Põhisisu algus

Äri Internet Pro

Tingimused

Tingimused alates 01.07.2015

Etherneti teenuse tingimused

 • 1. Mõisted
  Internetiterminal – kliendi omanduses olev interneti kasutamist võimaldav seade (nt arvuti, marsruuter).
  Kliendiliin – tehniliste seadmete kogum, mis ühendab sidevõrgu lõpp-punkti ühenduspunktiga.
  Kliendiseade – kliendi soovil ühenduspunkti paigaldatav interneti juurdepääsu¬seade, mis kuulub teenusepakkujale.
  Klient – üldkasutatavat elektroonilise side teenust kasutav juriidiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga Etherneti teenuse tarbimiseks teenuselepingu.
  Sidevõrgu lõpp-punkt – üldkasutatava elektroonilise side võrgu füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks üldkasutatavale elektroonilise side võrgule.
  Teenus – IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standardiga IEEE802.3 määratletud Etherneti (ingl asymmetric digital subscriber line) tehnoloogia alusel osutatav teenus, mis võimaldab sümmeetrilist (eri suundades sama infoedastuskiirusega) ja lairiba-ühenduse põhjal realiseeritud ligipääsu internetile.
  Teenusepakkuja – Elisa Eesti AS.
  Teenuseleping – teenusepakkuja ja kliendi vahel sõlmitud Etherneti teenuse osutamise leping. Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes kasutatakse samaväärsena terminit liitumis-leping.
  Ühenduspunkt – internetiterminali kliendiliiniga ühendamise koht.
  Ühendustasu – kliendi ühenduspunktini teenuse väljaehitamise kulu.
 • 2. Teenuse kirjeldus
  • 2.1. Teenus on püsiinternetiteenus, mis loob kliendile võimaluse kasutada Ethernetil põhinevat internetile ligipääsu võimalust, mis on sümmeetriline, st eri suundades sama infoedastuskiirusega.
  • 2.2. Teenuse paigaldamisega loob teenusepakkuja kliendile võimaluse ühendada internetiterminal kliendiliini vahendusel teenusepakkuja sidevõrguga. Teenust võib kasutada teenusepakkuja kliendiseadmega või ilma selleta. Teenuse paigaldus tähendab:
   • 2.2.1. olemasoleva kliendiliini ühendamist sidevõrgu lõpp-punktiga;
   • 2.2.2. teenusepakkujalt tellitud kliendiseadme kasutamise korral kliendiseadme
    • paigaldust ühenduspunkti,
    • ühendamist kliendiliiniga,
    • seadistamist;
   • 2.2.3. internetiühenduse kontrolli;
   • 2.2.4. vajaduse korral kuni 40 meetrit tasuta kaablit kliendiliini rajamiseks;
   • 2.2.5. arvutivõrgu otsastatud kaablit (1,8 meetrit, CAT5).
  • 2.3. Teenusel on avatud kõik TCP- (ingl Transmission Control Protocol) ja UDP- (ingl User Datagram Protocol) pordid.
  • 2.4. Teenuse kuutasu sisaldab ühte dünaamilist avalikku IP-aadressi või ühte avalikku staatilise IP aadressi ilma DHCPta (ingl Dynamic Host Configuration Protocol). Ilma lisatasuta on võimalik kasutada teenusega avalikku staatilist IP-aadressi DHCPga.
  • 2.5. Teenuse kasutamise võimaldamiseks teavitab teenusepakkuja klienti teenuse vajalikest parameetritest (IP-aadressid, teenusdserverid jmt).
  • 2.6. Teenust on võimalik kasutada ilma teenusepakkujalt tellitud kliendiseadmeta. Juhul kui teenust kasutatakse teenusepakkuja kliendiseadmega, on see seade teenusepakkuja omand.
  • 2.7. Kui internetiühendust kasutatakse korraga rohkem kui ühe arvutiga (vastavalt valitud interneti juurdepääsuseadme tüübile), jaguneb suurim allalaadimiskiirus internetiteenust tarbivate arvutite vahel.
  • 2.8. Teenuse kasutamiseks peab kliendiseade toetama IP-parameetrite konfigureerimist DHCP-protokolliga.
  • 2.9. Teenuse kasutamiseks peab kliendiseade olema režiimis auto-negotiation.
  • 2.10. Teenuse kasutamiseks peab arvuti võrgukaart toetama vähemalt järgmisi standardeid:
   • 2.10.1. traadiga ühenduse (Ethernet) puhul tugi Etherneti standarditele IEEE 802.3i (10BASE-T) või IEEE 802.3u (100BASE-TX);
   • 2.10.2. traadita ühenduse (WiFi) puhul tugi IEEE 802.11g või IEEE 802.11b standardile ja vähemalt 128-bit WAP (ingl Wi-Fi Protected Access II) krüpteerimine. Arvuti peab toetama IP-parameetrite konfigureerimist DHCP-protokolliga.
  • 2.11. Etherneti teenused (sh lisateenuste olemasolul lisateenused) ja nende parameetrid on fikseeritud teenusepakkuja kodulehel. Teenuse kasutamise piirangud on määratletud Elisa üldtingimustes.
  • 2.12. Teenust pakutakse asukohas, kus teenusepakkujal on selle jaoks olemas tehniline ressurss.
 • 3. Teenuse parameetrid
  • 3.1. Teenusepakkuja pakub teenust, kasutades ligipääsu internetile käesolevate ja Elisa Eesti ASi üldtingimustes määratletud tingimustel ning alljärgnevate parameetritega:
   • 3.1.1. allalaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus;
   • 3.1.2. üleslaadimiskiirus pordis maksimaalselt vastavalt kliendi valitud teenuse paketile, mis sätestatakse teenuselepingus.
  • 3.2. Teenusepakkuja tagab kliendile vastavalt teenuselepingule ühenduskiiruse kliendi juures olevast, esimesena teenusepakkuja sidevõrguga ühendatud kliendiseadmest kuni teenusepakkuja esimese võrgusõlmeni. Ühenduse kiirus on tagatud eeldusel, et kliendiliini müra ja sumbuvus võimaldavad sellist kiirust.
  • 3.3. Etherneti ühenduse kiirust mõõdetakse OSI (ingl Open Systems Interconnection model) protokollistiku 2. kihi (Ethernet) tasemel. Kasutajale kättesaadav ühenduskiirus rakenduskihil (OSI protokollistiku 7. kihil) sõltub konkreetsest rakendusest ja on tavaliselt Etherneti kihi kiirusest 10–15% väiksem.
  • 3.4. Teenusega kasutatavad meiliserveri parameetrid:
   • 3.4.1. väljuva e-posti server (SMTP): smtp.elisa.ee;
   • 3.4.2. port: 25.
  • 3.5. Teenusega on võimalik kasutada Elisa nimeservereid 194.204.0.18 (ns3.uninet.ee) ja 194.204.0.208 (ns4.uninet.ee).
 • 4. Teenuse hind
  • 4.1. Teenuse hind koosneb alljärgnevatest komponentidest:
   • 4.1.1. ühendustasu, mis rakendub juhul, kui klient lõpetab teenusepakkujaga teenuselepingu enne teenuselepingus märgitud tähtaja möödumist;
   • 4.1.2. kuutasu vastavalt kliendi valitud teenuse paketile;
   • 4.1.3. kliendi valitud lisateenuste kuumaksed.
  • 4.2. Kui teenuse kasutamise alustamiseks (näiteks liitumisel) on vaja rajada kliendiliin, kannab selle rajamise kulud klient. Kliendi soovil rajab kliendiliini teenusepakkuja, küsides kliendilt tasu teenusepakkuja koostatava ja kliendiga enne kooskõlastatava kulukalkulatsiooni alusel.
  • 4.3. Teenusega liitumisel vormistatakse selle kohta teenuseleping. Kui teenuseleping lõpetatakse või teenus kolitakse kliendi soovil uuele aadressile enne, kui teenuse aktiveerimisest möödub 24 kuud, tasub klient ühendustasu 200 eurot (lisandub käibemaks).
  • 4.4. Kui teenuse tarbimiseks paigaldatakse kliendi juurde punktis 2.6 nimetatud eelhäälestatud kliendiseade, on see teenusepakkuja omand ja tuleb teenuselepingu lõppedes samas komplektsuses teenusepakkujale tagastada.
  • 4.5. Klient on kohustatud kliendiseadme väärtuse teenusepakkujale hüvitama, kui teenusepakkuja esindaja tuvastab, et seade on rikutud kliendi süül.
  • 4.6. Teenuselepingu lõpetamisel vabaneb klient teenuse kuutasu maksmisest pärast seda, kui kliendiseade on teenusepakkujale üle antud ja selle kohta on koostatud akt või kui seadme väärtus on teenusepakkujale hüvitatud.
  • 4.7. Teenusega seonduvad tasud on sätestatud ärikliendi teenusepakettide hinnakirjas. Klient on kohustatud maksma hinnakirjas fikseeritud ulatuses ühekordseid ja kuutasusid enda tellitud tasuliste lisateenuste eest.
 • 5. Rikked
  • 5.1. Teenuse kasutamisel on klienditugi ööpäev ringi kättesaadav telefonil 6 600 600.
  • 5.2. Rikke ilmnemisel teenusepakkuja sidevõrgus kõrvaldab teenusepakkuja rikke mõistliku aja jooksul pärast sellest teadasaamist. Mõistlikuks ajaks loetakse rikke kõrvaldamist hiljemalt rikkest teadasaamisele järgneval tööpäeval.
  • 5.3. Kui selgub, et rike on seotud kliendiliiniga, kõrvaldab teenusepakkuja selle ainult kliendi soovil. Sellisel juhul kannab rikke kõrvaldamise kulud klient.
  • 5.4. Teenusepakkujal on õigus teha teenuse toimimise tagamiseks vajalikke korralisi hooldustöid ajavahemikus 00.00–6.00. Seetõttu võib teenuse toimimises esineda nimetatud ajavahemikul häireid, mida ei loeta rikkeks. Korraliste hooldustööde info on kättesaadav teenusepakkuja kodulehel.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!