Põhisisu algus

Ostueetika koodeks

Käesolevas ostueetika koodeksis (edaspidi: koodeks) kirjeldatakse Elisale ja samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele (edaspidi koos: Elisa) masinaid, seadmeid, tarkvara, süsteeme, materjale ja teenuseid tarnivate isikute (edaspidi: tarnija) eetilisi ja õiguslikke ülesandeid, kohustusi ja vastutust. Koodeks põhineb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonides, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) inimõiguste ülddeklaratsioonis, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes ning ÜRO lapse õiguste konventsioonis käsitletud rahvusvahelistel tööstandarditel.

Koodeksi rakendamine ja kohaldatavus

 • Elisa eeldab, et kõik tema tarnijad rakendavad koodeksit oma äritegevuses ja tarneahelates.
 • Koodeksit kohaldavad tarnijad täidavad eelduste kohaselt kõiki asjakohaseid õigusakte, direktiive ja standardeid kõikides riikides, kus nad tegutsevad.
 • Koodeksit kohaldatakse nii ohutute ja õiglaste töötingimuste edendamiseks kui ka keskkonnaalaste ja sotsiaalsete teemade vastutustundlikuks käsitlemiseks Elisa tarneahelas.
 • Tarnijatelt eeldatakse, et nad järgivad oma tegevuses käitumiskoodeksit (Code of Conduct) või sarnaseid põhimõtteid. Samuti eeldatakse, et tarnijad tagavad Elisale põhjendatud juurdepääsu kogu asjakohasele teabele ja kõikidele vajalikele ruumidele, et Elisa saaks hinnata koodeksi ja käitumiskoodeksi või sarnaste põhimõtete täitmist. Lisaks peaksid tarnijad tegema mõistlikke pingutusi tagamaks, et nende alltöövõtjad teevad sama.

Ostueetika koodeks

1. Lapstööjõu kasutamine

 • Tööle ei võeta ühtegi isikut, kelle vanus jääb allapoole minimaalset seaduslikku tööiga.
 • Lastele (alla 18-aastastele isikutele) ei anta ohtlikku tööd ega tööd, mis ei ole kooskõlas lapse isikliku arenguga.
 • Kui tööle võetakse laps, seatakse esikohale lapse huvid.
 • Soodustatakse, toetatakse ning töötatakse välja põhimõtteid ja programme, mille raames aidatakse lapsi, keda kasutatakse lapstööjõuna.

2. Sunniviisiline töö

 • Sunniviisilist ega sunnitööd ei kasutata ning töötajad võivad pärast mõistlikku etteteatamist oma töökohalt lahkuda. Töötajad ei pea andma oma tööandjale rahalisi tagatisi ega loovutama isikut tõendavaid dokumente.

3. Töötervishoid ja -ohutus

 • Töötajatele tagatakse tervislik ja ohutu töökeskkond kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja riiklike õigusaktidega. See hõlmab juurdepääsu puhastele tualettruumidele, joogiveele ja vajaduse korral toidu säilitamiseks vajalikele seadmetele.
 • Kui tööandja tagab majutuse, peab elamiskoht olema puhas ja ohutu ning vastama töötajate põhivajadustele.
 • Töötajatele tagatakse nõuetekohane tervise- ja ohutusalane teave ning koolitus.

4. Ühinemisvabadus

 • Kui see on asjakohaste õigusaktide alusel lubatud, võivad kõik töötajad ühineda või mitte ühineda ametiühingutega või sarnaste väliste esindusorganisatsioonidega.

5. Diskrimineerimine

 • Negatiivne diskrimineerimine, sealhulgas rassiline või sooline diskrimineerimine, on keelatud.

6. Distsiplinaartava

 • Töötajaid koheldakse austuse ja väärikusega. Füüsiline või verbaalne väärkohtlemine või muu ahistamine ning ähvardused või muus vormis hirmutamine on keelatud.

7. Tööaeg

 • Töötajate tööaeg vastab riiklikele õigusaktidele ja ei ületa ettenähtud töökoormust.

8. Töötasu

 • Töötajad mõistavad oma töötingimusi ning neile on tagatud õiglane ja mõistlik töötasu ja asjakohased tingimused. Arvesse tuleb võtta tehtava töö liiki ja töö eest turul makstavat palka ning asjaomase riigi seadusjärgset töötasu alammäära.

9. Individuaalne käitumine

 • Igasugune altkäemaks on lubamatu, sealhulgas sobimatud pakkumised maksete tegemiseks töötajatele või organisatsioonidele või maksete küsimiseks töötajatelt või organisatsioonidelt.

10. Töötajaid puudutavate õigusaktide täitmine

 • Kui pakkuja lähetab oma töötajad välismaalt või tagab nende olemasolu Elisale muul viisil, siis peab pakkuja tagama sihtriigi õigusaktides sätestatud nõuete täitmise.

11. Keskkond

 • On välja töötatud protsessid, et aktiivselt parandada kasutatavate piiratud ressursside (näiteks energia, vesi, toorained) tõhusust.
 • Kahjulike heitkogustega kaasnevate ohtude hindamiseks ning nende keskkonda paiskamise vähendamiseks on võetud asjakohaseid juhtimis-, talitluslikke ja tehnilisi kontrollimeetmeid.
 • Kehtestatud on asjakohased meetmed, et parandada toodete ja teenuste keskkonnatoimet, kui lõppkasutaja neid tarvitab.
 • Toetatakse selliste toodete ja teenuste uuenduslikku arendust, mis pakuvad keskkonnaalast ja sotsiaalset kasu.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!