Põhisisu algus
Elisa äppide kasutamise tingimused
Teenuse tingimused Üldsätted ja mõisted ELISA äppide kasutamise tingimused (edaspidi Tingimused) rakenduvad ELISA teenuste kasutamisel ELISA äppide vahendusel. Lisaks nendele Tingimustele kohustub Klient ELISA Teenuste kasutamisel ELISA äppide vahendusel järgima ka ELISA teenuste kasutamise üldtingimusi ning kõiki teisi selles dokumendis viidatud tingimusi. ELISA-l on õigus teenuste kasutamise tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada ELISA teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras. ELISA äpp – ELISA pakutavad või vahendatavad rakendused; Äpi konto – ELISA ID, mis on vajalik ELISA teenuse kasutamiseks ELISA äpi vahendusel; ELISA äpi kasutaja – füüsiline isik, kellele ELISA on andnud lihtlitsentsi ELISA äpi kasutamiseks; Prooviaeg – ajaperiood, mil ELISA äpi kasutajal või Kliendil on võimalik Teenus kasutada tasuta ja piiramatult. Prooviperiood algab olenevalt Teenustest kas Äpis konto loomisest või Teenusega liitumisest.
ELISA äppide kasutamise tingimused ELISA äppide kasutamiseks tuleb need enda seadmesse alla laadida. Igas seadmed saab kasutada ühte äpi kontot. ELISA äppide kasutamine toimub ELISA poolt antud lihtlitsentsi alusel. Lihtlitsents on tasuta ja kehtib alates ELISA äpi alla laadimisest kuni selle kustutamiseni. ELISA äpi kasutamiseks tuleb ennast esmalt autentida ja luua ELISA äpi konto. ELISA äppide kasutamise tingimused kehtivad nii ELISA äppidele kui nende sisule. ELISA äpis konto loomisel nõustub ELISA äpi kasutaja ELISA äppide kasutamise tingimustega ning on kohustatud neid järgima. Järgida tuleb ka ELISA äppides välja toodud juhiseid ning viidatud Tingimusi. ELISA äpid toimivad internetiühenduse abil, üle mobiilse andmesideühenduse või Wi-Fi. Äpis vastavalt märgistatud sisu saab alla laadida ja tarbida ilma internetiühenduseta. ELISA äpid on ELISA-le kuuluv vara, mille sisu on kaitstud autoriõigusi käsitlevate õigusaktide ning intellektuaalomandi õigusi puudutavate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kõik õigused ELISA äppidele on kaitstud. ELISA ei taga ELISA äppide sisu muutumatust. ELISA võib ELISA äppide sisu (sh ELISA äppide funktsionaalsuse valikut) ja osi muuta, uuendada ja/või need tühistada ja eemaldada oma äranägemise järgi. ELISA äpi kasutajat teavitatakse olulistest muudatustest mõistliku etteteatamisajaga ELISA iseteeninduses või ELISA äpi kasutaja poolt määratud e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Juhul, kui Äpi kasutaja ei ole muudatustega nõus, kohustub ta äpi kustutama. Äpi kustutamine ei lõpeta teenuslepingut. Allalaaditav sisu võib olla piiratud ning osa alla laaditud sisust võib pärast alla laadimist või esmakordset esitamist teatud aja möödudes aeguda. ELISA äpp võib sisaldada linke kolmandatele isikutele kuuluvatele või nende hallatavatele veebisaitidele. ELISA ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide talitluse, sisu ega muude omaduste eest. Nende veebisaitide avamisel peab ELISA äpi kasutaja enne nende kasutamist neid saite puudutavate nõuete ja tingimustega nõustuma. ELISA äpid on ette nähtud ainult isiklikuks mitte äriliseks kasutuseks. ELISA äppide sisu kopeerimine, muul viisil talletamine (sh teostest kuvatõmmiste tegemine), laenamine, edastamine ja muul viisil kasutamine (ka osaline) on ilma ELISA selgesõnalise loata keelatud. ELISA äpi kasutaja ei tohi ELISA äppide kasutamisel neid nõudeid ja tingimusi, kohaldatavaid seadusi või head tava rikkuda. ELISA äpi kasutaja arvestab, et juhul kui ta avaldab ELISA äpis sisu, siis teistele ELISA äppide kasutajale muutub nähtavaks kasutajakonto nimi. ELISA äpi kasutajale on soovitatav kasutada rakenduse hiliseimat versiooni, tagamaks rakenduse võimalikult tõrgete vaba kasutamine. ELISA äppi on võimalik kasutada kuni selle kustutamiseni. ELISAl on õigus lõpetada ühepoolset ELISA äpi kasutamise õigus, teavitades sellest ELISA äpi kasutajat ette 1 kalendrikuu äpi kasutaja poolt määratud e-posti aadressile. Äpi kasutajal on võimalik esitada sooviavaldus Äpi kasutajakonto kustutamiseks. Kasutajakonto kustutamiseks tuleb äpi kasutajal edastada vastav sooviavaldus kirjad@elisa.ee.   Sooviavalduses peab olema välja toodud e-posti aadress, millega seotud kasutajakontot soovitakse kustutada ning sooviavaldus tuleb esitada e-posti aadressilt, millega kasutajakonto on seotud. Sooviavalduse esitamisel e-posti aadressilt, mis ei ole seotud äpi kontoga, peab avaldus olema digitaalselt allkirjastatud. NB! Äpi konto kustutamine ei ole võimalik juhul, kui kontoga on seotud kehtiv(ad) teenusleping(ud). Konto kustutamine eeldab teenuslepingu(te) lõpetamist. Äpi konto kustutamisel kustuvad kõik Äpi kontod, mis äpi kasutaja on ELISA teenuste kasutamiseks kasutusele võtnud. Juhul, kui kliendil on küsimusi/kommentaare seoses ELISA äpi üldiste või kasutustingimustega, palub ELISA pöörduda teeninduse poole.
Teenuste kasutamise tingimused ELISA äpi kaudu on ELISA äpi kasutajal võimalik kasutada kõiki ELISA äpi vahendusel pakutavaid teenuseid. Teenuste kasutamine eeldab ühilduva riistvara, tarkvara ja internetiühenduse olemasolu. Alla laetud sisu kasutamine ei eelda internetiühenduse olemasolu. Teenustega liitumine ei eelda sideteenuste lepingu sõlmimist ELISAga. Teenuste sisu võib kasutada ainult ELISA äpi kaudu neid toetavates seadmetes ning on keelatud laadida või muul moel siirdada digitaalset sisu väljapoole ELISA äppi ja DRM'i (Digital Rights Management). ELISA ei taga sisu muutumatust (või jäädavat olemasolu) Teenustes. ELISA jätab endale õiguse muuta Teenuse sisu vastavalt ELISA teenuste kasutamise üldtingimustele/Teenustingimustele. Kliendil on võimalus tasuda teenuse eest kas arve alusel lähtuvalt ELISA teenuste kasutamise üldtingimustest/Teenustingimustest või püsimaksekaardi vahendusel lähtuvalt alljärgnevatest tingimustest: Püsimaksekaardi vahendusel tasumise puhul debiteerib ELISA Kliendi deebet- või krediitkaardilt arve summa. Püsimaksekaardi vahendusel tasumise puhul maksab Klient Teenuste eest ette valides pakutavate valikute seast endale sobiva ettemakseperioodi. Püsimaksekaardi vahendusel toimub tasumine seni kuni Klient esitab ELISAle avalduse püsimaksekaardi vahendusel tasumise lõpetamiseks. Püsimaksekaardi vahendusel tasumise saab lõpetada ELISA iseteeninduses aadressil id.elisa.ee. Püsimaksekaardi vahendusel tasumise lõpetamisel on Kliendil võimalus Teenust kasutada kuni ettemakseperioodi lõpuni. Püsimaksekaardi vahendusel tasumise puhul on makse kuupäevaks Tellimuse kinnitamise kuupäev. Juhul, kui makse teostamise kalendrikuus puudub vastav kuupäev, siis makse tehakse kalendrikuu viimasel kuupäeval. Juhul, kui Kliendil on võimalik kasutada Prooviaega, siis tasu arvestamise ja makse kuupäevaks on Prooviajale järgnev päev. Püsimaksekaardi vahendusel tasumise puhul makse kuupäev võib muutuda juhul, kui Klient muudab kasutatavat Teenuspaketti või tellib juurde lisateenuseid. Sel juhul on makse kuupäevaks vastavalt Teenuspaketi muutmise või lisateenuse tellimise kuupäev. Püsimaksekaardi vahendusel tasumise puhul makse kuupäev võib olla Teenuste põhiselt erinev. Makse ebaõnnestumise korral on ELISAl õigus Teenuse osutamine lõpetada. Teenuspaketi muutmisel jõustub muudatus lähtuvalt teenuspaketi tingimustest.
Vastutus ELISA äpi kaudu tehtavate tehingute või toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab Äpi kasutaja. Võimalikud vaidlused kolmandate isikutega lahendab Äpi kasutaja ise. ELISA vastutab üksnes ELISA äppide toimimise eest vastavalt ELISA teenuste kasutamise üldtingimustes esitatule. ELISA äpid ja nende sisu edastatakse ELISA äpi kasutajale seisukorras „nagu on“. ELISA ei vastuta ühegi ELISA äpi sisus leiduva tõrke, puuduva osa ega muu vea eest. ELISA ei taga ELISA äpi kättesaadavust ega selle katkematut ja tõrkevaba talitlust. ELISA ei vastuta mis tahes kulude, kadude või muude võimalike kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest, mis tulenevad ELISA äpi kasutamisest või selles esitatavast teabest, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti. Äpi kasutaja vastutab äpi konto konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest, sh tagajärgede eest, mis võivad kaasneda turvanõuete eiramisega. Äpi kasutaja vastutab äpi sisu kaotamise, hävimise või kahjustumise eest pärast allalaadimist. Äpi kasutaja vastutab äpi kasutamise eest, sh sinna laaditava sisu eest (nt kommentaarid, hinnangud). ELISA võib Äpi kasutaja poolt üles laaditud õigusvastase sisu eemaldada. ELISAl on õigus ilma etteteatamata Äpi konto kustutada ja/või piirata juurdepääs teenustele juhul, kui äpi kasutaja rikub ELISA äppide kasutamise tingimusi. Äpi kasutaja vastutab esitatud teabe õigsuse, kasutajanime ja parooli hoolika hoidmise ja oma seadmes kohaste andmeturbemeetmete rakendamise eest. ELISA äpi kasutaja on kohustatud võtma kasutusele meetmeid, mis takistavad selleks õigustamata isikutele ligipääsu äpi kontole. Juhul, kui ELISA äpi kasutajale on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et õigustamata isik on saanud või võis saada juurdepääsu tema kasutajakontole ELISA äpis, on kasutaja kohustatud sellest viivitamata teavitama ELISAt.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!