • 3.4.2. port: 25.
  • 3.5. Teenusega on võimalik kasutada teenusepakkuja nimeservereid 194.204.0.18 (ns3.uninet.ee) ja 194.204.0.208 (ns4.uninet.ee).
 • 4. Teenuse hind
  • 4.1. Teenuse hind koosneb alljärgnevatest komponentidest:
   • 4.1.1. ühendustasu, mis rakendub juhul, kui klient lõpetab teenusepakkujaga teenuselepingu enne teenuselepingus märgitud tähtaja möödumist;
   • 4.1.2. kuutasu vastavalt kliendi valitud teenuse paketile;
   • 4.1.3. kliendi valitud lisateenuste kuumaksed.
  • 4.2. Kui teenuse kasutamise alustamiseks (näiteks liitumisel) on vaja rajada kliendiliin, kannab selle rajamise kulud klient. Kliendi soovil rajab kliendiliini teenusepakkuja, küsides kliendilt tasu teenusepakkuja koostatava ja kliendiga enne kooskõlastatava kulukalkulatsiooni alusel.
  • 4.3. Teenusega liitumisel vormistatakse selle kohta teenuseleping. Kui teenuseleping lõpetatakse või teenus kolitakse kliendi soovil uuele aadressile enne, kui teenuse aktiveerimisest möödub 24 kuud, tasub klient ühendustasu 53,26 eurot (lisandub käibemaks).
  • 4.4. Teenuse tarbimiseks paigaldatav, punktis 2.6 nimetatud eelhäälestatud kliendiseade on teenusepakkuja omand ja see tuleb teenuselepingu lõppedes samas komplektsuses teenusepakkujale tagastada.
  • 4.5. Klient on kohustatud teenusepakkujale kliendiseadme väärtuse hüvitama, kui teenusepakkuja esindaja tuvastab, et seade on rikutud kliendi süül.
  • 4.6. Teenuselepingu lõpetamisel vabaneb klient teenuse kuutasu maksmisest pärast seda, kui kliendiseade on teenusepakkujale üle antud ja selle kohta on koostatud akt või kui seadme väärtus on teenusepakkujale hüvitatud.
  • 4.7. Teenusega seonduvad tasud on sätestatud ärikliendi teenusepakettide hinnakirjas. Klient on kohustatud maksma hinnakirjas fikseeritud ulatuses ühekordseid ja kuutasusid enda tellitud tasuliste lisateenuste eest.
 • 5. Rikked
  • 5.1. Teenuse kasutamisel on klienditugi ööpäev ringi kättesaadav telefonil 6 600 600.
  • 5.2. Rikke ilmnemisel teenusepakkuja sidevõrgus kõrvaldab teenusepakkuja rikke mõistliku aja jooksul pärast sellest teadasaamist. Mõistlikuks ajaks loetakse rikke kõrvaldamist hiljemalt rikkest teadasaamisele järgneval tööpäeval.
  • 5.3. Kui selgub, et rike on seotud kliendiliiniga, kõrvaldab teenusepakkuja selle ainult kliendi soovil. Sellisel juhul kannab rikke kõrvaldamise kulud klient.
  • 5.4. Teenusepakkujal on õigus teha teenuse toimimise tagamiseks vajalikke korralisi hooldustöid ajavahemikus 00.00–6.00. Seetõttu võib teenuse toimimises esineda nimetatud ajavahemikul häireid, mida ei loeta rikkeks. Korraliste hooldustööde info on kättesaadav teenusepakkuja kodulehel.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama