Põhisisu algus
Elisa Seadmete kasutusrendi tingimused

1. LEPINGU OBJEKT

1.1. Käesoleva Kasutusrendilepingu Elisa ärikliendile (edaspidi Leping) objektiks ehk kasutusrendi esemeks on Lepingu päises märgitud telekommunikatsiooni, IT vms seadme (edaspidi Seade) Elisa poolt Kliendile tasulisse kasutusse andmine. Seade on ja jääb finantseerimispartneri AS SEB Liising (edaspidi Liisingandja) omandisse ja Kliendile antakse Lepinguga Seadme otsene valdus ja kasutusõigus.

1.2. Leping jõustub poolte poolt allkirjastamise hetkel ja kehtib kuni poolte poolt võetud kohustuste täieliku täitmiseni.

1.3. Seadme üleandmine Kliendile toimub vastavalt poolte poolt allkirjastatud vara üleandmise aktile (edaspidi Üleandmisakt), mis on Lepingu lisaks nr 3.

2. SEADME ÜLEANDMINE JA KASUTAMINE

2.1. Elisa annab Seadme otsese valduse Kliendile üle Kliendi asukohas, kui eraldi ei ole kokku lepitud teisti.

2.2. Klient on kohustatud kandma kõik kulutused mis seonduvad Seadme Kliendi asukohta toimetamise, ühendamise, installeerimise, kasutamise jms toimingute ja töödega. Selliste lisakulutuste eest tasumiseks esitatakse Kliendile vastavalt Elisa hinnakirjale arve.

2.3. Koos Seadmega kohustub Elisa Kliendile üle andma ka kõik Seadme juurde kuuluvad dokumendid (sealhulgas garantiitingimused juhul, kui Seadmele antakse garantii) ning Seadme kasutamise juhise.

2.4. Juhul kui käesoleva Lepingu alusel kasutusrenti antava Seadme osa moodustab tarkvara, saab Klient vastava tarkvara suhtes kasutusõiguse tarkvara vastavalt antud tarkvara litsentsitingimustes fikseeritud ulatusele ja korrale. Klient kohustub tutvuma tarkvara litsentsitingimustega ning kasutama tarkvara üksnes vastavates litsentsitingimustes ettenähtud korras. Tarkvara omandiõigus kuulub vastava tarkvara tootjale või tarkvara omanikule ning on kaitstud autoriõigustega.

2.5. Seadme vastuvõtmisel on Klient koheselt kohustatud Seadet kontrollima Seadme vastavuse ning ilmsete puuduste väljaselgitamise eesmärgil ning veenduma Seadme komplektsuses ja sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuses.

2.6. Klient on kohustatud tutvuma enne Seadme kasutamist põhjalikult Seadme kasutamise ja garantii tingimustega ning küsimuste või selgitusvajaduse korral tuleb koheselt pöörduda juhtnööride ja selgituste saamiseks Elisa poole.

2.7. Seadme garantiiga seotud kohustused kuuluvad täitmisele vastavalt Seadme garantiidokumentatsioonile.

2.8. Seadme Üleandmisakti allkirjastamise hetkest läheb Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle Kliendile ning Klient vastutab Seadme korrashoiu ja säilimise eest, sealhulgas kannab kõik Seadme korrashoiu, säilimise ja kasutamisega seotud kulud.

2.9. Seadme hävimine, kaotsiminek või kahjustumine (sealhulgas Kliendist mitteolenevatel põhjustel) ei ole Lepingu ülesütlemise aluseks ning ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Lepingust tulevaid makseid vastavalt Maksegraafikule.

2.10. Klient kohustub kasutama Seadet hoolikalt, säästlikult ja heaperemehelikult ning vastavalt Seadme tehnilises dokumentatsioonis ettenähtud otstarbele ja kooskõlas mis tahes Seadme tootja poolt kehtestatud Seadme tehnilise hooldamise, kasutamise ja ekspluateerimise nõuetega.

2.11. Klient kohustub tagama Seadme säilimise kogu Lepingu kehtivuse jooksul kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni seisundis, milles see oli Kliendile üleandmise hetkel, arvestades Kauba sihtotstarbelisest kasutamisest tingitud loomulikku ja tavapärast kulumist.

3. ARVELDUSED

3.1. Klient tasub Seadme eest kasutusrenti osamaksetena vastavalt lepingu Lisaks 1 olevale maksegraafikule (edaspidi Maksegraafik).

3.2. Klient tasub osamakseid Elisale poolte vahelise kehtiva liitumislepingu olemasolul koos sideteenuste arvega või liitumislepingu puudumisel vastavalt Elisa poolt eraldi vormistatavatele arvetele, mis saadetakse Lepingu päises märgitud arvelduskontaktile.

3.3. Kõik Lepingu järgsed maksed kuuluvad tasumisele arvel märgitud pangakontole ning loetakse tasutuks alates vastava summa laekumisest arvel nimetatud kontole.

4. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

4.1. Lepinguperioodi lõppemisel tuleb Seade Kliendi poolt Elisale tagastada, punktis 5 kirjeldatud korras, kui Klient pole avaldanud soovi punktis 4.2 kirjeldatud korras Seadme väljaostmiseks.

4.2. Kliendi poolse soovi korral kasutada Lepingu lõppemisel Seadme väljaostu eesõigust on Klient kohustatud informeerima sellisest soovist kirjalikult taas esitatavas vormis Elisat hiljemalt 2 (kaks) kuud enne Lepingu tähtaja lõppemist. Elisa poolt vormistatakse sellisel juhul Seadme väljaostuarve, mille tasumisel läheb Seadme omand üle Kliendile.

4.3. Kliendil on võimalus Lepingu/kasutusrendi lõppemisel Lepingus fikseeritud jääkväärtusega Seade välja osta (XX % seadme hinnast) või Seade Elisale tagastada.

4.4. Kliendil on võimalus Leping igal ajal ennetähtaegselt lõpetada (ja seade välja osta), tasudes Elisale Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu 100 eurot ja ülejäänud osamaksed.

4.5. Kliendil on Lepinguperioodi lõppemisel võimalik taotleda Seadme kasutusrendi pikendamist, sellisest soovist Elisat vähemalt 2 kuud ette teatades. Sellisel juhul sõlmitakse Elisa ja Kliendi vahel kasutusrendisuhte jätkamiseks uus leping.

4.6. Lepingu punktides 4.2. – 4.5. kirjeldatud korras Seadme Kliendi poolt tähtaegselt või ennetähtaegselt väljaostmise eelduseks on Seadme omandiõiguse eelnev üleminek Liisinguandjalt Elisale.

4.7. Elisa ja Liisinguandja vahelise liisingulepingu ennetähtaegse lõppemise korral teavitab Elisa sellest viivitamatult Klienti, mille tagajärjena lõpeb ka käesolev Leping ning Seade tuleb Kliendi poolt Elisale viivitamatult tagastada.

4.8. Leping loetakse lõppenuks pärast kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist.

5. SEADME TAGASTAMINE

5.1. Kliendi poolt Seadme tagastamise korral peab tagastatav Seade olema samas komplektsuses, sisaldama Seadmega kaasa antud või sellele paigaldatud lisaseadmeid ja Elisale kuuluvaid parendusi, arvestades Seadme harilikku kulumist, halvenemist ja muutumist, mis kaasnevad selle lepingujärgse kasutamisega.

5.2. Kliendi poolt üle antaval Seadmel ei tohi olla kahjustusi, va. vara sihtpärasest kasutamisest tingitud normaalne kulumine. Kui Seadme tagastamisel selle seisund ei vasta Lepingus ettenähtud tingimustele, on Klient kohustatud viima Seadme vastavasse seisu või tasuma sellega kaasnevad kulud.

5.3. Seade tuleb tagastada Elisa äriklienditeeninduses (mis käesoleva Lepingu sõlmimise ajal asub Sõpruse pst 145, Tallinn).

5.4. Seadme tagastamisega viivitamise korral on Elisal õigus nõuda viivist arvestusega 0,15 % (null koma viisteist protsenti), iga viivitatud päeva eest, arvestatuna Seadme Maksegraafiku järgsest jääkväärtusest ettenähtud tagastuskuupäeval.

5.5. Seadme tagastamisel koostatakse Seadme valduse üleminekut tõendav vara üleandmise-vastuvõtu akt (edaspidi Vastuvõtuakt), mis on Lepingu lisaks nr 4.

6. MUUD SÄTTED

6.1. Käesolevas Lepingus sätestamata küsimustes juhindutakse Elisa Eesti AS üldtingimustest, mis on avalikult kättesaadavad veebilehel: www.elisa.ee

6.2. Kliendil ei ole õigust käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle anda.

6.3. Seadmega seotud garantiijuhtumi korral kuni garantiijuhtumini juba tasutud osamakseid Kliendile ei tagastata.

6.4. Kliendi poolt Maksegraafikus sätestatud summade tasumisega viivitamise korral on Elisal õigus nõuda viivist arvestusega 0,15 % (null koma viisteist protsenti) võlasummast iga viivitatud päeva eest. Tasumata arvete sissenõudmisega seotud kulutused kannab Klient.

6.5. Pooled kinnitavad, et nad on Lepingu ja selle lisadega tutvunud, need on läbi räägitud, nad on nendest aru saanud, need vastavad nende tegelikule tahtele ning nad on nõus neid täitma.

6.6. Lepinguga seotud informatsioon on konfidentsiaalne ega kuulu kolmandatele isikutele avaldamisele, välja arvatud lepingus toodud juhtudel või kui info avaldamine on vajalik Lepingu täitmiseks. Elisa võib Lepingu täitmisega seotud informatsiooni avaldada Liisingandjale ning samuti Elisaga ühte kontserni kuuluvatele ettevõtetele.

6.7. Pooled teevad kõik endast oleneva, et lahendada kõik tekkivad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tekkivaid lahkarvamusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, antakse vaidlus lahendada Harju Maakohtule lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.

6.8. Kõigile käesolevas Lepingus toodud summadele lisandub käibemaks.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!