Põhisisu algus
Elisa teenuste kasutamise üldtingimused
Üldsätted ja mõisted

Käesolevad Elisa teenuste kasutamise üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) rakenduvad Liitumislepingutele, mis on sõlmitud Elisa Eesti AS, registrikoodiga 10069659 (edaspidi nimetatud ELISA või Osapool) ning füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi Klient või Osapool), edaspidi ühiselt nimetatud Osapooled, vahel.

Üldtingimused on Liitumislepingu lahutamatuks osaks ja kohustuslikud täitmiseks alates Osapoolte vahel Liitumislepingu sõlmimisest. Üldtingimused on tutvumiseks kättesaadavad nii ELISA kodulehel kui ka ELISA esindustes.

Tingimustes (sealhulgas Üldtingimustes) kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

ELISA e-pood – ELISA veebipõhine müügikeskkond aadressil elisa.ee; ELISA äpp – ELISA poolt pakutav või vahendatav mobiili- või veebirakendus; ELISA esindaja – ELISA poolt volitatud kolmas isik, kes omab õigust sõlmida, muuta või lõpetada ELISA nimel Liitumislepinguid ning teenindada Kliente Teenuste osutamisega seotud küsimustes; ELISA esindus – ELISA teeninduspunkt, kus on võimalik sõlmida, muuta või üles öelda Liitumislepinguid ning kus toimub ELISA Klientide teenindamine Liitumislepingu ja Teenuste osutamisega seotud küsimustes; ELISA infotelefon – 6600 600, teenindamine ja nõustamine (ajavahemikul 07:00 kuni 23:00); ELISA iseteenindus – ELISA veebipõhine iseteeninduskeskkond; ELISA klienditeenindus – ELISA infotelefon, ELISA esindus, ELISA esindaja, ELISA iseteenindus või muu ELISA infokanal, mida kasutatakse Klientide teenindamiseks ja nõustamiseks; ELISA sidevõrk – ELISA`le kuuluv Sidevõrk; Arveldusperiood – ajavahemik, mille jooksul osutatud Teenuste kohta esitab ELISA Kliendile arve; Ettemaks – Liitumislepingu täitmise tagamiseks Kliendi poolt tasutav rahaline sissemaks; Hinnakiri – ELISA poolt kehtestatud Teenuste, teeninduse, Terminalseadmete ja muude tasude nimekiri; Kasutaja – Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes Kliendi nõusolekul ja vastutusel kasutab Kliendi numbrile ELISA poolt või vahendusel osutatavaid Teenuseid ning ELISA iseteenindust; Kasutustingimused – dokument, mis fikseerib konkreetse teeninduskanali, keskkonna või rakenduse kasutamise tingimused (nt Telefoniteeninduse salasõna kasutamise kord, Äpi kasutustingimused); Kiipkaart – mikroprotsessoriga varustatud kiipkaart, mida võidakse kasutada Terminalseadmesse sisestatuna Kliendi identifitseerimiseks ja Kliendile televisiooniteenuste osutamiseks; Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud ELISA-ga Teenuste kasutamiseks Liitumislepingu või kes kasutab ELISA äpp`i; Koduleht – ELISA veebileht aadressil elisa.ee; Krediidilimiit - ELISA poolt Kliendi suhtes kehtestatud rahaline piirsumma, mille ületamisel võib ELISA nõuda Kliendilt ettemaksu tasumist või piirata Kliendile Teenuste osutamist; Liitumisleping – ELISA ja Kliendi vahel sõlmitud leping Teenuste osutamiseks koos Tingimustega; Omanikuvahetus - toiming, mille tulemusena Klient muutub; Parool/PIN-kood – tähe- ja/või numbrikombinatsioon, mida kasutades saab Klient tellida Teenuseid või neist loobuda, muuta enda isikuandmeid või teostada muid toiminguid ELISA iseteeninduses või Terminalseadmes; Põhimõtted – dokument, mis annab infot Elisa tegevuspõhimõtete kohta (nt krediidipõhimõtted, Isikuandmete töötlemise põhimõtted jne); Roamingteenus ehk rändlusteenus – Kliendi poolt ELISA roamingpartneriks oleva välisriigi sideettevõtja sideteenuste kasutamine, mille eest tasumine toimub ELISA kaudu; Sidevõrk – ELISA poolt Teenuste osutamiseks kasutatav elektroonilise side võrk, sealhulgas mobiiltelefonivõrk, telefonivõrk, kaabellevi ning andmesidevõrk; SIM kaart - mikroprotsessoriga varustatud kiipkaart, mida kasutatakse Terminalseadmesse sisestatuna Kliendi identifitseerimiseks ja Kliendile mobiilsideteenuste osutamiseks; Tarbija – füüsiline isik, kes sõlmib Liitumislepingu eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega; Teenused – ELISA poolt Liitumislepingu alusel või ELISA äpp`i vahendusel Kliendile osutatavad üldkasutatavad elektroonilise side teenused, sealhulgas mobiiltelefoniteenused, telefoniteenused, andmesideteenused, televisiooniteenused ning nendega seonduvad või ELISA poolt Kliendile vahendatavad lisaväärtusteenused; Teenusinfo – teave, mida ELISA edastab kliendile Liitumislepingu täitmise raames (nt võlateavitused, rikketeavitused, kinnitused, roaming hinnateavitused, teavitused krediidilimiidi ja andmesidemahu täitumise kohta jms). Teenuspakett – selles fikseeritud Teenuste kogum (sh internetipilet jms teatud perioodi hõlmavad teenuskogumid); Teenustingimused – konkreetse Teenuse sh Teenuspaketi tehnilised ja sisulised parameetrid, teenuskirjeldused ja detailsed tingimused; Telefoninumber – ELISA poolt Kliendile eraldatud telefoninumber või mobiiltelefoninumber, millele ELISA osutab ELISA sidevõrgu vahendusel Teenuseid; Telefoniteeninduse salasõna - tähe- ja/või numbrikombinatsioon Kliendi identifitseerimiseks või kolmanda isiku esindusõiguse tõendamiseks ELISA infotelefoni vahendusel; Terminalseade – mobiiltelefon või muu tehniline seade või selle osa, mis ühendatuna ühenduspunktis võimaldab saata, töödelda või vastu võtta kõnet või edastada andmeid (nt ruuterid, modemid sh TV digibox); Tingimused – Üldtingimused, Kasutustingimused, Hinnakiri, teenustingimused jm sideteenuse osutamist puudutavad dokumendid ja eritingimused (sh Internetiteenuse kasutamise tingimused).
Liitumislepingu sõlmimine ja muutmine
Liitumisleping Teenuste kasutamiseks ja selle hilisemad muudatused sõlmitakse kas ühe Osapoole nõudmisel kirjalikus vormis või siis ELISA poolt pakutavaid ja aktsepteeritavaid tehnilisi võimalusi ära kasutades muus taasesitamist võimaldavas vormis sh e-kirjade vahetamise teel, ELISA iseteeninduse vahendusel elektroonses vormis või ELISA esitatud Liitumislepingu tingimuste aktsepteerimisega Kliendi poolt sh Liitumislepingu allkirjastamisega sidevahendi või arvutivõrgu vahendusel. Kui Liitumislepingus või selle lisades ei ole sätestatud teisiti, loetakse Liitumisleping sõlmituks tähtajatult. ELISA iseteeninduse vahendusel Liitumislepingu sõlmimisel tuleb Liitumislepingut sõlmida soovival isikul ennast enne Liitumislepingu sõlmimist panga autoriseerimiskanali, ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil ID või muu ELISA poolt aktsepteeritava isikutuvastusvahendi abil identifitseerida. Liitumislepingu kehtivuse ajal võib Kliendi soovil Liitumislepingu muutmine Teenuste või Kliendiga seotud andmete osas toimuda, kas e-kirjade vahetamise teel, ELISA esinduses kirjaliku sooviavalduse alusel, ELISA iseteeninduse kaudu, Terminalseadme kaudu või ELISA infotelefoni vahendusel telefoniteeninduse salasõna alusel. ELISA Iseteeninduse vahendusel loetakse Liitumisleping muudetuks alates sellest hetkest, kui ELISA Iseteeninduses salvestati vastav valik või muudatus. Tahteavaldus, mis on ELISA-le edastatud Kliendi Liitumislepingus sätestatud e-posti aadressi vahendusel, omab õiguslikult siduvaid tagajärgi. Liitumislepingu sõlmimisel või muutmisel on Teenuseid kasutada sooviv isik kohustatud tutvuma ELISA esinduses või Kodulehel Tingimustega, mis on Liitumislepingu lahutamatuks osaks ning millele on Liitumislepingus viidatud. Liitumislepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine eeldab isiku tuvastamist, teise isiku esindamise korral ka esindusõiguse olemasolu. Kliendi poolt esitatav esindusõigust tõendav dokument peab olema ELISA poolt aktsepteeritavas vormis, kas digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt tõestatud. ELISA ei ole kohustatud aktsepteerima esindusõigust tõendavat dokumenti, milles esindusõigus ei ole väljendatud üheselt ja arusaadavalt. ELISA-l on õigus enne Liitumislepingu sõlmimist kontrollida Kliendi maksevõimet maksehäireregistrist, krediidiinforegistrist vms Kliendi krediidikõlbulikkuse või maksekäitumise kontrollimist võimaldavast registrist või andmebaasist. ELISA-l on õigus nõuda Liitumislepingu sõlmimisel ettemakse tasumist. ELISA-l on õigus täiendavalt nõuda Liitumislepingut sõlmida soovivalt isikult tema krediidivõime kindlakstegemiseks ja/või Liitumislepinguga võetavate kohustuste täitmise tagamiseks võlaõiguslike tagatiste (näiteks käendusleping, garantiikiri) esitamist ning sissetulekuid tõendava dokumendi või muude maksevõimelisust tõendavate dokumentide esitamist. ELISA-l on õigus teha Kliendi poolt esitatud dokumentidest koopiaid. Liitumislepingu sõlmimine toimub pärast Liitumislepingut sõlmida sooviva isiku poolt Liitumislepingu, Üldtingimuste, Hinnakirja ja muude lepinguga seotud dokumentidega tutvumist, ELISA poolt nõutavate andmete ja dokumentide esitamist ning Liitumislepingu sõlmimisega kaasnevate maksete sooritamist. Liitumislepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et tema poolt esitatud andmed ja dokumendid on tõesed, et tal on olemas kõik vajalikud õigused ja volitused Liitumislepingu sõlmimiseks ja et ta on Liitumislepingu sõlmimisel järginud kõiki vajalikke protseduure ning hankinud kooskõlastused, mis on vajalikud Liitumislepingu alusel õiguste saamiseks ja kohustuste võtmiseks ning et ta kohustub täitma Liitumislepingu tingimusi. ELISA-l on õigus Liitumislepingu sõlmimisest keelduda või sõlmitud Liitumisleping ei jõustu, kui: Liitumislepingu sõlmimise ajal ei ole isiku poolt soovitud piirkonnas ja viisil Terminalseadme ühendamine ELISA sidevõrguga tehniliselt võimalik; isik ei ole andnud tema identifitseerimiseks või temale teadete edastamiseks vajalikke andmeid või soovitud sideteenuse osutamist võimaldava Sidevõrguga ühendamise asukoha aadressi; isik on Liitumislepingu sõlmimisel esitanud ebaõigeid andmeid, on keeldunud andmete esitamisest või keeldub Liitumislepingu allkirjastamisest; isikul on sissenõutav võlgnevus talle osutatud sideteenuste eest; isiku suhtes toimub pankrotimenetlus või juriidiline isik on likvideerimisel; füüsiline isik on alla 18 (kaheksateistkümne) aastane või piiratud teovõimega ning puudub tema seadusliku esindaja nõusolek Liitumislepingu sõlmimiseks. ELISA alustab Teenuste osutamist hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast Liitumislepingu sõlmimist, Liitumislepingut sõlmida sooviva isiku dokumentide ja andmete kontrollimist ning nõutavate summade tasumist, tingimusel, et ei ole ilmnenud punktis 2.13. nimetatud takistavaid asjaolusid ning Kliendi Terminaliseadme Sidevõrguga ühendamiseks puuduvad tehnilised takistused. Isikuga, kes soovib sõlmida Liitumislepingut numbri liikuvuse õigust kasutades, säilitades temale varem teise sideettevõtja poolt liitumislepingu alusel kasutada antud numbri, sõlmib ELISA Liitumislepingu edasilükkava tingimusega. Edasilükkava tingimusega sõlmitud Liitumisleping jõustub hetkest, mil ELISA on teavitanud isikut Telefoninumbri teisaldamise tähtajast ning loonud võimaluse Teenuste kasutamiseks Liitumislepingus märgitud Telefoninumbril. Edasilükkava tingimusega Liitumisleping ei jõustu, kui Liitumislepingus märgitud Telefoninumbrit loovutav sideettevõtja teavitab ELISA-t Telefoninumbri teisaldamise taotluse tagasilükkamisest või kui isik ei lõpeta Telefoninumbri suhtes ettenähtud aja jooksul Telefoninumbrit loovutava sideettevõtjaga sõlmitud liitumislepingut. Klient kannab Teenuse osutamiseks vajaliku Sidevõrgu ehitus- ja paigaldustöödega seotud kulud oma territooriumil ja vajadusel kolmandate isikute territooriumil, kui ELISA ja Klient ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Teenuse osutamiseks vajaliku Sidevõrgu ehitus- ja paigaldustööde teostamiseks kohustub Klient tagama ELISA esindajatele ligipääsu Kliendi territooriumile ning nimetatud tööde teostamiseks vajalike ELISA poolsete juhiste ja tehniliste tingimuste täitmise. Teenuse osutamiseks vajalikud ehitus- ja paigaldustööd teostab ELISA tema poolt otstarbekaks ja vajalikuks peetaval viisil, kooskõlastades need eelnevalt Kliendiga.
Teenuse osutamise piiramine ja sellega kaasnev kulu
Teenuse osutamise piiramine võib toimuda Kliendi või ELISA algatusel. Teenuse osutamise piiramine võib toimuda täies ulatuses või osaliselt (väljahelistamise võimaluse blokeerimine). Klient saab taotleda Teenuse osutamise piiramist esitades selleks ELISA-le kirjaliku taotluse või helistades Telefoniteeninduse salasõna kasutades ELISA infotelefonile. ELISA poolt piiratakse Teenuse osutamist kliendipõhiselt, mis tähendab, et juhul kui Kliendil on ELISA-ga sõlmitud mitu Liitumislepingut ning esineb Üldtingimustes sätestatud alus Teenuse osutamise piiramiseks, siis Elisa piirab Teenuse kõigi Liitumislepingute osas. Kliendi soovil piiratakse Teenuste osutamine ühe tööpäeva jooksul vastava avalduse saamise päevast arvates, Teenuse piiramisega kaasneda võivad tasud sätestatakse Hinnakirjas. Teenuse osutamise piiramine ei vabasta Klienti kuumaksete või miinimumarve tasumise kohustusest vastavalt Hinnakirjale. SIM-kaardi ja/või Kiipkaardi varguse või kaotuse korral tuleb sellest ELISA-t viivitamatult teavitada infotelefoni vahendusel või ELISA esinduses kohapeal. Teenuse osutamine piiratakse pärast seda, kui ELISA on saanud Kliendilt vastavasisulise teate. Kuni Teenuse osutamise piiramiseni lasub Teenuste eest tasumise kohustus Kliendil. Pärast teate saabumist ELISA-sse Klient edasiste võimalike tarbitud Teenuste tasumise eest vastutust ei kanna. Suulise teate edastamisel on ELISA esindajal õigus küsida Telefoniteenuse salasõna ja/või esitada Kliendile tema kohta ELISA kliendiandmebaasis sisalduva teabe põhjal isikusamasuse kontrollimiseks küsimusi. ELISA võib piirata Kliendile Teenuse osutamist, kui: Klient on hilinenud temale osutatud Teenuste eest tasumisega üle 14 (neljateistkümne) päeva; Klient on ületanud temale kehtestatud Krediidilimiiti; Klient on ELISA sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava Terminalseadme või seadme, mis ei ole Terminalseade. Samuti juhtudel, kui Kliendi poolt ELISA sidevõrguga ühendatud Terminalseade rikub ELISA sidevõrgu terviklikkust, on ebaseaduslikult valmistatud või ümber ehitatud; Klient häirib Terminalseadme kasutamisega ELISA sidevõrgu tööd või teisi sideteenuste kasutajaid; see on vajalik sidevõrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks; Klient rikub oluliselt Liitumislepingu tingimusi; Kliendi suhtes on algatatud pankrotimenetlus või juriidilisest isikust Kliendi suhtes likvideerimismenetlus; piirang tuleneb õigusaktist. ELISA loeb Liitumislepingu oluliseks rikkumiseks muuhulgas alljärgnevaid asjaolusid: Klient on Liitumislepingu sõlmimisel või Liitumislepingu kehtivuse vältel esitanud ELISA-le ebaõigeid andmeid; Klient kasutab SIM-kaarti ja/või Kiipkaarti õigusvastaselt või viisil mis ohustab võrgu või Teenuste toimepidevust või terviklikkust ning Lepingu punkti 4.2.11. rikkumist. ELISA teavitab Klienti Teenuse osutamise piiramisest punktides 3.8.1. – 3.8.4. toodud alusel, teatades ühtlasi piiramise ajast ja põhjusest. Punktis 3.8.1 kirjeldatud juhul on ELISA-l õigus nõuda Kliendilt tasu vastavalt Teeninduse-, arvelduse ning võlgnevuste hinnakirjas toodule. Kui Teenuse osutamise piiramise tingib punktis 3.8.5. nimetatud alus, teatab ELISA sellest Kliendile vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette. ELISA ei piira Kliendile Teenuse osutamist, kui Klient kõrvaldab enne Teenuse osutamise piiramist selle aluseks olnud asjaolu, teavitades sellest ELISA-t. Kui Liitumislepingut ei ole vahepeal üles öeldud, taastab ELISA Teenuse kasutamise võimaluse Kliendile endises ulatuses 2 (kahe) tööpäeva jooksul, arvates Teenuse osutamise piiramise aluseks olnud asjaolu äralangemisest.
Kliendi õigused ja kohustused
Kliendil on õigus: nõuda ELISA-lt Liitumislepingu sõlmimisega võetud kohustuste täitmist; kasutada ELISA poolt pakutavaid või vahendatavaid Teenuseid kooskõlas Liitumislepingu ja Tingimustega; kasutada Liitumislepinguga seotud toimingute teostamisel Telefoniteeninduse salasõna, Elisa äppi ning ELISA iseteenindust selle funktsionaalsuse ja Kasutustingimuste piires; teha ettemakseid tulevikus kasutatavate Teenuste eest; pöörduda ELISA poole teabe saamiseks osutatavate Teenuste kasutamise, Tingimuste, väljastatud arvete jms asjaolude kohta; taotleda Teenuse osutamise piiramist Üldtingimustes sätestatud korras; taotleda omal kulul uut SIM-kaarti või Kiipkaarti selle kadumise, varguse, vigastamise vms korral; anda SIM-kaart või Kiipkaart kolmanda isiku kasutusse, jäädes ELISA ees vastutavaks Liitumislepingu ja Tingimuste täitmise, sealhulgas arvete tasumise eest; üles öelda Liitumisleping selleks ettenähtud korras; teha ELISA-le taotlusi, avaldusi ja ettepanekuid ning esitada pretensioonide tekkimisel kirjalikke kaebusi; teavitada ELISA-t ELISA sidevõrgu riketest ELISA infotelefoni kaudu; kasutada kõiki Liitumislepingust tulenevaid õigusi. Klient on kohustatud: täitma Liitumislepingut, Tingimusi ning kehtivate õigusaktide nõudeid; tasuma õigeaegselt ELISA poolt esitatud arved; tasuma tähtaegselt tasumata arvete sissenõudmisega seotud kulutused; jälgima ja mitte ületama Teenuste kasutamisel Krediidilimiiti ning tegema ELISA-le ettemakseid Krediidilimiidi ületamisel vastavalt Elisa krediidipõhimõtetele. Teenuste piiramine Krediidilimiidi ületamisel Kliendi poolt on üksnes ELISA õigus mitte kohustus; teavitama koheselt ELISA-t järgmistest juhtudest:
- füüsilise isikust Kliendi korral andmete muutmisest lähtuvalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetest;
- juriidilisest isikust Kliendi korral andmete muutumisest, Kliendi lõppemisest, ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest, saates vastava kirjaliku teate ELISA-le;
- Kliendile ELISA poolt väljastatud SIM-kaardi ja/või kiipkaardi varastamisest või kadumisest, helistades ELISA infotelefonile või pöördudes vastava teatega ELISA esindusse;
- enda või esindaja isikut tõendava dokumendi vargusest või kadumisest, helistades ELISA infotelefonile või pöördudes vastava teatega ELISA esindusse;
- Telefoniteeninduses salasõna, PIN-koodi vms kasutajatunnuste ja/või paroolide kolmandale isikule teatavaks saamisest või sellise ohu tekkimisest helistades ELISA infotelefonile või pöördudes vastava teatega ELISA esindusse;
- juriidilisest isikust Kliendi suhtes pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetluse algatamisest, Kliendile pankrotihoiatuse tegemisest või Kliendi vara arestimisest, saates vastava kirjaliku teate ELISA-le;
- füüsilisest isikust Kliendi suhtes pankrotimenetluse algatamisest, Kliendile pankrotihoiatuse tegemisest, Kliendi suhtes võlgadest vabastamise menetluse algatamisest või Kliendi vara arestimisest, saates vastava kirjaliku teate ELISA-le;
- kolmandale isikule antud volituste lõppemisest;
- muudest asjaoludest, mis võivad takistada Liitumislepingu tingimuste nõuetekohast täitmist.
kasutama üksnes kehtivatele standarditele ja nõuetele vastavat Terminalseadet ning hoolt kandma Terminalseadme töökorras oleku, sealhulgas Terminalseadme tarkvara ajakohasuse ja nõuetele vastavuse eest. Hüvitama ELISA-le või kolmandale isikule tekitatud kahjud juhul, kui Klient kasutab nõuetele mittevastavat, vigast või häireid põhjustavat Terminalseadet ja/või tarkvara; kasutama Terminalseadet sihtotstarbeliselt ning vältima kahjustuste tekkimist Terminalseadmele ja Sidevõrgule; kasutama SIM-kaarti ja Kiipkaarti heaperemehelikult ning tagastama ELISA-le Kiipkaardi Liitumislepingu lõppemisel, sõltumata lõppemise põhjusest. SIM-kaart kuulub ELISA-le tagastamisele üksnes ELISA vastaval nõudel; välistama Telefoniteeninduse salasõna teatavaks saamise kolmandatele isikutele v.a volitatud isikule. Klient on vastutav kõigi Telefoniteeninduse salasõna kasutamisest tulenevate tagajärgede eest (sh vastutab Klient Telefoniteeninduse salasõna kasutades tellitud Teenuste tasumise eest). kasutama ELISA infotelefonile helistamise võimalust heas usus; kasutama Teenuseid ainult sihtotstarbeliselt, isiklikul otstarbel ja viisil, mis ei tekita kahju Elisale ega kolmandatele isikutele ning mis ei ole vastuolus seaduste või heade kommetega. Rangelt on keelatud alljärgnevad tegevused: SIM-kaardi ja Terminalseadme kasutamine masskõnede kunstlikuks tekitamiseks eesmärgiga teenida vastava kuritarvitusega ebaseaduslikku tulu. Klient ei või kasutada SIM-kaarti ühendatuna seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks ega kasutada SIM-kaarti mehaaniliselt või automaatselt sidesessioonideks; ligipääsu tekitamine ressurssidele, millele ligipääs ei ole Kliendile lubatud (eelkõige kuid mitte ainult FTP illegaalne kasutamine, serveri majutus ja selle mittekokkulepitud kasutamine); Teenuste ebaseaduslik ja omavoliline vahendamine; Sidevõrgus või sellega ühendatud seadmetes paiknevate andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi, kaubamärkide vms. mis tahes kasutamine, kui see ei ole Kliendile lubatud, või nende kasutamine keelatud viisil; Kolmandate isikute poolt koostatud või kogutud andmete või nende terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine; Sidevõrgu või sellega ühendatud Terminalseadmete funktsionaalsust häirivate arvutiviiruste, programmide või muu tarkvara levitamine või kasutamine; Sidevõrgu vahendusel kolmandatele isikutele soovimatute sõnumite saatmine, sealhulgas masspostitus; Andmete või materjalide kopeerimine või edastamine, mis tekitavad serveritele ja Sidevõrgule võrreldes tavapärase koormusega järsu koormuse tõusu; Terminaliseadme identifitseerimisvahendi ebaseaduslik kõrvaldamine või muutmine ning Sidevõrgu toimimise takistamine ning nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruse levitamine; Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste rikkumist takistava tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamine ning infoühiskonna teenuse ja meediateenuse ebaseaduslik vastuvõtmine; Kiipkaardi või Terminalseadme kasutamine viisil, mis võimaldab selle jagamist või muul viisil tarbitava Teenuse kättesaadavaks tegemist kolmandatele isikutele; SIM-kaardi ja Kiipkaardi või Terminalseadme tarkvara dekodeerimine, kopeerimine või muutmine. kasutama käesoleva Liitumislepingu alusel Teenuste tarbimisel üksnes ELISA poolt selleks väljastatud SIM-kaarte ja Kiipkaarte, tagama SIM-kaardi ja Kiipkaardi turvakoodide konfidentsiaalsuse säilimise ning välistama SIM-kaardi ja Kiipkaardi kasutamise ilma õigusliku aluseta; vastutama Teenuse tasumise eest, juhul kui ta on võimaldanud kasutada oma Terminalseadet, SIM-kaarti, Kiipkaarti, PIN-koodi või Telefoniteeninduse salasõna kolmandatel isikutel või ei ole Kliendi tahte vastase kasutamise vältimiseks kasutusele võtnud tarvilikke turvameetmeid; tagama Teenuse osutamiseks vajalike ja tema ruumidesse paigaldatavate/paiknevate Terminalseadmete hoidmise ja säilitamise tingimused, mis on nimetatud seadmete spetsifikatsioonides ette nähtud või mis on määratud ELISA poolt; rikete korral sidevõrgus võimaldama ELISA-le või tema poolt volitatud isikule juurdepääsu Kliendi seadmetele ja tema territooriumil või valduses olevatele sidevõrgu osaks olevatele seadmetele nende kontrollimiseks ja parandamiseks; tagama Teenuse tarbimiseks kasutatavate Terminalseadmete ja tarkvara turvamise, vältimaks kolmandate isikute poolt nimetatud seadmete ja tarkvara kasutamist õigusvastaselt sh tegevusteks mis võivad häirida ELISA sidevõrgu tööd; Teenuse tarbimiseks kasutatavate seadmete ja tarkvara turvalisuses puuduste ilmnemisel viivitamatult korraldama seadmete ja tarkvara turvamise ELISA-t rahuldaval tasemel, kõrvaldades ELISA sidevõrgu tööd ohustavad puudused; kasutama Terminalseadmete häälestamiseks ainult ELISA poolt eraldatud võrguparameetreid; mitte kasutama Teenust, Terminalseadet, SIM-kaarti ega Kiipkaarti tegevuseks, mis on vastuolus Tingimuste, Eesti Vabariigi õigusaktidega või heade kommetega.
ELISA õigused ja kohustused
ELISA-l on õigus: nõuda Kliendilt Liitumislepingu sõlmimisega võetud kohustuste täitmist; nõuda Kliendilt tähtaegselt tasumata arvetest tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulutuste hüvitamist; töödelda Kliendi isikuandmeid lähtuvalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetest; muuta Kliendile eraldatud Telefoninumbrit, sellest Kliendile õigusaktidega sätestatud korras ette teatades; piirata Teenuste osutamist lähtuvalt Üldtingimustes sätestatust; asendada Kliendi kontaktandmeid riikliku rahvastikuregistri kontaktandmetega juhul, kui: - Elisa saab kolmandalt isikult avalduse kontakti kustutamiseks ning kliendil puudub õiguslik alus kontakti kasutamiseks või - Elisale on teada, et kontaktnumber ja/või e-postiaadress ei ole kasutusel; rakendada Liitumislepingu sõlmimisel ettemakset ja muuta vajadusel selle määra. Intresse ettemakselt ei arvestata; määrata Kliendile Krediidilimiit ja seda vajaduse korral muuta lähtuvalt Elisa krediidipõhimõtetest. Krediidilimiidi ületamine annab ELISA-le õiguse piirata Kliendile Teenuse osutamine kuni ettemakse tasumiseni. Krediidilimiidi ületamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Krediidilimiidi ületamisel kasutatud Teenuste eest. Elisal on õigus Kliendi poolsel Krediidilimiidi ületamisel jätkata Kliendile Teenuste osutamist; loovutada Teenuste eest mitteõigeaegsest tasumisest tulenevad nõuded Kliendi vastu kolmandatele isikutele või volitada kolmandaid isikuid võlgnevuste sissenõudmiseks. ELISA nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama ELISA-le võlanõude sissenõudmisega kaasnevad kulud; edastada Kliendile Teenusinfot kontaktandmete vahendusel; muuta ja uuendada oma Sidevõrke ja Terminalseadmeid ning teha neis tehnilisi või kasutamist mõjutavaid muudatusi; piirata Kliendi poolt edastatavate või vastu võetavate andmete mahtu juhul, kui see on vajalik Sidevõrgu toimimise tagamiseks, kolmandate isikute õiguste kaitsmiseks, seadusega kehtestatud eeskirjade täitmise võimaldamiseks või muul olulisel põhjusel; sulgeda ette teatamata võrgus Terminalseadmed, mille kohta ELISA on saanud politseist, Eesti mobiiltelefonide identifitseerimise registritest (Equipment Identity Register, EIR) või rahvusvahelisest mobiiltelefonide registrist (Central Equipment Identity Register, CEIR) ametliku teate Terminalseadme varastamise, kaotamise, muul kombel õiguspärasest valdusest väljumise, omavolilise ümberkodeerimise või kasutamiseks keelamise kohta; võimaldada Kliendile soodustusi. ELISA poolt tehtud ühekordne soodustus ei mõjuta teisi Liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi; võimaldada Kliendile kasutamiseks lisateenuseid või loobuda lisateenuste võimaldamisest, teavitades sellest Klienti kontaktandmete vahendusel; ühepoolselt kehtestada, täiendada ja muuta Kasutustingimusi ja Põhimõtteid teavitades sellest Klienti Kodulehe vahendusel ja/või kontaktandmete vahendusel; ühepoolselt alustada või lõpetada Teenuste pakkumisega; ühepoolselt teha muudatusi Teenuse osutamiseks kasutatavas tehnilises lahenduses. Juhul, kui vastavad muudatused eeldavad Elisa Sidevõrgu osaks olevate Terminalseadmete ümbervahetamist, tarkvara uuendamist, seadistamist või muude muudatuste tegemist, siis kannab sellega seotud kulud Elisa. Juhul, kui vastavad muudatused eeldavad Kliendile kuuluvate või tema valduses olevate Terminalseadmete ümbervahetamist, tarkvara uuendamist, seadistamist või muude muudatuste tegemist, siis kannab sellega seotud kulud Klient. teha ühepoolselt täiendusi ja muudatusi Liitumislepingus ja Tingimustes vastavalt Üldtingimuste punktidele 9.5 kuni 9.7. ELISA on kohustatud: täitma Liitumislepingut, selle lisasid ning kehtivate õigusaktide nõudeid; osutama või vahendama Kliendile Teenuseid kooskõlas Liitumislepingu ja Tingimustega. ELISA võimaldab Kliendile Elisa poolt osutatavate elektroonilise side teenuste kasutamist Eesti Vabariigi territooriumil ning vahendab Kliendile roamingteenuseid ELISA roamingpartnerite mobiiltelefonivõrkudes; andma Kliendile tema soovi korral Liitumislepinguga seonduvat teavet; teavitama Klienti Kodulehe vahendusel ELISA kontaktandmete (nime, aadressi, kontakttelefoni) või teiste ELISA kohta Liitumislepingusse märgitud andmete muutumisest, teatades ühtlasi uued kontaktandmed; teavitama Klienti Kodulehe ja/või kontaktandmete vahendusel olulistest tehnilistest häiretest ja riketest või hooldustöödest, mis võivad mõjutada ELISA sidevõrgu tööd; hoidma ELISA sidevõrku töökorras, seda hooldama ja osutama Kliendile Teenuseid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele kvaliteedinõuetele ja kvaliteediparameetritele. ELISA poolt Klientidele osutatavate muude hooldus- ja tugiteenuste osas lähtub ELISA Kodulehel, konkreetsete Teenuste kasutamise eritingimustes ning võimalikes liitumislepingu lisades sätestatud tingimustest ja Hinnakirjas sätestatud tasust. ELISA ei vastuta oma sidevõrgu rikete või häirete eest, mis on tekkinud temast mitteolenevatel põhjustel. tagama rikketeadete vastuvõtmise ELISA infotelefoni vahendusel ning teavitama Klienti konkreetse rikke kõrvaldamise orienteeruvast tähtajast; korraldama ELISA sidevõrgu rikete kõrvaldamise ELISA-le rikkest teatamise päevale järgneva tööpäeva jooksul. ELISA poolt rikke kõrvaldamisega viivitamise korral on Kliendil õigus nõuda kompensatsioonina viivituse aja eest kuutasu maksmisest vabastamist; vastama hiljemalt 15 (viieteistkümne) päeva jooksul Kliendi poolt esitatud kaebusele või pretensioonile; vastama hiljemalt ühe kuu jooksul Kliendi poolt esitatud taotlustele, avaldustele või muus vormis kirjalikele pöördumistele; piirama Kliendi soovil Kliendi Telefoninumbril Teenuse osutamist Üldtingimustes sätestatud korras; rakendama asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid maandamaks Teenuste ja ELISA sidevõrgu turvalisuse ning terviklikkusega seotud riske ning hoidmaks ära võrguühenduse täiskoormust või ülekoormust.
Arvelduste kord
ELISA esitab Kliendile arveid ja Klient on kohustatud tasuma ELISA-le arveid Kliendile osutatud või vahendatud või koostöös kolmandate isikutega osutatud Teenuste eest Liitumislepingus kokkulepitud tingimuste kohaselt ja lähtudes Teenuste osutamise või vahendamise ajal kehtivast Hinnakirjast ja/või Teenustingimustest. ELISA lähtub kuutasu arvestamisel Teenustingimustest. Roamingteenuste eest tasumine toimub ELISA arvete alusel, lähtuvalt Kliendile Teenuseid osutanud välisriigi sideettevõtja hinnakirjast. Välisriigis kasutatud roamingteenuste maksumus arvutatakse ELISA poolt pärast välisriigi sideettevõtjalt Kliendile arve koostamise aluseks olevate andmete laekumist. Sideteenuseid osutava välisriigi sideettevõtja poolt ELISA-le roamingteenuseid kajastavate andmete hilinemisega saatmisel või tema kehtestatud hindadest ELISA viivitusega teavitamisel, kui viivitus ei olnud põhjustatud ELISA süüst, ei vastuta ELISA roamingteenuste arve viibimise eest ega roamingteenuste tasu mittevastavuse eest ELISA Hinnakirjale. ELISA-l on õigus koostöös kolmandate isikutega teostada Kliendiga arveldusi ka selliste teenuste eest, mida vastav kolmas isik on Kliendile osutanud ja kus Elisa on vahendus- või arveldusteenuse osutajaks. Klient on kohustatud vastavate teenuste eest tasuma ELISA poolt esitatud arve alusel. ELISA arveldusperioodiks on kalendrikuu, mille kohta ELISA esitab Kliendile antud perioodil kasutatud Teenuste eest arve. Arve tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks. Klient on kohustatud tasuma arvete tasumisega seonduvad teenustasud. Arveldamisel lähtutakse arvestuslikust 30 (kolmekümne) päevasest kalendrikuu pikkusest. Kõik arved edastatakse ELISA poolt Kliendile Iseteenindusse Kliendi personaalsele kontole. Vastavalt Kliendi valikule edastatakse arve lisaks ka e-arvena Kliendi Internetipanka, elektroonsel kujul Kliendi e-posti aadressile, paberkandjal Kliendi postiaadressile või muude ELISA poolt pakutavate arvelduskanalite kaudu. Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti arve tasumise kohustustest. ELISA ei vastuta postitalituse töö ebakorrektsuse, Internetipanga töö häirete või elektroonsel teel arvete edastamisel tekkida võivate tõrgete eest. Arve mittesaabumisel saab infot tasumisele kuuluva summa kohta ELISA infotelefoni vahendusel, ELISA esindustest või Iseteenindusest.. Arvel näidatud summa peab olema ELISA arveldusarvele tasutud hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. ELISA loeb arve tasutuks kui kogu arvel näidatud summa on laekunud ELISA arveldusarvele. ELISA-l on õigus teostada kõikide Kliendi poolt ELISA-le tasumisele kuuluvate rahaliste kohustuste suhtes ühtset kliendipõhist võlaarvestust. Kliendi poolt ELISA-le rahaliste maksete sooritamisel on ELISA-l õigus lugeda Kliendi kohustused ELISA ees täidetuks alljärgnevas järjekorras: seadmete vms kaupade ostu-müügi või kasutuslepingutest tulenevad kohustused; ELISA poolt vahendatavatest või arveldatavatest, elektroonilise side teenuste hulka mittekuuluvatest sisuteenustest, lisaväärtusteenustest jms teenuslahendustest tulenevad kohustused; ELISA poolt osutatud elektroonilise side teenustest tulenevad kohustused. Maksete mittetähtaegsel tasumisel arvestatakse ELISA poolt viivist arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kuupäevast füüsilise isiku puhul 0,065 % (null koma null kuuskümmend viis protsenti) võlasummast iga viivitatud päeva eest ning juriidilise isiku puhul 0,15 % (null koma viisteist protsenti) võlasummast iga viivitatud päeva eest, kui seadusest ei tulene kohustust rakendada vastava kliendi võlasumma osas madalamat viivisemäära. Tarbijakrediidilepingute puhul lähtub ELISA viivise arvestamisel Võlaõigusseaduses sätestatust. Tasumata arvete sissenõudmisega seotud kulutused kannab Klient. ELISA ei või piirata Teenuste osutamist, kui Klient vaidlustab osutatud sideteenuse tasu suuruse kirjalikult enne maksetähtpäeva saabumist ning tasub osutatud sideteenuste eest õigeaegselt osas, milles ta tasu ei vaidlusta. Kui Klient on vaidlustanud Teenuse tasu alusetult, on ELISA-l õigus nõuda Kliendilt viivist füüsilise isiku puhul 0,065 % (null koma null kuuskümmend viis protsenti) võlasummast iga viivitatud päeva eest ning juriidilise isiku puhul 0,15 % (null koma viisteist protsenti) võlasummast päevas, arvates vaidlustatud summa maksetähtpäevast kuni selle tegeliku tasumiseni. Kui Klient vaidlustab kirjalikult ELISA poolt esitatud arve summa suuruse pärast arve tasumise tähtaja saabumist, on ta kohustatud tasuma täies ulatuses arve enne pretensiooni esitamist. Kui Kliendi kaebus on põhjendatud, tagastab ELISA Kliendi poolt enammakstud summa Kliendi pangakontole või käsitleb Kliendi avalduse alusel nimetatud summat ettemaksuna.
Liitumislepingu ülesütlemine ja lõppemine
Liitumislepingu lõppemine võib toimuda kas Kliendi või ELISA algatusel Liitumislepingu ülesütlemisega või Osapoolte kokkuleppel. Klient võib Liitumislepingu ilma ette teatamata igal ajal üles öelda, esitades ELISA-le vastava avalduse. ELISA-l on õigus nõuda Liitumislepingu ülesütlemise aluseks oleva avalduse esitamist kirjalikus (sh digiallkirjastatult) või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Liitumislepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustustest tasuda arveid ELISA-poolt Liitumislepingu alusel osutatud Teenuste eest. ELISA sulgeb SIM-kaardi ja/või Kiipkaardi hiljemalt Liitumislepingu lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. ELISA võib Liitumislepingus sätestatud korda järgides Liitumislepingu üles öelda, sellest Klienti teavitades, kui: Teenuse osutamine Kliendile on ELISA poolt mõnel punktis 3.8. nimetatud alusel piiratud ning piiramise alus ei ole ühe kuu jooksul ära langenud; esinevad muud Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud asjaolud, sealhulgas Liitumislepingu täitmise võimatus, Kliendi piiratud teovõime, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine; Kliendi suhtes on algatatud pankrotimenetlus või juriidilisest isikust Kliendi suhtes likvideerimismenetlus; Elisa lõpetab kõikidele Klientidele Teenuse või Teenuspaketi pakkumise; Elisast mittetulenevatel tehnilistel põhjustel on takistatud või muutunud võimatuks Liitumislepingu alusel Teenuse osutamine või Liitumislepingust tulenevate kohustuste täitmine. Piiramise alus loetakse mitte ära langenuks ka juhul, kui Elisa on Teenuse osutamist piiranud punkti 3.9.3. alusel vähemalt teistkordselt. Liitumislepingu ülesütlemine ei too endaga kaasa Liitumislepingu alusel Kliendi poolt võlgnetavatelt summadelt viiviste arvestamise katkestamist ega viiviste tasumise kohustusest vabanemist. Kliendiga, kes soovib lõpetada ELISA-ga Liitumislepingu ja säilitada ühtlasi numbri liikuvuse õigust kasutades Telefoninumbri, vormistatakse Kliendi vastava kirjaliku avalduse alusel edasilükkava tingimusega Liitumislepingu lõpetamise kokkulepe. Edasilükkav tingimus jõustub hetkest, mil ELISA on lõpetanud seoses numbri teisaldamisega Teenuste osutamise Kliendi avalduses märgitud Telefoninumbrile. Edasilükkav tingimus ei jõustu, kui Klient ei ole 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul sõlminud avalduses märgitud Telefoninumbri suhtes liitumislepingut teise sideettevõtjaga või kui nimetatud avalduses märgitud Telefoninumbrit ei ole võimalik teisaldada. Hiljemalt 3 (kolme) kuu möödumisel Liitumislepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisest või Liitumislepingu ülesütlemisest esitab ELISA Kliendile lõpparve Liitumislepingu alusel osutatud Teenuste eest. Lõpparve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Ettemakse jäägi olemasolu korral tagastab ELISA selle Kliendi sellekohase avalduse alusel Kliendi poolt näidatud arveldusarvele hiljemalt kahe (2) kuu jooksul Liitumislepingu kokkuleppe sõlmimisest või Liitumislepingu ülesütlemisest. ELISA ei tagasta Kliendile ettemakse jääki juhul kui ELISA-l on Kliendi vastu Liitumislepingust tulenevaid nõudeid.
Vastutus
Osapooled kohustuvad täitma oma Liitumislepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, vajaliku hoolsusega, mõistlikult ja heas usus ning arvestades väljakujunenud tavasid ja praktikat. Klient vastutab Teenuste eest tasumise ja muude tagajärgede eest juhul, kui Klient on võimaldanud kasutada oma Terminalseadet, Salasõna, Telefoniteeninduse salasõna, Parooli või PIN-koodi selleks õigustamata isikutel või määranud PIN-koodi selliselt, et kolmandatel isikutel on PIN-koodiga tellitavatele Teenuste või kaitstavatele isikuandmetele juurdepääs (nt jättes muutmata PIN-koodi algseadistuse). Üldtingimuste punkti 4.2.11.3 ja 4.2.11.11 rikkumisel on Klient kohustatud sellise tegevuse ELISA esimesel nõudmisel koheselt lõpetama, hüvitama ELISA-le sellise tegevusega põhjustatud kahju ning tasuma ELISA-le leppetrahvi 6000 (kuus tuhat) eurot iga rikkumise kohta. Juhul, kui rikkumine hõlmab mitut SIM-kaarti ja/või Kiipkaarti, siis suureneb leppetrahvi summa proportsionaalselt SIM-kaartide ja/või Kiipkaartide arvule. ELISA vastutab Liitumislepingus sätestatud kohustuste tahtlikust või raskest hooletusest tingitud rikkumise eest, kohustudes hüvitama tema poolt Kliendile tekitatud otsese varalise kahju. Tarbijal on õigus lisaks otsesele varalisele kahjule õigus nõuda ka endale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist. ELISA ei vastuta Kliendil tekkinud kaudsete kahjude eest, mis võivad muuhulgas seisneda saamata jäänud tulus, katkenud äritegevuses, kasumi vähenemises või muudes sarnastes asjaoludes. ELISA ei vastuta ajutiste häirete eest ELISA sidevõrgu töös või Teenuste kasutamisel, nagu riiklikest pühadest või massiüritustest tuleneva ülekoormuse tõttu sidevõrgu toimimise ajutine häiritus või katkestatus, tingimusel, et sellised ajutised häired jäävad Eesti Vabariigis kehtestatud kvaliteedinõuetega lubatud piiridesse. ELISA ei vastuta samuti häirete eest Kliendi Terminalseadme töös, kolmandate isikute poolt hallatavate sidevõrkude töös või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamises. ELISA ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Kliendile või kolmandale isikule sidekatkestuse või Kliendi Terminalseadmetes paikneva tarkvara turvaaukude tõttu, väljaarvatud juhud, kui tegemist on ELISA süül tekkinud kahjuga. ELISA ei vastuta Kliendile edastatavate televisiooniteenuse programmide sisu ega nende vastavuse eest programmitootja lubatud saatekavale ning televisiooniteenuse programmide edastajatest tingitud saadete või ülekannete blokeeringute ning katkestuste eest. ELISA  ei vastuta kolmandate isikute teenuste sisu eest, mida Elisa võib Kliendile vahendada. ELISA ei vastuta Kliendi soovil Sidevõrku ühendatud Terminalseadmete töökorras oleku ja nõuetekohase toimimise eest ning selliste seadmete mittenõuetekohasest toimimisest tulenevate kulude eest. Osapooled ei vastuta kohustuste täitmatajätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Vääramatu jõuna käsitlevad Osapooled asjaolu, mida Osapool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Liitumislepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. ELISA-lt kahju hüvitamise taotlemiseks peab Klient esitama kahju hüvitamise nõude esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) aasta jooksul kahju tekkimist arvates.
Muud tingimused
Liitumislepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Osapooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning headest kommetest ja tavadest. Liitumislepingu täitmisega seonduv Osapoolte vaheline suhtlus toimub ELISA esindustes või ELISA Volitatud esindajate kaudu, samuti ELISA iseteeninduse või ELISA infotelefoni vahendusel, arvutivõrgu abil või kirjalikult, kui Osapoolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti. ELISA saadab kirjalikud teated kas: Kliendi poolt avaldatud postiaadressil paberkandjal, e-posti aadressil või elektroonselt ELISA iseteeninduse kaudu. Liitumislepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel. Kaebuste esinemisel tuleb Kliendil pöörduda ELISA klienditeeninduse poole. Kui probleemi ei ole võimalik koheselt lahendada on Kliendil õigus esitada ELISA-le kirjalik pretensioon, mille ELISA esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Üldtingimustes sätestatud tähtaja jooksul läbi vaatab ning oma otsusest Klienti teavitab. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kas Tarbijavaidluste komisjonis või Harju Maakohtus. Tarbijaga seotud vaidlused lahendatakse tarbija elukohajärgses kohtus. Kui Liitumislepingu mõni säte osutub täielikult või osaliselt kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see Liitumislepingu kehtivust ning Osapooled kohustuvad täitma Liitumislepingut osas, milles see ei ole kohaldamatu või kehtetu. ELISA-l on õigus Liitumislepingut ja Tingimusi ühepoolselt muuta, kui muudatus on tingitud sidevaldkonna tehnilisest ja sisulisest arengust (sh nt kasutatavate tehnoloogiate muutumisest, tehnilisest innovatsioonist jne), toodete või teenuste hinnakujunduse muudatustest, Liitumislepingu või Tingimuste kehtestamise aluseks olnud asjaolude muutusest (sh nt muudatused toodete või teenuste ülesehituses, sisendkuludes, parameetrites, teenindusprotsessides jne), klientidele teenuste ja toodete kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest, vajadusest ajakohastada või selgitada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid, muudatustest õigusaktides, riiklike institutsioonide otsusest või ettekirjutusest, jõustunud kohtuotsusest või muudest teenuste osutamisega seonduvatest olulistest asjaoludest, muuhulgas on ELISA-l õigus muuta Liitumislepingut või Tingimusi õigusaktides fikseeritud juhtudel. ELISA teavitab Klienti Liitumislepingu ja Tingimuste muutmisest juhul, kui muudatused puudutavad otseselt olemasolevat Klienti. ELISA ei teavita Klienti muudatustest Hinnakirjas, mis ei mõjuta Teenuste eest tasumist. ELISA teavitab Klienti Liitumislepingu, Tingimuste sealhulgas Teenustingimuste muudatustest Kliendi poolt valitud teavituskanalisse vastavalt kas ELISA iseteenindusse, e-posti teel või paberkandjal vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette. Kõik muutmisteated edastatakse ELISA poolt Kliendile Iseteenindusse Kliendi personaalsele kontole. Juhul, kui Klient ei ole valikut teinud, teavitatakse ELISA iseteeninduse kaudu ja lisaks e-posti teel või e-posti aadressi puudumisel paberkandjal. ELISA pealkirjastab muutmisteate kui ˮLepingu muutmineˮ ning märgib teatesse muudetavad tingimused, Kliendi õiguse muudatusega mittenõustumisel leping leppetrahvita üles öelda, tingimuste muutmise põhjuse ja õigusliku aluse. ELISA võib täiendavalt avaldada vastavasisulise teate ka Kodulehel või massiteabekanalite vahendusel. ELISA võib lühisõnumi või teavitustekstiga Kliendile saadetaval arvel juhtida Kliendi tähelepanu muudatuse avaldamisele. Lisateavet muudatusega seonduva kohta on Kliendil võimalik saada ELISA esindustest, Kodulehelt või ELISA infotelefonilt. Kui Klient ei nõustu Liitumislepingu või Tingimuste muudatustega, siis on Kliendil õigus Liitumisleping leppetrahvi tasumata üles öelda, esitades ELISA-le sellekohase kirjaliku avalduse 1 (ühe) kuu jooksul arvates muudatuste kohta teate saamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kuni Liitumislepingu ülesütlemiseni tekkinud kohustuste täitmisest. Kliendil on õigus vaidlustada muudetud Tingimuste kohaselt esitatud arve 1 (ühe) kalendrikuu jooksul arve esitamisest põhjusel, et ta ei ole Tingimuste muutmise teadet kätte saanud ega sellega nõustunud ning soovib Liitumislepingu üles öelda. Sellisel juhul ELISA tühistab esitatud arve muudetud Tingimustest tulenevas osas ning Liitumislepingu loetakse Kliendi poolt üles öelduks vaidlustuse esitamisest. Pärast nimetatud tähtaega Kliendil puudub õigus Tingimuste muutmisest tulenevaid vaidlustusi esitada. Käesolevad Üldtingimused jõustuvad ja kehtivad alates 01.01.2021.a, muutes jõustumisel kehtetuks Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimuste 01.03.2020.a jõustunud redaktsiooni ning Elisa Teleteenused AS teenuste kasutamise üldtingimuste 15.01.2019.a jõustunud redaktsiooni. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos käesolevate Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ning eesmärgist. Kui Üldtingimuste eesti- ja võõrkeelsed tekstid lahknevad või on mitmeti mõistetavad, on prioriteetne eestikeelne tekst. Liitumislepingu ja Tingimuste vastuolu korral lähtutakse esmalt Teenustingimustest, seejärel Liitumislepingust ning siis Üldtingimustest.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!