Põhisisu algus

MOBIIL-ID ÜLDTINGIMUSED (alates 02.07.2022)

Mobiil-ID teenuse kasutamise üldtingimused

ELISA EESTI AS

1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad Mobiil-ID teenuse kasutamise üldtingimused (edaspidi Mobiil-ID üldtingimused) on Elisa Eesti AS-i (edaspidi Elisa) ning füüsilise isiku vahel sõlmitud Mobiil-ID liitumislepingu (edaspidi Leping) lahutamatu osa.

1.2. Lepingus (sealhulgas Mobiil-ID üldtingimustes) ja osapooltevahelises suhtluses kasutatakse allpool toodud mõisteid järgnevas tähenduses:

Mõiste

Selgitus

Elisa infotelefon

ELISA klienditoe infoliin (Elisa võrgust tasuta) telefoninumbriga 6 600 600. Infotelefoni ülesandeks on pakkuda Kasutajale tuge Mobiil-ID teenuse kasutamisel. Infotelefon on kohustatud vastu võtma Kasutaja poolt edastatud suulisi avaldusi Mobiil-ID sertifikaatide peatamiseks.

Kasutaja

Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes Kliendi nõusolekul ja vastutusel kasutab Kliendi numbrile ELISA poolt või vahendusel osutatavaid Teenuseid ning ELISA iseteenindusbürood.

Klient

Isik, kes on sõlminud ELISA-ga Teenuste kasutamiseks Liitumislepingu

Mobiil-ID Kasutaja

Klient või Kasutaja, kes kasutab ELISA poolt Mobiil ID teenuse kasutamiseks tema valdusse antud SIM-kaarti ning kelle isikuandmetega on Mobiil ID seotud. Mobiil-ID Kasutajaks saab olla vähemalt 7-aastane kasutaja.

Kehtivuskinnitus

SK ID Solutions AS (edaspidi SK) poolt väljastatud ajatemplit sisaldav kinnitus, millega tõendatakse Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust isikusamasuse tuvastamise või dokumendi allkirjastamise ajahetkel.

Mobiil-ID

Õigusaktide alusel välja antud Mobiil-ID vormis digitaalne isikutunnistus, kus digitaalset tuvastamist ning digitaalselt allkirjastamist võimaldav informatsioon (sertifikaat) on seotud mobiiltelefoni SIM-kaardiga ning mis võimaldab digitaalallkirja andmist ja elektroonilises keskkonnas digitaalset isiku tõendamist ning isikusamasuse kontrollimist.

Mobiil-ID teenus

Teenus, mis võimaldab Mobiil-ID Kasutajale elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tõendamise ja digitaalallkirjastamise võimalust. Teenus aktiveeritakse, kui Klient või Kasutaja on sõlminud Mobiil-ID lepingu ja talle on väljastatud SIM kaart.

Mobiil-ID Tingimused

Mobiil-ID üldtingimused, SK Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimused, SK mobiil-ID sertifitseerimispoliitika, SK EID-Q SK sertifitseerimise põhimõtted, SK usaldusteenuste põhimõtted, SK Mobiil-ID sertifikaadi ja OCSP profiil, SK kehtivuskinnituse teenuse tingimused, SK Kliendiandmete kaitse põhimõtted. Kõik SK tingimused on kättesaadavad allolevalt lingilt:

https://www.skidsolutions.eu/upload/files/SK-TCU-MID-ET-CURRENT.pdf

Mobiil-ID PIN-koodid

ELISA poolt Mobiil-ID Kasutajale väljastatud Mobiil-ID aktiveerimiskoodid digitaalallkirja andmiseks ja digitaalseks isikusamasuse tuvastamiseks.

Sertifikaat

Mobiil-ID SIM-kaardiga seotud elektrooniline andmekogum, mis on välja antud võimaldamaks elektroonilises keskkonnas digitaalallkirja andmist ning isikusamasuse tuvastamist ja mille avalikud võtmed on üheselt seotud Mobiil-ID Kasutajaga. Ühe Mobiil-ID SIM-kaardiga saab olla seotud vaid üks paar Mobiil-ID sertifikaate – üks digitaalseks isikusamasuse tuvastamiseks ja teine digitaalseks allkirjastamiseks.

Sertifitseerimisteenus

Digitaalseks isikusamasuse tuvastamiseks ja digitaalallkirjade andmiseks vajalike sertifikaatide väljastamine, Mobiil-ID teenuse kasutamiseks väljastatud sertifikaatide kehtivuse kontrollimise võimaldamine ning Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse peatamise, kehtivuse peatatuse lõpetamise ja kehtetuks tunnistamise menetlemine.

Mobiil-ID SIM-kaart

ELISA poolt väljastatav Mobiil-ID Kasutajat üheselt Identifitseeriv kiipkaart, mis võimaldab lisaks GSM standardis ettenähtud tavapärastele operatsioonidele ka elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tuvastamist ja digitaalallkirjastamist.

SK

Sertifitseerimisteenuse osutaja - SK ID Solutions AS

1.3. Mobiil-ID teenuse kasutamiseks vajalikud Mobiil–ID sertifikaadid hakkavad kehtima pärast lepingu allkirjastamist kui Mobiil-ID SIM-kaardiga seotud sertifikaadid on kantud SK poolt peetavasse sertifikaatide andmebaasi. Kui Mobiili-ID leping on sõlmitud Elisa iseteenindusbüroos, hakkavad alaealise Mobiili–ID Kasutaja sertifikaadid kehtima siis, kui Mobiili-ID Kasutaja on sisenenud Elisa iseteenindusbüroosse ja ning kinnitanud Mobiili-ID teenusega liitumise soovi.

1.4. Mobiil-ID kasutamiseks väljastatud sertifikaatide kehtivusaeg on 5 (viis) aastat. Sertifikaatide kehtivus lõpeb aegumisel, Mobiil-ID lepingu lõppemisel või sertifikaatide kehtetuks tunnistamisel. Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse peatamine ei lõpeta Mobiil-ID lepingu kehtivust, kuid sertifikaatide kehtivuse peatatuse perioodil ei saa Mobiil-ID-d kasutada digitaalseks isikusamasuse tuvastamiseks ning digitaalallkirjade andmiseks.

1.5. Mobiil-ID Kasutaja on teadlik ning annab oma nõusoleku enda nime, pildi ja isikukoodi edastamiseks ning töötlemiseks Mobiil-ID sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel vastavuses Isikuandmete kaitse seadusega.

1.6. Mobiil-ID üldtingimustes reguleerimata juhtudel lähtutakse Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustest.

1.7. Ühel Mobiil-ID Kasutajal saab korraga olla piiramatult SIM-kaarte Mobiil-ID kasutamiseks.

 

2. Mobiil-ID Kasutaja kohustused

2.1. Mobiil-ID Kasutaja kohustub:

2.1.1. täitma Mobiil-ID lepingut ja selle lahutamatuks osaks olevaid Mobiil-ID üldtingimusi, Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimusi, ja SK Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimusi. Nõustuma SK mobiil-ID sertifitseerimispoliitikaga, SK EID-Q SK sertifitseerimise põhimõtetega, SK usaldusteenuste põhimõtetega, SK Mobiil-ID sertifikaadi ja OCSP profiiliga, SK kehtivuskinnituse teenuse kasutamise tingimustega ning SK Kliendiandmete kaitse põhimõtetega;

2.1.2. Mobiil-ID kehtivuskinnituse teenuse (digitaalallkirja andmisel) kasutamisel lähtuma kehtivuskinnituse teenuse kasutamise tingimustest;

2.1.3. hoidma SIM-kaarti heaperemehelikult ning hoiduma kahjustustest, mis võivad muuta selles sisalduvad elektroonilised andmed kasutamiskõlbmatuks;

2.1.4. kaitsma Mobiil-ID PIN-koode parimal võimalikul viisil ja mitte avaldama PIN-koode kolmandatele isikutele. Juhul, kui PIN-koodid on väljunud Mobiil-ID Kasutaja kontrolli alt, kohustub Mobiil-ID Kasutaja viivitamatult PIN-koodid ära muutma või kui muutmine ei ole võimalik, siis peatama Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse.

2.1.5. Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust saab peatada infotelefonil või Elisa esindustes. Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse peatatust saab lõpetada, Mobiil-ID sertifikaate kehtetuks tunnistada või Mobiil-ID lepingut lõpetada ainult Elisa esindustes;

2.1.6. SIM-kaardi ja/või telefoni, kus paikneb SIM-kaart, kadumisel või varguse korral taotlema talle välja antud Mobiil-ID sertifikaatide kehtetuks tunnistamist Elisa esinduses enne uue SIM-kaardi taotlemist;

2.1.7. juhul, kui Kasutaja annab SIM-kaardi enda valdusest ära ja/või lõpeb Kasutaja õigus kasutada Kliendi poolt Kasutaja valdusesse antud numbrit, kohustub Kasutaja viivitamatult peatama ja/või tunnistama kehtetuks Mobiil-ID sertifikaadid ning lõpetama Mobiil-ID lepingu;

 

2.2. Mobiil-ID Kasutajal on õigus:

2.2.1. kasutada pärast Mobiil-ID lepingu sõlmimist Mobiil-ID teenust Mobiil-ID Tingimustes ettenähtud korras;

2.2.2. nõuda Elisalt Mobiil-ID lepingust tulenevate kohustuste täitmist;

2.2.3. taotleda omal kulul uut SIM-kaarti selle kadumise, varguse või vigastamise korral;

2.2.4. taotleda Elisalt juhiseid teenuse asjatundlikuks ja ohutuks kasutamiseks;

2.2.5. Mobiil-ID kasutamisel, PIN-koodide muutmisel jm tekkivate probleemide korral helistada infotelefonil või pöörduda lähimasse Elisa esindusse;

2.2.6. üles öelda Mobiil-ID leping seaduses ning Mobiil ID üldtingimustes ja Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud korras.

 

3. Elisa õigused ja kohustused

3.1. Elisal on õigus:

3.1.1. nõuda isikusamasuse kontrollimisel lisaks isikutunnistusele (ID-kaart) vajadusel täiendavalt ka teiste isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud dokumentide esitamist;

3.1.2. kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning vajadusel teha neist valguskoopiaid;

3.1.2. tagama tema poolt sertifikaatide andmebaasi andmete korrektse kandmise;

3.1.3. taganeda Mobiil-ID lepingust, lõpetada leping või peatada Mobiil-ID sertifikaatide kehtivus ja/või tunnistada Mobiil-ID sertifikaadid kehtetuks, kui Mobiil-ID teenuse osutamiseks kasutatava mobiiltelefoninumbriga seotud sideteenuste leping peatatakse või lõpetatakse või kui Mobiil-ID Kasutaja on rikkunud Mobiil-ID lepingus (sh käesolevates Mobiil-ID üldtingimustes), Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes või Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimustes sätestatut;

3.1.4. peatada Mobiil-ID sertifikaatide kehtivus ja/või tunnistada Mobiil-ID sertifikaadid kehtetuks turvakaalutlustel (sh kahtluse korral, et sertifikaati on kantud ebaõiged andmed, sertifikaadis sisalduvat isiklikku võtit kasutatakse omaniku nõusolekuta vms juhtudel), samuti seaduse alusel esitatud kolmanda isiku nõudel ning muude Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust välistavate asjaolude ilmnemisel;

3.1.5. avaldada informatsiooni Mobiil-ID Kasutaja kohta kolmandale isikule, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigi seadustest;

3.1.6. ühepoolselt muuta käesolevaid Mobiil-ID üldtingimusi, teavitades sellest Mobiil-ID Kasutajat Elisa kodulehe vahendusel.

3.2. Elisa kohustub:

3.2.1. kontrollima Mobiil-ID lepingu sõlmimisel Mobiil-ID Kasutaja isikusamasust Mobiil-ID Kasutaja poolt esitatud isikutunnistuse (ID-kaart) ja esinduses tehtava foto alusel. Kui leping sõlmitakse alaealise Mobiili-ID Kasutajaga, peab esinduses tehtava foto peal olema alaealine Mobiili ID Kasutaja koos eestkostjaga, sellisel juhul kontrollitakse isikusamasust Mobiili-ID Kasutaja ja eestkostja isikutunnistuste ja esinduses tehtava foto alusel;

3.2.2. tagama, et Mobiil-ID Kasutajale väljastatava Mobiil-ID SIM kaardi PIN-koodide turvaala on rikkumata ja SIM kaart on defektideta;

3.2.3. tagama korrektsete andmete kandmise sertifikaatide andmebaasi;

3.2.4. täitma SK sertifitseerimispõhimõtteid ja SK Mobiil-ID sertifitseerimispoliitikat;

3.2.5. peatama Mobiil-ID Kasutaja suulise või kirjaliku avalduse alusel Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse või kirjaliku avalduse alusel tunnistama Mobiil-ID sertifikaadid kehtetuks;

3.2.6. hoidma saladuses andmeid Mobiil-ID Kasutaja kohta, mis on talle teatavaks saanud teenuse osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes Mobiil-ID Kasutaja nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

 

4. Vastutus

4.1. Mobiil-ID Kasutaja on teadlik, et Mobiil-ID ja PIN-koodide abil antav digitaalallkiri on võrdne omakäelise allkirjaga ja sellega kaasneb vastutus.

4.2. Mobiil-ID Kasutaja vastutab kõigi Mobiil-ID kasutamisest tulenevate mistahes tagajärgede eest ainuisikuliselt ning täies ulatuses nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast selle lõppu.

4.3. Mobiil-ID Kasutaja on teadlik, et kehtetuks tunnistatud või peatatud Mobiil-ID sertifikaatide alusel tehtud isikusamasuse tuvastused ja antud digitaalallkirjad on kehtetud.

4.4. Mobiil-ID Kasutaja vastutab mistahes kahju eest, mis tekib tema poolt Mobiil-ID lepingus, Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes, Mobiil-ID Tingimustes või digitaalallkirja seaduses fikseeritud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu.

4.5. Elisa ei ole vastutav, kui temast mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud, kolmanda osapoole tegevus/tegevusetus) ei saa Mobiil-ID Kasutaja anda digitaalallkirja või tõendada oma isikut, huvitatud osapool kontrollida Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust või ei ole võimalik teostada muud päringut/toimingut.

4.6. Mobiil-ID kasutamiseks on vajalik, et Mobiil-ID Kasutajal on füüsiline ligipääs ja kasutusõigused. Mobiil-ID lepingus fikseeritud mobiiltelefoninumbrile ning sellega seotud SIM-kaardile. Elisa ei vastuta, kui Mobiil-ID Kasutajal ei ole võimalik Mobiil-ID-d kasutada tulenevalt sellest, et Klient on rikkunud Elisa ja Kliendi vahelisest sideteenuste liitumislepingust tulenevaid kohustusi ja/või on seadnud numbri kasutamisele piiranguid (sh piiranud ja/või peatanud sideteenuse kasutamise, võtnud Kasutajalt füüsiliselt SIM-kaardi ja/või lõpetanud sideteenuste liitumislepingu Kasutaja valduses olnud mobiiltelefoninumbri osas).

4.7. Elisa ei vastuta Mobiil-ID Kasutaja poolt Mobiil-ID kasutamisest tulenevate mistahes tagajärgede eest.

 

5. Muud sätted

5.1. Kui käesolevate Mobiil-ID üldtingimuste eesti- ja võõrkeelsed tekstid lahknevad või on mitmeti mõistetavad, on prioriteetne eestikeelne tekst.

5.2. Käesolevaid Mobiil ID teenuse kasutamise üldtingimusi kohaldatakse alates 02.07.2022 a.

 

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!