Põhisisu algus
Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtted
Üldsätted ja mõisted
Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) on koostatud EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSEST (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus) ja siseriiklikest õigusaktidest lähtuvalt ning reguleerivad Elisa kontserni kuuluva Elisa Eesti AS (edaspidi ELISA) kui vastutava andmetöötleja poolt isikuandmete töötlemist. Mõistetes esitatakse üksnes need mõisted, mida Määrus ei sätesta. Mõisted isikuandmed, isikuandmete töötlemine, profiilianalüüs, vastutav töötleja, volitatud töötleja kasutatakse kõnealuses dokumendi Määruse tähenduses. Andmesubjekt - füüsiline isik, kelle isikuandmeid ELISA töötleb. Andmesubjektideks on potentsiaalsed, olemasolevad ja endised kliendid, mobiilinumbri kasutajad, kõne- ja/või internetikaardi kasutajad, ELISA iseteeninduse ja Äpi kasutaja, kinkekaardi saajad, andmesubjekti esindajad, koostööpartnerid, päringute esitajad, külastajad. Klient – füüsiline isik, kes on avaldanud soovi saada pakkumist ELISA teenuste kasutamiseks või avaldanud soovi kasutada ELISA Teenuseid (potentsiaalne klient). Füüsiline isik, kes kasutab (olemasolev klient) või on kasutanud (endine klient) ELISA Teenuseid. Kasutaja – Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes Kliendi nõusolekul ja vastutusel kasutab Kliendi mobiilnumbrile ELISA poolt või vahendusel osutatavaid teenuseid. Kõne -ja/või internetikaardi kasutaja – füüsiline isik, kes kasutab ELISA sideteenuseid ettemaksu kaardiga. ELISA iseteeninduse ja Äpi kasutaja – füüsiline isik, kellele ELISA on andnud lihtlitsentsi ELISA äpi või iseteeninduse kasutamiseks. Kinkekaardi saaja – füüsiline isik, kelle nimele on kinkekaart vormistatud. Andmesubjekti esindaja – füüsiline isik, kes esindab andmesubjekti kas seaduse või lepingu alusel (volitatud isikud). Koostööpartner – füüsiline isik, kellega ELISA on sõlminud lepingu äritegevuse edendamiseks (nt hoonestusõiguse seadmise leping, isikliku kasutusõiguse seadmise leping, üürileping jms). Päringu esitaja – füüsiline isik, kes on esitanud ELISA-le teabepäringu kliendisuhtes või väljaspool kliendisuhet. Külastaja – füüsiline isik, kes on külastanud ELISA esindust, kontorit või kodulehekülge. Teenuse kasutamise üksikasjad – ELISA-le teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed teenuse kasutamise üksikasjade kohta, sealhulgas: Mobiilsideteenused – kõneside ja andmeside kasutus (aeg, maht, sõnumite sisu ning kasutatav teenus ja võrk) Andmesideteenused – andmeside kasutus (aeg, maht) Televisiooniteenused – kanalivalik Lisaväärtusteenused – Videolaenutus: laenutatud filmid, Elisa Raamat: raamatu valik jms teenused. Teenuse tarbimise aadress – füüsiliselt kindlaks määratud Kliendi elukoht või asukoht tavatelefoniteenuse ja püsiinternetiteenuse kasutamiseks. Asukohaandmed - on sideteenuse osutamisel tekkivad andmed, mis näitavad Kliendi kasutuses oleva SIM-kaardi arvutuslikku ja tõenäolist geograafilist asukohta. Andmetöötlussüsteemid – ELISA kasutuses olevad andmekogud ja infosüsteemid, milles töödeldakse isikuandmeid, sh ELISA iseteenindusbüroo. Andmetöötlusregistrid – era- või avalikõigusliku isiku poolt hallatavad isikuandmeid sisaldavad avalikud registrid. Andmetöötlusregistrid on välja toodud punktis 2. ELISA äpp - on ELISA poolt pakutav või vahendatav mobiili- või veebirakendus. ELISA iseteenindus – ELISA veebipõhine iseteeninduskeskkond.
Isikuandmete töötlemise seaduslikkus ja töötlemise turvalisus
ELISA peab isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse. Isikuandmete töötlemine ELISA-s toimub eelkõige Määruses ja elektroonilise side seaduses sätestatud nõuetest lähtuvalt. ELISA rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes infoturbe parimatest praktikatest. ELISA eesmärgiks on tagada vastutustundlik ning andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest lähtuv isikuandmete töötlus.
Isikuandmete allikad ja liigid
Töödeldavate isikuandmete täpne ulatus sõltub sellest, mis liiki teenuseid te kasutate või mis liiki suhe teil ELISA-ga on. ELISA põhitegevus hõlmab telekommunikatsiooni ja televisiooniteenuste pakkumist, kuid lisaks pakub ELISA erinevaid lisaväärtusteenuseid. ELISA töötleb isikuandmeid, mis on saadud kas:
andmesubjektilt (nt lepingueelsetel läbirääkimistel, lepingu sõlmimisel, lepingu kestel, kõnekaardi ja internetikaardi kasutamisel, kinkekaardi vormistamisel, ELISA äpi kasutamisel, päringu esitamisel, iseteenindusbüroo kasutamisel, müügi- ja teeninduskanalite külastamisel);
andmetöötlusregistritest (nt e-Krediidiinfo, Taust.ee, numbrite broneerimise andmekogu (NBA), Rahvastikuregister või
teistelt teenuse osutajatelt (nt pangad).
Ülevaade isikuandmete liikidest on kättesaadav dokumendis „Isikuandmete liigid“.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärgid
ELISA kogub isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. ELISA töötleb isikuandmeid kas lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, andmesubjekti nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja töödeldavatest isikuandmetest saate lugeda lähemalt järgmistest dokumentidest:
„Isikuandmete töötlemine lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks“;
„Isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusoleku alusel“;
„Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel“;
„Isikuandmete töötlemine seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks“.
Isikuandmete avalikustamine ja edastamine
ELISA avalikustab isikuandmeid ainult ulatuses, millises see on vajalik punktis 4.3. nimetatud eesmärkide saavutamiseks. ELISA avalikustab või edastab isikuandmeid:
Andmesubjekti lepingulisele (volitatud isikud) või seaduslikule esindajale; Andmesubjekti sooviavalduse alusel teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õiguse rakendamisel); Andmetöötlusregistritele (võlgnevuste korral e-Krediidiinfole ja Taust.ee-le, numbriliikuvuse puhul numbrite broneerimise andmekogule (NBA). ELISA volitatud töötlejatele:
teenuste edasimüüjad; kõnekeskused (kliendi kõneteenindus); teeninduspartnerid (rahulolu-uuringute välja saatmine); seadmete hoolduskeskused (kliendi seadmete hooldus- ja remonttööd); tarnijad (lepingute, teenuse kasutamiseks vajalike kaartide ja seadmete tarne); arvekeskused (arvete koostamine ja väljastamine); turunduspartnerid (reklaampakkumiste edastamine); arhiivikeskus (lepingute ja lepingutega seonduva muu dokumentatsiooni arhiveerimine); võlgade sissenõudjad (inkassod); andmetöötlussüsteemide haldajad;
Teistele vastutavatele töötlejatele:
nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
Riigiasutustele:
kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt uurimisasutusele, jälitusasutusele, prokuratuurile ja kohtule; julgeolekuasutusele; väärteomenetluse seadustiku kohaselt Andmekaitse Inspektsioonile, Tarbijakaitse ja Tehnilisejärelevalve Ametile Finantsinspektsioonile, Keskkonnainspektsioonile, Politsei- ja Piirivalveametile, Kaitsepolitseiametile ning Maksu- ja Tolliametile; väärtpaberituru seaduse kohaselt Finantsinspektsioonile; tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt kohtule; jälitusasutusele kaitseväe korralduse seaduses, maksukorralduse seaduses, politsei ja piirivalve seaduses, relvaseaduses, strateegilise kauba seaduses, tolliseaduses, tunnistajakaitse seaduses, turvaseaduses, vangistusseaduses ja välismaalaste seaduses sätestatud juhtudel; elektroonilise side seaduse kohaselt jälitus- ja julgeolekuasutustele, nende üle järelevalvet teostavatele asutustele ning kohtule; muudest õigusaktidest tulenevatel juhtudel neis sätestatud alustel ja korras.
ELISA tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid ELISA juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid. ELISA lubab ligipääsu isikuandmetele ainult juhendatud volitatud töötajatele. Volitatud töötlejal on õigus isikuandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on talle vajalik, et täita ELISA poolt määratud eesmärke. Volitatud töötlejad peavad järgima ELISA nõudeid isikuandmete töötlemise osas. ELISA ei edasta teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, samuti sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille andmekaitse taset Euroopa Komisjon ei ole hinnanud piisavaks. Kui see siiski on vajalik, toimub selline isikuandmete edastamine üksnes asjakohase õigusliku aluse olemasolul ning me võtame tarvitusele asjakohased kaitsemeetmeid.
Isikuandmete säilitamine
ELISA säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Täiendav teave isikuandmete säilitamise kohta on leitav „Isikuandmete säilitamise põhimõtetest“. Juhul, kui ELISA soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib ELISA isikuandmed selliselt, et andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitab ELISA kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
Andmesubjekti õigused
Andmesubjektil on õigus saada teavet andmetöötluse tingimuste kohta. ELISA teeb Andmesubjektile andmetöötluse tingimused kättesaadavaks käesoleva dokumendi või vastava pöördumise alusel. Andmesubjektil on õigus tutvuda Määruse artikkel 15 punktides 1 ja 2 nimetatud teabega. ELISA teeb Andmesubjektile Määruse artikkel 15 punktides 1 ja 2 nimetatud teabe kättesaadavaks käesoleva dokumendi ning ELISA iseteenindusbüroo vahendusel. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete parandamist. Andmesubjekt saab andmeid parandada ELISA iseteenindusbüroos või esitada vastav allkirjastatud sooviavaldus. Nime muutmiseks palume lisaks sooviavaldusele edastada ka isikut tõendava dokumendi koopia. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“). Andmesubjektil on õigus nõuda, et ELISA tema isikuandmed kustutaks, seda näiteks siis, kui Andmesubjekt on tagasi võtnud nõusoleku andmete töötlemiseks ning puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õigus). Andmesubjektil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis on vajalik õigustatud huvi korral sealhulgas õigustatud huvile tugineva profiilianalüüsi suhtes.
Õiguste teostamine ja pöördumiste esitamine
Sooviavaldus õiguste teostamiseks või vastuväide töötlemise suhtes tuleb allkirjastatult edastada ELISA müügiesindusse või digitaalselt allkirjastatult saata e-posti aadressile andmekaitse@elisa.ee. Andmesubjekti puudutavate isikuandmete ülekandmiseks peab andmesubjekt täitma avalduse, mis on kättesaadav siit. ELISA vastab andmesubjekti poolt esitatud sooviavaldustele ning vastuväidetele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast sooviavalduse või vastuväite saamist. Nimetatud ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse sooviavalduse või vastuväite keerukust ja hulka. ELISA teavitab andmesubjekti vastuse esitamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates sooviavalduse või vastuväite saamisest. Kui andmesubjekt esitab sooviavalduse või vastuväite elektrooniliselt, esitatakse ka vastus võimaluse korral elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei soovi teisiti. ELISA-l on õigus jätta andmesubjekti õiguste teostamise sooviavaldus rahuldamata juhul, kui ELISA ei suuda andmesubjekti tuvastada (näiteks Päringu esitaja väljaspool kliendisuhet, Äpi kasutaja ning kõne- ja/või internetikaardi kasutaja). Kui ELISA ei rakenda meetmeid vastavalt andmesubjekti sooviavaldustele ja vastuväidetele, teatab ELISA andmesubjektile hiljemalt ühe kuu jooksul alates sooviavalduse või vastuväite saamisest meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada järelevalveasutusele kaebus ja kasutada õiguskaitsevahendeid. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega ELISA, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on tema õigusi rikutud. Andmekaitse Inspektsiooni (edaspidi AKI) kontaktid leiab AKI koduleheküljelt aki.ee.
Muud tingimused
ELISA-l on õigus käesolevaid isikuandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal ajakohastada, täpsustada ja täiendada lähtudes muudatustest õigusaktides, telekommunikatsioonialases praktikas ja ELISA poolt osutatavates teenustes. Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted jõustuvad 01.01.2021.a. Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: andmekaitse@elisa.ee
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!