Põhisisu algus
Elustiili äpi kasutustingimused

1. ÜLDISED TINGIMUSED

1.1. Elustiili mobiilirakendus (edaspidi Äpp) on välja töötatud Elisa Eesti AS ja Geneto OÜ koostöös (edaspidi Teenuse osutaja).

1.2. Äpi kasutamine toimub Teenuse osutaja poolt antud tähtajatu lihtlitsentsi alusel. Äppi saavad kasutada kõik vähemalt 18-aastased isikud, kes on registreerinud ennast kasutajaks ehk loonud kasutajakonto Äpis (edaspidi Äpi kasutaja).

1.3. Kasutustingimused kehtivad nii Äpile kui selle sisule. Äpi kasutamisel nõustub Äpi kasutaja kasutustingimustega ning on kohustatud neid järgima. Järgida tuleb ka Äpis välja toodud juhiseid.

1.4. Äpp on võimalik tasuta alla laadida Apple App Store´st ning Google Play´st.

1.5. Äpp toimib internetiühenduse abil, üle mobiilse andmesideühenduse või Wi-Fi.

1.6. Äpp ja selle sisu on Teenuseosutajale kuuluv vara, mis on kaitstud autoriõigusi käsitlevate õigusaktide ning intellektuaalomandi õigusi puudutavate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kõik õigused rakendusele ja selle sisule on kaitstud.

1.7. Teenuse osutaja ei taga Äpi sisu muutumatust. Teenuse osutaja võib Äppi (sh Äpi funktsionaalsuse valikut), selle sisu (sh retseptide) ja osi muuta, uuendada ja või need tühistada ja eemaldada oma äranägemise järgi. See puudutab ka kasutustingimuste muutmist. Äpi kasutajat teavitatakse olulistest muudatustest mõistliku etteteatamisajaga läbi Äpi või Äpi kasutaja poolt määratud e-posti aadressile saadetava e-kirjaga.

1.8. Äpp on ette nähtud ainult isiklikuks mitte äriliseks kasutuseks. Äpi sisu (sh retsepte) tohib vaadata, sirvida ja salvestada ainult terminalseadmes ning printida isiklikuks kasutuseks. Äpi sisu kopeerimine, muul viisil talletamine, laenamine, edastamine ja muul viisil kasutamine (ka osaline) on ilma Teenuse osutaja selgesõnalise loata keelatud. Äpi kasutaja ei tohi Äpi kasutamisel neid nõudeid ja tingimusi, kohaldatavaid seadusi või hea tava rikkuda.

1.9. Äpi ja selles sisu edastatakse Äpi kasutajale seisukorras „nagu on“. Teenuse osutaja ei vastuta ühegi Äpis sisus leiduva tõrke, puuduva osa ega muu vea eest. Teenuse osutaja ei taga Äpi kättesaadavust ega selle katkematut ja tõrkevaba talitlust. Teenuse osutaja ei vastuta mis tahes kulude, kadude või muude võimalike kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest, mis tulenevad Äpi kasutamisest või selles esitatavast teabest, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti.

1.10. Äpp võib sisaldada linke kolmandatele isikutele kuuluvatele või nende hallatavatele veebisaitidele. Teenuse oasutaja ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide talitluse, sisu ega muude omaduste eest. Nende veebisaitide avamisel peab Äpi kasutaja enne nende kasutamist neid saite puudutavate nõuete ja tingimustega nõustuma.

1.11. Äpi kasutajale on soovitatav kasutada rakenduse hiliseimat versiooni, tagamaks rakenduse võimalikult tõrgetevaba kasutamine.

2. ISIKUANDMED

2.1. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Elisa Eesti AS isikuandmete töötlemise põhimõtetele ning Geneto OÜ privaatsustingimustele. Elisa Eesti AS ja Geneto OÜ on isikuandmete kaasvastutavad töötlejad.

2.2. Elisa Eesti AS kogub ja töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud üksnes kasutajakonto loomiseks, teenuslepingu sõlmimiseks ja pakkumiste edastamiseks. Ülevaate isikuandmetest, mida Elisa kogub ja töötleb kasutajakonto loomiseks, teenuslepingu sõlmimiseks ja pakkumiste edastamiseks on leitav Elisa Eesti AS isikuandmete töötlemise põhimõtete punktist 2.3. dokumentidest „Isikuandmete töötlemine lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks“ ja „Isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusoleku alusel“.

2.3. Geneto OÜ kogub ja töötleb isikuandmeid, mida Äpi kasutaja esitab teenuse kasutamiseks ja isikuandmeid, mis tekivad teenuse osutamise käigus. Detailine ülevaade Geneto poolt töödeldavatest isikuandmetest on leitav Geneto OÜ privaatsustingimuste lõigust “Täpsemalt meie teenustega seotud töötlemisest”.

2.4. Isikuandmete kaitsega seonduvate õiguste teostamine ja pöördumiste esitamine toimub vastavalt Elisa Eesti AS isikuandmete töötlemine põhimõtete punktile 3.7.

2.5. Äpi kasutaja on võimalik esitada sooviavaldus Äpi kasutajakonto kustutamiseks. Kasutajakonto kustutamiseks palume edastada vastav sooviavaldus e-posti aadressile elustiil@elisa.ee. Sooviavalduses peab olema välja toodud e-posti aadress, millega seotud kasutajakontot soovitakse kustutada ning sooviavaldus tuleb esitada e-posti aadressilt, millega kasutajakonto on seotud. Sooviavalduse esitamisel e-posti aadressilt, mis ei ole seotud äpikontoga, peab avaldus olema digitaalselt allkirjastatud. NB! Äpi konto kustutamine ei lõpeta sõlmitud teenuslepingu kehtivust, kuid Äpi konto kustutamisele kustuvad kõik Äpi kontod, mis olete Elisa teenuste kasutamiseks kasutusele võtnud.

2.6. Äpi kasutaja vastutab esitatud teabe õigsuse, kasutajanime ja parooli hoolika hoidmise ja oma seadmes kohaste andmeturbemeetmete rakendamise eest.

2.7. Äpi kasutaja arvestab, et juhul kui ta liitub Äpis väljakutsega või lisab Äppi uue retsepti, toote või toiduaine, siis teistele Äpi kasutajale muutub nähtavaks kasutajakonto nimi.

2.8. Äpi saab sisse logimiseks ühendada kolmanda osapoole kontoga (nt Facebook, Google). Ühendades Äpi kolmanda osapoole kontoga, annab Äpi kasutaja Elisale juurdepääsu ja kasutamisõiguse enda informatsioonile kolmanda osapoole kasutajatingimuste piires. Äpi kasutaja vastutab ise kontodel kolmandatele osapooltele jagatava informatsiooni privaatsusseadete eest.

3. KASUTUSTINGIMUSED

3.1. Äpi kasutamiseks tuleb Äpi kasutajal nõustuda kõnealuse Äpi kasutustingimustega.

3.2. Äpi kasutamiseks tuleb Äpi kasutajal luua kasutajakonto Elustiil Äppi.

3.3. Kasutajakonto loomisel rakendub Teenuse kasutamiseks 7-päevane tasuta prooviperiood (edaspidi Prooviaeg) (*kui kampaania raames pole tehtud mõnda muud pakkumist), st esimesed 7 päeva alates konto loomisest Äpis on Äpi kasutajal võimalik Teenust kasutada tasuta ja piiramatult.

3.4. Peale Prooviaja lõppemist tuleb Äpi edasiseks kasutamiseks liituda kuu- või periooditasulise teenusega Äpis või aadressil www.elisa.ee/elustiil.

3.5. Juhul, kui klient liitub teenusega Äpis, toimub teenuse eest tasumine Apple või Google maksemeetodi vahendusel. Juhul, kui klient liitub teenusega aadressil www.elisa.ee/elustiil toimub teenuse eest tasumine Elisa poolt väljastatavate arvete alusel.

3.6. Kliendil on võimalus Äppi kasutada selle kustutamiseni.

3.7. Elisal on õigus lõpetada ühepoolset Äpi kasutamise õigus teavitades sellest Äpi kasutajat ette 1 kalendrikuu.

3.8. Juhul, kui kliendil on küsimusi/kommentaare seoses Äpi üldiste või kasutustingimustega palume kirjutada e-posti aadressile elustiil@elisa.ee.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!