Põhisisu algus

Elisa Eesti AS-i roamingteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted

1.Üldsätted

1.1.Käesolevad Elisa Eesti AS-i (edaspidi Elisa) roamingteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted (edaspidi Roamingpõhimõtted) on kehtestatud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrustest (EL) nr 521/2012 ja nr 2015/2120, mis reguleerivad rändlust (roamingut) üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires ning lähtuvalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2016/2286, milles on sätestatud mõistliku kasutamise poliitika rakendamist käsitlevad eeskirjad (edaspidi EL Roamingregulatsioon).

1.2. Roamingpõhimõtete kohaldamise eesmärk on vähendada Elisa poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides (edaspidi EL-i riikides) kliendile Eestisiseste hindade ja tingimustega (edaspidi Siseriiklikud tingimused) osutatavate roamingteenuste lubamatul või anomaalsel viisil kasutamise riski, sh olukordi kus roamingteenuseid tarbitaks EL-i riikides alaliselt.

1.3. Käesolevaid Roamingpõhimõtteid kohaldatakse kõigile neile teenuspakettidele ning kõnekaartidele, mille üheks komponendiks on kliendile Elisa poolt EL-i riikides (sh üksikutes riikides ja riikide gruppides) Siseriiklike tingimustega roamingteenuste osutamine. Roamingpõhimõtteid võidakse täpsustada konkreetsete teenuspakettide tingimustega ning Roamingpõhimõtetega reguleerimata küsimustes lähtutakse liitumislepingust, Elisa Üldtingimustest ja EL-i roamingregulatsioonist.

2. Rakendatavad meetmed
2.1. Elisa võib roamingteenuste keelatud, anomaalse või kuritarvitava kasutamise vältimiseks ning selliste rikkumiste avastamiseks, tuvastamiseks ja lõpetamiseks rakendada alljärgnevaid meetmeid:

2.1.1. nõuda kliendilt andmete esitamist, mis tõendaksid Eestiga püsiva seose olemasolu sh andmeid kliendi alalise elu- või asukoha või tegevuskoha kohta või andmeid mis tõendaksid muud püsivat seost Eestiga (nt kliendi elu- või asukohta või tegevuskohta Eestis tõendavad dokumendid, alaline elamisluba Eestis, Eestis töötamist või õppimist tõendavad dokumendid, Eestis maksude tasumist tõendavad dokumendid või muud Elisa poolt aktsepteeritavad dokumendid). Kliendi poolt Eestiga püsiva seotuse Elisale aktsepteeritaval viisil tõendamata jätmise korral või Elisale ebaõigete andmete esitamisel, on Elisal õigus rakendada Elisa Üldtingimustes toodud meetmeid ja/või kohaldada kliendi poolt EL-i riikides kasutatud roamingteenuste suhtes EL-i Roamingregulatsiooni kohast roamingu lisatasu.

2.1.2. monitoorida kliendi mobiilsideteenuste kasutusandmeid, tagamaks et kliendi poolt kasutatakse roamingteenuseid Siseriiklikel tingimustel EL-i riikides nõuetekohaselt sh et SIM kaart on Eestis mobiilsideteenuste tarbimiseks aktiivselt kasutusel, SIM-kaardi või SIM-kaartide kasutamismustris ei esine anomaaliaid, ning et kliendi põhiline mobiilsideteenuste tarbimiskoht on Eesti (sh peab kliendi SIM kaart olema vähemalt nelja järjestikuse kuu jooksul olema toiminud enamiku ajast Eestis Elisa võrgus ja/või enamik kliendi mobiilsideteenuste (kõne, SMS, MMS ja mobiilne andmeside koos või iga teenus eraldi) tarbimisest peab olema toimunud Eestis Elisa võrgus).

2.2. Elisal on õigus kohaldada ülaltoodud meetmeid ja rakendada roamingu lisatasu olenemata asjaolust, kas kliendil on tõendatud püsiv seos Eestiga või mitte. Kui klient muudab oma mobiilsideteenuste kasutamise taas Roamingpõhimõtetele vastavaks, lõpetatakse Elisa poolt roamingu lisatasu kohaldamine. 

2.3. Ülaltoodud meetmete rakendamine ei piira Elisa õigusi rakendada muid Elisa Üldtingimustest, hinnakirjast, teenuspakettide tingimustest jms sideteenuse osutamist puudutavad dokumentidest ja eritingimustest tulenevaid nõudeid ja meetmeid.

3. Saadetavad hoiatusteated
3.1. Kui kliendi mobiilsideteenuste kasutusandmete 4 (nelja) kuu monitooringu andmed näitavad, et klient kasutab mobiilsideteenuseid enamiku ajast Eesti asemel mõnes teises EL-i riigis või kui esineb mõni muu roamingteenuste keelatud, anomaalset või kuritarvitavat kasutamist näitav asjaolu, saadetakse kliendile SMS-iga vastavasisuline hoiatusteade. Selles teavitatakse klienti Elisa õigusest kohaldada alates hoiatusteate saatmise kuupäevast roamingu lisatasu, kui järgneva 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul kliendi poolsele Roamingpõhimõtete rikkumisele viitav käitumismuster SIM-kaardi kasutamisel ei muutu.

3.2. Kliendil on õigus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates hoiatusteate saamisest esitada Elisale kirjalik selgitus, põhjendamaks millest oli tingitud Roamingpõhimõtetega vastuollu minev käitumismuster.

4. Pretensioonide lahendamine
4.1. Kui klient leiab, et käesolevate Roamingpõhimõtete kohaste meetmete rakendamine pole olnud õiguspärane, on kliendil õigus esitada Elisale kirjalik pretensioon, mille Elisa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Üldtingimustes sätestatud tähtaja jooksul läbi vaatab ning oma otsusest klienti teavitab. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kas Tarbijakaitseameti juures tegutsevas Tarbijavaidluste komisjonis või Harju Maakohtus. Tarbijaga seotud vaidlused lahendatakse tarbija elukohajärgses kohtus.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!