Põhisisu algus

Grupi SMS

Teenuse tingimused

 1. Elisa ja Kliendi vaheliste arvelduste lähteandmeteks on Elisa Sõnumikeskusest saadud andmed Kliendilt Lõppkasutajale vahendatud sõnumite arvu kohta. Üheks SMS lühisõnumiks loetakse maksimaalselt ühesaja kuuekümne (160) (k.a.) tähe/kirjavahemärgi pikkust GSM 7-bit tähestikus teadet ühele vastuvõtjale.
 2. Kliendi poolt masinliidesest saadetavate sõnumite koguhulk igas sekundis ei tohi ületada kümmet (10) sõnumit, antud piirangust kinnipidamise peab tagama Klient.
 3. Kliendil on õigus välja saata sõnumeid üksnes oma või enda klientide nimede alt (ALPHANUMERIC numbrit kasutades).
 4. Elisal on õigus muuta vajadusel Sõnumiedastusteenuse ja Elisa mobiiliplatvormi tehnilist teostust. Elisa on kohustatud nimetatud muudatustest teatama Kliendile 1 (üks) kuu ette juhul, kui need põhjustavad muutusi teenuse tehnilises teostuses. Juhul, kui muudatused nõuavad tehniliste muudatuste tegemist ka Kliendi Infosüsteemis, on Klient kohustatud tegema muudatused omal kulul.
 5. Elisal on õigus vastavatest põhjustest Klienti teavitades, viivitamatult peatada Sõnumiedastusteenuse toimimine ja tõkestada Teenuse kasutamine, kui Sõnumiedastusteenuse kasutamise käigus edastatav materjal sisaldab teavet, mis pädevate riiklikute institutsioonide hinnangul on seadusandlust rikkuv või kui häiritakse teisi Sõnumiedastusteenuse kasutajaid, muud telekommunikatsiooniliiklust või Sõnumikeskuse toimimist. Juhul, kui peatatuse alus ei ole ära langenud 1 (ühe) kuu jooksul, on Elisal õigus Leping ilma etteteatamistähtaega järgimata ühepoolselt lõpetada.
 6. Elisa on teenuse tehnilise lahenduse pakkuja. Edastatud sõnumi sisu ja sõnumisaajate andmebaasi eest vastutab tellija.
 7. Klient vastutab oma infosüsteemi toimimise ja selle kaitsmise, samuti infosüsteemis toimuva andmeliikluse õiguspärasuse ja seaduslikkuse eest.
 8. Klient on kohustatud hoolitsema kasutajatunnuse ja muude võimalike tunnusandmete konfidentsiaalsena hoidmise eest ja neid kaitsma väärkasutamise eest. Klient vastutab otsese varalise kahju eest, mis tuleneb kasutajatunnuse jõudmisest kolmanda osapoole valdusesse Kliendi süül.
 9. Klient vastutab Elisa infosüsteemidele ja Elisa mobiiliplatvormile põhjustavate võimalike kahjude eest (viirus, loata sissetungimine vms.), kui kahju põhjustamise päritolu osundab tõendatult Kliendi kasutajatunnusele.
 10. Kliendi kanda jääb kohustus sõlmida Sõnumiedastusteenuse sisu osas vastavad kokkulepped autorikaitse ühinguga (või autoriga) ning tasuda vastavad autoritasud.
 11. Elisal on õigus teenuse tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 12. Hinnad on toodud käibemaksuta.

Hinnakiri

Toiming

Maksumus

Grupi SMS teenuse kuutasu

25

SMS Elisa mobiilivõrku

0.063

SMS teistesse Eesti mobiilvõrkudesse

0.076

SMS välisvõrkudesse

Hind ja teenus kokkuleppel


Teenuse kirjeldus ja juhendid

Grupi SMS rakendus

Elisa iseteenindusbüroo veebirakendus, mis võimaldab klientidel saata suurtes kogustes sõnumeid. Teenus on mõeldud vaid SMS sõnumite saatmiseks.
- Grupi SMS rakenduse kasutusjuhend.
- BULK-SMS Instructions for Use of Web Application.


Grupi SMS masinliidestus

Grupi SMSi teenus võimaldab klientidel ühendada ka enda rakendusi/süsteeme Elisa SMS-keskusega (SMSC), et edastada sõnumeid otse SMSC-sse.

Elisa SMSC toetab 3 protokollitüüpi:Sõnumi saatmine käib HTTPS GET päringuga. Sõnumi parameetrid on kõik ULR-i sees.
Kõige lihtsam näidis SMS saatmiseks (username, password, to ja text parameeter):

 • https://nelly.elisa.ee:8443/cgi-bin/sendsms2?username=kasutajanimi&password= q8Pmz4v&to=+37256123123&text=seeontestsonum
  username - Elisa poolt antud konto kasutajanimi(staatiline väärtus)
  password - Elisa poolt antud konto parool.
  to - rahvusvahelisel kujul mobiilinumber, kellel SMS sõnumit saadetakse. Näide +37256012345 (ka Eesti numbritel peab ees +372 olema)
  text - sõnumi tekst. Peab olema url-encoded vormingus.

Juhul, kui kontol on lubatud ka saatja näitu juhtida, siis seda saab teha from parameetriga. Näiteks lisada URL-i parameeter „from=SinuEttevõteNimi“.

Juhul, kui soovid saatmise õnnestumisest või veateatest kinnitust, siis tuleb päringus määrata dlr-mask ja dlr-ur parameetrid. Näiteks „dlr-mask=3&dlr-url=http%3A%2F%2Fsinuserver.ee%2Fsms%2Fid%3D123“. dlr-mask juhib seda, kas callback tehakse õnnestumise korral või ka ebaõnnestumise korral. dlr-url väärtuseks peab olema server, mille poole tehakse GET päring staatuse teatamiseks. Tark on URL sisse panna ka mingi unikaalne tunnus, mille abil saab teada, millise SMSi tulemus see oli.

Eduka saatmise korral vastab server plaintext kujul (Content-type: text/html):
0: Accepted for delivery

Juhul, kui tuleb mõni muu vastus, siis saatmine ebaõnnestus. Vastuses on lisatud ka kirjeldav veateade. Näiteks - Authorization failed for sendsms, Number(s) has/have been denied by white- and/or black-lists jne.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama