Põhisisu algus

Äri Internet

Teenuse tingimused

 1. Mõisted
  Terminalseade - kliendi omanduses olev interneti kasutamist võimaldav seade (nt arvuti, marsruuter).
  Ühenduspunkt - internetiterminali kliendiliiniga ühendamise koht.
  Lõpp-punkt - üldkasutatava elektroonilise sidevõrgu füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks üldkasutatavale elektroonilise side võrgule.
  Kliendiliin - tehniliste seadmete kogum, mis ühendab sidevõrgu lõpp-punkti ühenduspunktiga.
  Kliendiseade - Teenusepakkuja poolt Ühenduspunkti paigaldatav interneti juurdepääsuseade.
  Klient - üldkasutatavat elektroonilise side teenust kasutav juriidiline isik, kes on sõlminud Teenusepakkujaga Teenuse tarbimiseks Teenuselepingu.
  Teenus - Interneti püsiühendus, mis võib olla realiseeritud oleneval Sidevõrgu lõpp-punkti ja Kliendiliini tehnilistest võimalustest erinevate tehnoloogiate vahendusel.
  Teenusepakkuja - Elisa Eesti AS.
  Teenuseleping - teenusepakkuja ja kliendi vahel sõlmitud interneti püsiühenduse teenuse osutamise leping. Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes kasutatakse samaväärsena terminit liitumisleping.
  Ühendustasu - kliendi ühenduspunktini teenuse väljaehitamise kulu.
 2. Teenuse kirjeldus ja kasutustingimused
  1. Teenus on interneti püsiühendus, mis loob kliendile võimaluse kasutada internetile ligipääsu võimalust Kliendi ja Teenuspakkuja vahel sõlmitud Teenuselepingus ja Teenusepakkuja üldtingimustes sätestatud alustel.
  2. Teenust pakutakse asukohas, kus on selle jaoks loodud tehniline võimekus.
  3. Tulenevalt Teenuse kasutamise asukohast võib teenus olla lahendatud Teenuspakkuja poolt järgnevatel tehnoloogiatel:
   1. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standardiga IEEE802.3 määratletud Etherneti tehnoloogia alusel osutatav teenus, mis võimaldab lairiba ühenduse põhjal realiseeritud ligipääsu internetile (edaspidi Ethernet teenus)
   2. ITU (International Telecommunication Union) standardiga G.993.2 määratletud VDSL2 (ingl Very-high-bit-rate digital subscriber line) tehnoloogia alusel osutatav teenus, mis võimaldab lairiba ühenduse põhjal realiseeritud ligipääsu internetile (edaspidi VDSL2 teenus).
  4. Teenuse paigaldamisega loob Teenusepakkuja Kliendile võimaluse ühendada Internetiterminal Kliendiliini vahendusel teenusepakkuja sidevõrguga.
   Teenuse paigaldamine tähendab:
   1. olemasoleva kliendiliini ühendamist sidevõrgu lõpp-punktiga;
   2. vajaduse korral kuni 40 meetrit otsastatud liini- või CAT-võrgukaablit;
   3. arvutivõrgu otsastatud kaablit (1,8 meetrit).
   4. muid täiendavad teenuse väljaehituse töid vastavalt püsiühenduse hinnakirjale.
   5. teenusepakkujalt tellitud kliendiseadme kasutamise korral kliendiseadme paigaldust ühenduspunkti;
   6. kliendiseadme ühendamist kliendiliiniga;
   7. kliendiseadme seadistamist;
   8. internetiühenduse kontrolli
  5. Olenevalt Teenuse välja ehitamiseks kasutatavast tehnoloogiast ja Teenuse seadistusest sisaldab Teenus vaikimisi võimalust kasutada üht käsitsi seadistatavat avalikku staatilist IP aadressi (Ethernet teenus) või Teenusepakkuja DHCP (ingl Dynamic Host Configuration Protocol) serverist Kliendiseadmele automaatselt edastatavat staatilist IP aadressi (VDSL2 teenus).
  6. Teenusel on avatud kõik TCP- (ingl Transmission Control Protocol) ja UDP- (ingl User Datagram Protocol) pordid.
  7. Teenuse kasutamise võimaldamiseks teavitab teenusepakkuja vajadusel klienti teenuse kasutamiseks vajalikest parameetritest (IP-aadressid, teenused, serverid jms).
  8. Vaikimisi on Teenusega koos pakutav Kliendiseade seadistatud Teenusepakkuja poolt marsruuteriks ja on käsitletav teenuse Ühenduspunktina.
  9. Ethernet teenuse puhul ei ole Kliendil kohustust kasutada Teenusepakkuja poolt pakutavat Kliendiseadet. See eeldab, et Kliendil on olemas Internetiterminal (marsruuter), mis võimaldab ligipääsu Interneti laivõrgule ja on võimalik Kliendi poolt Teenuse kasutamiseks vastavalt seadistada. Sellisel juhul on teenuse Ühenduspunktiks vaikimisi RJ45 100/1000 Ethernet ühendusliides.
  10. Teenuse kasutamiseks peab arvuti võrgukaart toetama vähemalt järgmisi standardeid:
   1. võrgukaabliga ühenduse puhul tugi Etherneti standardile IEEE 802.3u (100BASE-TX);
   2. IP-parameetrite konfigureerimist DHCP-protokolliga.
  11. Elisa poolt Teenusega pakutav Kliendiseade vastab traadita ühenduse (WiFi) võimaldamiseks järgnevatele tehnilistele tingimustele:
   1. toetab 2,4 ja 5 Ghz võrku ning standardeid IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac;
   2. võimaldab kasutada WEP (64-bit ja 128-bit), WPA, WPA 2 (256-bit) krüpteeringut.
  12. Teenused (sh lisateenuste olemasolul lisateenused) ja nende parameetrid on fikseeritud Teenusepakkuja kodulehel. Teenuse kasutamise piirangud on määratletud Teenusepakkuja üldtingimustes ja interneti teenuse kasutamise tingimustes.
 3. Teenuse parameetrid
  1. Teenusepakkuja pakub Teenust, tagades ligipääsu internetile käesolevates ja Teenusepakkuja üldtingimustes määratletud tingimustel ning alljärgnevate parameetritega:
   1. allalaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt Kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse Teenuselepingus;
   2. üleslaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt Kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse Teenuselepingus.
   3. Minimaalne internetiühenduse kiirus on vähemalt 80% paketikohasest alla- ja üleslaadimise kiirusest. Ka minimaalse internetiühenduse kiiruse juures on tavapärase internetikasutuse võimalus tagatud.
   4. Tavapärane internetiühenduse kiirus on 80%-100% paketikohasest alla- ja üleslaadimise kiirusest.
   5. Maksimaalne (välja reklaamitud) internetiühenduse kiirus on 100% paketikohasest alla- ja üleslaadimise kiirusest.
  2. Teenusepakkuja tagab Kliendile vastavalt Teenuselepingule ühenduskiiruse Kliendi juures olevast Kliendiseadmest kuni Teenusepakkuja esimese võrgusõlmeni.
  3. Teenuse ühenduse kiirust mõõdetakse OSI (ingl Open Systems Interconnection model) mudeli 2. kihi (Etherneti kihi) tasemel. Kasutajale kättesaadav ühenduskiirus rakenduskihil (OSI mudeli 7. kihil) sõltub konkreetsest rakendusest ja on tavaliselt Etherneti kihi kiirusest 10–15% väiksem.
  4. Teenusega kasutatavad meiliserveri parameetrid:
   1. väljuva e-posti server (SMTP): smtp.elisa.ee;
   2. port: 25.
  5. Teenusega on võimalik kasutada Teenusepakkuja nimeservereid:
   1. primaarne nimeserver: 194.204.0.18 (ns3.elisa.ee)
   2. sekundaarne nimeserver: 194.204.0.208 (ns4.elisa.ee).
 4. Teenuse hind
  1. Teenuse hind koosneb alljärgnevatest komponentidest:
   1. kuutasu vastavalt kliendi valitud teenuse paketile;
   2. kliendi valitud lisateenuste kuumaksed.
  2. Teenusega seonduvad tasud on sätestatud püsiühenduse hinnakirjas. Klient on kohustatud maksma hinnakirjas fikseeritud ulatuses ühekordseid ja kuutasusid tellitud täiendavate tasuliste teenuste eest.
  3. Kõik tavatingimustest erinevad Kliendi soovid Teenuse ja Kliendiseadme seadistuste osas on läbiräägitavad ning teostatavad Teenusepakkuja ja Kliendi vahelise kokkuleppe alusel. Teenuse tavatingimustes käsitlemata erisoovide täitmise korral võib Kliendile rakenduda Teenuspakkujaga kooskõlastatud lisatasusid.
 5. Rikked
  1. Teenuse rikkeks loetakse Teenusetingimustes kirjeldatud Teenuse katkestust ja mittetoimimist. Rikke aega arvestatakse Teenuspakkuja poolt rikketeate vastuvõtmisest alates.
  2. Teenuse rikke tavapärane kõrvaldamine on kirjeldatud Teenusepakkuja üldtingimustes.
  3. Rikke kõrvaldamise ajaarvestus peatub järgnevatel juhtudel:
   1. Kui rikke kõrvaldamiseks on vajalik tagada Kliendi poolt Teenusepakkuja tehnilisele personali jaoks ligipääs Teenuse kasutamise asukohta, kuid Klient ei suuda vastavaid tingimusi luua.
   2. Kui rikke lahendamise käigus selgub, et tegu pole Teenuse toimise katkestusega vaid kliendi sisevõrgust tingitud probleemiga, mis takistab kliendil Teenuse kasutamist.
  4. Kui selgub, et rike on seotud Kliendiliiniga, kõrvaldab Teenusepakkuja selle ainult Kliendi soovil. Sellisel juhul kannab rikke kõrvaldamise kulud Klient vastavalt Teenusepakkuja püsiühenduse hinnakirjale.
 6. Hooldustööd
  Teenusepakkujal on õigus teha teenuse toimimise tagamiseks vajalikke korralisi hooldustöid baasvõrgus ajavahemikus 01.00–06.00. Seetõttu võib teenuse toimimises esineda nimetatud ajavahemikul häireid, mida ei loeta rikkeks.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!