Põhisisu algus
Elisa inimõiguste kaitse eeskirjad
1. ÜLDTEADAANNE INIMÕIGUSTE KAITSE KOHTA Elisa tunnistab, et kõigi inimeste vabadust, väärikust ja võrdsust kaitsvad põhilised inimõigused on universaalsed ja absoluutsed. Kuigi inimõiguste kaitsmise eest vastutavad peamiselt valitsused, kinnitame, et täidame inimõiguste kaitse kohustust olenemata sellest, kas valitsused on selleks valmis või võimelised. Inimõiguste austamine on meie väärtuste lahutamatu osa. Kinnitame siinsetes inimõiguste kaitse eeskirjades (edaspidi: eeskirjad), et vastutame inimõiguste kaitsmise eest ja oleme sellele pühendunud kogu oma äritegevuses. Järgime kõiki riigiseadusi ning austame rahvusvahelisi inimõiguste põhimõtteid, mille eesmärk on edendada ja kaitsta inimõigusi, sealhulgas ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, rahvusvahelise tööorganisatsiooni tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioon, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt ning Euroopa inimõiguste konventsioon. Samamoodi üritame järgida üleilmset kokkulepet, äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ning teisi rahvusvahelisi standardeid, nagu OECD suunised hargmaistele ettevõtetele. ÜRO üleilmsele kokkuleppele allakirjutanuna on Elisa võtnud kohustuseks austada ja edendada inimõigusi. Siinsetes eeskirjades on sätestatud Elisa üldine inimõiguste kaitsmise kohustus, Elisa töötajatele seatud ootused ning protsess, mille kaudu Elisa saavutab oma eesmärgid ja järgib eetikanorme ja -põhimõtteid. Seetõttu peavad eeskirju järgima Elisa ja temale kuuluvad ettevõtted, samuti ettevõtted, milles Elisal on enamusosalus, ja Elisa hallatavad rajatised. Elisa eeldab, et inimõigusi austavad ega riku Elisa töötajad, äripartnerid ja teised isikud, kelle tegevus ja tegevusetus võib mõjutada otse Elisa äritegevust, tooteid või teenuseid. Meie eesmärk on tagada, et kõik meie töötajad ja huvirühmad saaksid rakendada kõiki oma põhilisi inimõigusi olenemata vanusest, soost, seksuaalsest sättumusest ja etnilisest, kultuurilisest, religioossest või poliitilisest kuuluvusest. Oleme võtnud endale kohustuse pakkuda kõigile oma töötajatele turvalist, õiglast ja kaasavat töökeskkonda ning nõuda seda ka oma töövõtjate ja tarnijate töötajate jaoks. Austame oma klientide ja äripartnerite inimõigusi ning ootame, et nad teeksid sama ka meiega või meie nimel suheldes. Ootame, et meie tarnijad austaksid inimõigusi kooskõlas siinsete eeskirjadega, ning teeme nendega koostööd, et edendada ja arendada inimõiguste austamise võimet. Meie tarnijad peavad tutvustama oma töötajatele inimõiguste standardeid ja Elisa eetilise ostmise juhendit ning tagama, et kehtestatud on sobivad toimingud. Siinsed eeskirjad, Elisa tegevusjuhend, Elisa eetilise ostmise juhend, Elisa huvide konfliktide eeskirjad, Elisa korruptsiooni- ja altkäemaksuvastased eeskirjad ning muud asjakohased eeskirjad moodustavad üheskoos põhimõtted ja eetikastandardid, mida Elisa edendab, ning nendes on sätestatud, kuidas Elisa äritegevuse käigus inimõigusi kaitstakse. 2. TIPPJUHTKONNA PÜHENDUMUS Elisa tippjuhtkond, sealhulgas juhatuse liikmed, kõrgem juhtkond ja tegevdirektor, on kõik pühendunud inimõiguste austamisele ja edendamisele. Elisa tegevjuhtkond nõustub siinsete eeskirjadega. Eeskirju vaatab korrapäraselt üle Elisa ettevõttevastutusega tegelev juhtkond. 3. INIMÕIGUSTE KAITSE KOHUSTUSEGA SEOTUD KÜSIMUSED Elisa kaitseb ja austab kõiki rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi. Elisa tunnistab ka, et mõnel inimõigusel on Elisa äritegevuses kesksem roll. 3.1 TÖÖTAJATE INIMÕIGUSED Meie eesmärk on austada kõigi inimeste õigusi, kes töötavad otse Elisas või meie tarnijate jaoks. Me peame inimõigusteks inimõiguste ülddeklaratsioonis ja rahvusvahelise tööorganisatsiooni põhikonventsioonides sätestatud õigusi. Järgime alati kohalikke tööseadusi ja kollektiivseid töökokkuleppeid. Elisa tegevusjuhendis on sätestatud eetikastandardid ja põhimõtted, mida meie töötajad peavad järgima. Tegevusjuhendis on ette kirjutatud, et kõiki meie töötajaid tuleb kohelda võrdselt ning kooskõlas rahvusvaheliste seaduste, inimõiguste ja tööstandarditega. Meie eetilise ostmise juhendis on sätestatud, kuidas peavad käituma meie tarnijad ning milliseid inimõiguste ja tööstandarditega seotud eetikastandardeid me järgime. Meie tarnijad peavad alati järgima oma äritegevuses kindlaksmääratud põhimõtteid, mis on seotud näiteks töötervishoiu ja -ohutuse, ühinemisvabaduse, kollektiivläbirääkimiste, palkade ja töötundidega. Elisa soovib pakkuda töökeskkonda, kus kedagi ei diskrimineerita ega kohelda ebaõiglaselt nende soo, rassi, vanuse, religiooni, keele, rahvuse või muu sarnase põhjal. See on Elisa aluspõhimõte ja -eetikastandard. Soovime tagada kõigile ohutu ja võrdõigusliku töökoha. Meie võrdõiguslikkuse töörühm tagab, et Elisas arendatakse võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist, ning kontrollib seda. Kohtleme kõiki oma töötajaid austusega ning tagame kõigile võrdsed värbamis-, töö-, töötasu-, karjääri ja lepingu lõpetamise võimalused. Meile ei ole vastuvõetav mitte ükski ahistamise, kiusamise või seksuaalse ahistamise vorm. Elisa taunib oma ettevõttes ja selle tarneahelas alati sunnitööd, orjust, võlaorjust ja muid nüüdisaegseid orjuse vorme. Kui meil on kahtlus, et meie tarnija kasutab sunnitööd või võlaorjust, tegutseme kohe. Me taunime igat liiki inimkaubandust. Meie logistikatöötajad peavad tagama, et toodete transportimisel ei toimuks inimkaubandust. Samuti ei kiida Elisa mitte kunagi heaks lapstööjõu kasutamist. Usume, et igat last tuleb kaitsta majandusliku ärakasutamise ja sellise töö tegemise eest, mis võib avaldada halba mõju lapse haridusele, tervisele või arengule. Lapsi, kes on lubatud tööeast nooremad, ei tohi värvata ega tööle võtta. Alla 18-aastased ei tohi teha ohtlikke töid. Lapstööjõu kasutamise tuvastamise korral tegutseme lapse parimates huvides. 3.2 LASTE INIMÕIGUSED Elisa toetab valdkonnatüüpilisi meetodeid laste turvalisuse tagamiseks internetis ja tunnistab, et lapsed vajavad rohkem kaitset rolli tõttu, mis neil on ühiskonnas. Järgime kõiki kohaldatavaid rahvusvahelisi standardeid, näiteks lapse õiguste konventsiooni ja riiklikke lastega seotud seadusi. Toetame laste õigusi digitaalteenuste kasutamise korral ja ka arendame neid aktiivselt. Mõistame, et peame lapsi kaitsma ja võtma meetmeid, et vältida laste väärkohtlemist kujutava materjali levitamist. Seetõttu otsustas Elisa kasutada sideteenusepakkujana oma õigust kohandada oma teenused nii, et kui mõnel saidil majutatakse laste väärkohtlemist kujutavat materjali Soome lapsporno tõkestamise seaduse tähenduses, siis see filtreeritakse välja. Laste väärkohtlemist kujutavat materjali filtreeritakse nimekirja põhjal, mille on koostanud Interpol ja Soome keskkriminaalpolitsei ning mida uuendatakse korrapäraselt. Elisa tagab, et see loend edastatakse korrapäraselt Elisa võrkudesse, et Elisa mobiili- või internetivõrkude kasutajad ei saaks selliseid saite avada. 3.3 INIMÕIGUSTE KAITSE ANDMETURBE KORRAL Elisa mõistab oma erilist rolli privaatsuse, andmekaitse, andmeturbe ja konfidentsiaalse side kaitsmisel. Elisa tagab, et kõik kliendid saaksid konfidentsiaalselt suhelda, ning see on Elisa äritegevuse alus ja keskne põhimõte. Elisa järgib kõiki kohaldatavaid privaatsus- ja andmekaitseseadusi. Erilist tähelepanu pööratakse EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele, andmekaitseseadusele ja elektroonilise side seadusele ning üleilmses äritegevuses ka kohaldatavate riigisiseste andmekaitseseaduste järgimisele. Elisal on kindlad andmeturbe ja andmekaitse eeskirjad, mida me järgime rangelt. Nende hulka kuuluvad meie turbe-eeskirjad ning muud seotud eeskirjad ja standardid. Sideteenusepakkujana rakendab Elisa positiivseid meetodeid, et kaitsta oma sidusrühmade inimõigusi privaatsuse, andmekaitse, andmeturbe ja konfidentsiaalse teabega seotud olukordades. See tähendab ka, et Elisa arvestab inimõigustega seotud hoolsuskohustuse täitmise käigus privaatsus- ja andmeturbeõigusi. Turvalisuse ja privaatsusega seotud arendus-, haldus- ja järelevalveküsimustega tegeleb Elisa turvanõukogu. Konfidentsiaalse teabe, isikuandmete ja side konfidentsiaalsuse kaitsmiseks arvestatakse turva- ja privaatsusküsimusi juba arendusfaasides. See tähendab ka seda, et personal läbib korraliku juhtimis- ja andmejuurdepääsukoolituse ning et andmetele pääsevad juurde ainult need, kes vajavad neid oma tööks. Põhiteenuseid jälgitakse pidevalt, et takistada ja tuvastada teenustega seotud juhtumeid. Elisa tagab, et kõikide isikuandmete ja turvalisusega seotud kaebustega ning rikkumistega tegeletakse kiiresti ja asjakohaselt. Valitsusasutustel on kindlates piiratud olukordades õigus Elisalt abi küsida. Selleks et tagada inimõiguste ja andmete turvalisuse austamine, haldame ja jälgime nõuete täitmist hoolikalt, arvestades kõiki meie juriidilisi kohustusi ja suhteid õiguskaitseasutustega. Kui Soome valitsusasutustel on riikliku ohutuse tagamise ja kriminaaljuurdluse eesmärgil vaja andmetele juurdepääsu, on see rangelt piiratud ja turvatud. Elisa vaatab kõik valitsusasutuste taotlused asjakohasel viisil läbi. 3.4 INIMÕIGUSTE KAITSE SÕNAVABADUSE KORRAL Kuna Elisa on sideteenusepakkuja, peame austama sidevabadust ning turvaliste ja privaatsete vestluste pidamise vabadust. Iga kasutaja peaks usaldama Elisa pakutud konfidentsiaalseid ja privaatseid sidevorme. Sõnavabadus on esile kerkides tihedalt seotud privaatsusõigusega ja oleneb sellest. Elisa taunib igat liiki vihakõnet ja muid ebaseaduslikke kõnevorme. Elisa toetab ebaseaduslike kõnevormide minimeerimist ja töötab selle nimel. 4. INIMÕIGUSTE KAITSMISPROTSESS Võtame endale äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega kooskõlas kohustuse austada otsuste tegemisel inimõigusi ja täita inimõigustega seotud hoolsuskohustust. Arvestame inimõigustega oma äritegevuses, toimingutes, arendustegevuses, ühisettevõtmistes ja muudes tegevustes. Järgime eetikastandardeid ka tehisintellekti arendamisel ja kasutamisel. Siinsed eeskirjad täiendavad teisi Elisa eeskirju, näiteks tegevusjuhendit, eetilise ostmise juhendit ja muid kohaldatavaid eeskirju. Meie tegevusjuhend ja eetilise ostmise juhend sisaldavad jaotist, milles käsitletakse inimõiguseid. Kõik töötajad ja töövõtjad peavad siinsete eeskirjadega tutvuma ja neid rakendama. Pakume kõigile töötajatele ja töövõtjatele tavakoolitust ning seda vajavatele juhtidele täienduskoolitust siinsete eeskirjade ja asjakohaste toetavate protsesside, sealhulgas inimõigustega seotud hoolsuskohustuse kohta. Töötame välja jälgimis- ja aruandluskohustused ja -juhised ning kavatseme näidata oma üldise kestlikkusaruande osana korrapäraselt seda, kuidas me inimõigustega soetud kohustusi täidame. Meie kestlikkusaruannet kontrollib sõltumatu kolmas isik. Korraldasime inimõiguste mõju hindamise, mida tegi kolmas isik ja mille alusel koostati siinsed eeskirjad. Kõik meie uued tarnijad on kohustatud allkirjastama meie eetilise ostmise juhendi ja sellega nõustuma. Me jälgime riskiriikides asuvaid tarnijaid kolmanda isiku korraldatud auditite kaudu, milles võetakse arvesse ka inimõigusi ja tööstandardeid. Kui avastatakse rikkumine ja seda pärast sellele tähelepanu juhtimist kiiresti ei parandata, on meil õigus lõpetada asjakohaste tarnijatega sõlmitud leping. Nõuame, et kõik meie tooted ja teenused, mida käsitletakse EL-i kahesuguse kasutusega kaupade määruses kahesuguse kasutusega kaupadena, läbiksid üksikasjaliku ekspordikontrolli ja hoolsuskohustuse protsessi. Meie põhimõtete ja toimingute loomisel on järgitud kahesuguse kasutusega kaupade määruseid ning seaduseid. Elisa on kehtestanud kõigile tootearenduse, müügi või muude seotud toimingutega tegelevatele osakondadele üksikasjalikud eeskirjad, milles käsitletakse kahesuguse kasutusega kaupadega seotud toiminguid.> 5. INIMÕIGUSTE RIKKUMISTE PARANDAMINE Oleme paika pannud meetodid, mille kaudu saavad töötajad, kliendid, välised huvirühmad ja kogukonnad kaebusi esitada, ning tunnistame oma kohustust tagada, et need meetodid oleksid õiglased, juurdepääsetavad ja läbipaistvad. Julgustame oma tarnijaid, nende alltöövõtjaid ja kõiki nende töötajaid teavitama meid otse võimalikest rikkumistest või mittevastavustest. Elisa on loonud korraldusliku kaebustest teatamise meetodi, milleks on meie veebilehelt leitav anonüümne rikkumistest teatamise kanal, mida saavad kasutada kõik huvirühmad. Kõik kaebused vaadatakse üle nõuetekohaselt ja neid töödeldakse kiiresti. Igat kaebust hindavad esiteks meie õigusnõustajad, kes saadavad kaebuse sobivatele inimestele ülevaatamiseks, arvestades selle teemat. Kui kaebuses väidetakse midagi Elisa töötaja kohta, eemaldatakse see inimene automaatselt ülevaatamisprotsessist. Meie eesmärk on võtta vajaduse korral vihjeandjate kaitsmiseks lisameetmeid. Püüame leida igale olukorrale rahumeelse ja võimalikult sobiva lahenduse. Kui saame teada, et meie väärtusahelas rikutakse inimõigusi, uurime juhtumit aktiivselt. Kui esitatakse lapstööjõu kasutamise kaebus, püüab Elisa leida aktiivselt parima lahenduse, mis on selle lapse huvides. Kui riigiseadused ei järgi rahvusvahelisi inimõigusi või on nendega vastuolus, püüame leida viise, kuidas järgida ka kohaldatavaid rahvusvahelisi seadusi. Järgime alati rahvusvahelisi standardeid sunnitöö, orjuse, võlaorjuse või lapstööjõuga seotud küsimustes.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!