Põhisisu algus

Elisa korruptsiooni- ja altkäemaksuvastased põhimõtted

Eesmärk

Elisa juhindub oma tegevuses üldistest tegevuspõhimõtetest (Code of Conduct) mis on meie eetilise äritegevuse aluseks. Käesolevate Korruptsiooni- ja altkäemaksuvastaste põhimõtete (edaspidi: põhimõtted) eesmärk on täpsustada Elisa üldistes tegevuspõhimõtetes määratud nõudeid osas mis puudutab korruptsiooni ja altkäemaksu vastast tegevust.

Põhimõtetega kehtestatakse Elisa rahvusvahelised standardid ja reeglid ning antakse juhiseid ebakohase käitumise tuvastamiseks ja korruptsiooni vältimiseks.

Versioon/kuupäev

1/12.07.2018

Rakendusala ja ulatus

Käesolevad põhimõtted puudutavad kõiki Elisa ja selle tütarettevõtjate töötajaid ja koostööpartnereid ning Elisa juhatuse liikmeid. Põhimõtetes sisalduv teavitamiskohustus puudutab ka Elisa allhankijaid ja tarnijaid. Meil on kohustus järgida kohaldatavaid seadusi kõigis riikides, kus Elisa äritegevus toimub. Mõnes riigis võivad õigusaktides olla sätestatud käesolevatest põhimõtetest veelgi rangemad nõuded. Sel juhul tuleb käesolevates põhimõtetes esitatud nõuete asemel arvestada neid.

 

Elisa standard

 • Elisa töötajad või partnerid ei või anda kellelegi altkäemaksu ise ega kasutada selleks vahendajaid, nagu esindajaid, konsultante, nõustajaid, edasimüüjaid ega muid äripartnereid.

Elisas kehtib korruptsiooni suhtes täisleppimatus, mis puudutab nii altkäemaksu kui ka muid äritegevuses tehtavaid põhjendamatuid makseid ja soodustusi. Altkäemaksu andmine hõlmab kõiki tegusid, mis innustavad ebakohasele tegevusele või mille abil püütakse saada kasu isiku positsioonist. Lisaks rahalisele altkäemaksule võidakse pidada alusetuks või ebasobivaks kasuks ka kingitusi, külalislahkust, krediiti, allahindlusi, reise, isiklikke soodustusi, majutust ja muid teenuseid. Seda laadi maksete või soodustuste pakkumine, nendeks loa andmine, nende küsimine ja heakskiitmine on keelatud.

Peale selle on keelatud pakkuda või anda sidusrühmadele midagi, mis võiks nende tegevust mõjutada. Siia alla kuuluvad ka tavapärased väiksemad mitteametlikud maksed, mille eesmärk on tagada või kiirendada ametniku rutiinset tegevust. Neid võib nimetata ka nn soodustusmakseteks. Viitamine kohalikele tavadele ei ole siinkohal ettekäändeks.

Äritegevuse korraldamist kolmandate isikute vahendusel tuleb vältida. Kui kolmandaid isikuid kasutatakse, peavad nende teenused olema läbipaistvad ja mõistliku hinnaga, need ei või sisaldada altkäemakse ega makseid, mille eesmärk on soodustada muid teenuseid peale nende, mille korraldamiseks neid on palgatud.

Hangetes osalevad isikud ei või hankeprotsessi käigus võtta osa ühestki pakkujate korraldatud kliendiüritusest. Sellest reeglist võib kõrvale kalduda vaid erandjuhul ja selleks annab loa kõnealuse isiku otsene juht.

Mõisted
Korruptsioon on tööalase positsiooni väärkasutus põhjendamatu kasu saamiseks. Seda võib esineda mitmel kujul, mõjuvõimu väiksemast kasutamisest kuni institutsionaalse altkäemaksuni.

Töötaja on isik, kes on Elisas tööl ja/või kuulub Elisa kontrolli ja juhendamise alla.

Altkäemaks on mistahes kingituse, laenu, makse, preemia või muu stiimulina toimiva kasu pakkumine mistahes isikule või vastuvõtmine mistahes isikult eesmärgiga innustada tegema ebaausat, ebaseaduslikku või usaldusväärsust rikkuvat tegu. Praktikas võib olla tegemist pistise, makse, soodustusmakse, kingituse, külalislahkuse, kulude hüvitamise, kingitustega poliitilisel või heategevuslikul eesmärgil, spondeerimise ja müügiedendamisega.

Viited

 • Elisa üldised tegevuspõhimõtted
 • Elisa eetilise ostmise põhimõtted

· Elisa huvide konflikti vältimise poliitika

 

Kingitused ja külalislahkus

 • Elisa töötajad ja juhtkond ei või võtta vastu ega pakkuda mingeid kingitusi ega meelehead, kui selleks ei ole õiguspärast ärilist põhjust ning kui see mõjutab äritehingu lõpptulemust või avaldab muul moel mõju saaja sõltumatusele.
 • Ennekõike ei või kingitusi ja meelehead kunagi lubada ega pakkuda eesmärgiga panna saaja Elisat mistahes moel eelistama, saajat sellise tegevuse eest premeerida või panna saaja hoiduma Elisale kahjulikust tegevusest.


Külalislahkus ja mõistlikud kingitused kuuluvad äritegevuse juurde. Siiski on oluline meeles pidada, et piir kingituse ja altkäemaksu vahel on väga hägus ning ka tavaline kingitus võib mõnel juhul mõjuda altkäemaksuna. Raha või selle ekvivalente ei või kunagi vastu võtta ega ise anda.

Tavapärase äritegevuse hulka kuuluv mõistlik külalislahkus on üldjuhul lubatud olukordades, kui selleks on õigustatud äriline põhjus, see on läbipaistev ning saaja positsiooni ja olude suhtes mõistlik ning seda tehakse heas usus ja kohalike õigusaktidega lubatud piirides.

Elisa ei tasu kolmandate isikute sõidu-, majutus- ega muid isiklikke kulusid. Elisa peab tasuma enda töötajate samalaadsed kulud.

Sellest reeglist lubatakse erandeid ainult eriolukordades ja vaid Elisa juhatuse liikme heakskiidul.

Mõisted
Kingitus tähendab mistahes kolmandale isikule antavat või temalt saadavat asja, millel on väärtus. Kingituseks võivad olla näiteks ettevõtte turundustooted või ärikingitused (kalendrid, pastakad), veinipudel, mobiiltelefon (mida ei kasutata testimiseks või esitlemiseks), kinkekorv või piletid üritusele, kus andja ei ole võõrustaja ning tegemist ei ole ärisuhete loomisega (nt saate piletid kontserdile, ilma et pileteid andnud pool oleks teiega koos ja looks ärisuhteid).

Külalislahkust mõistetakse laiemalt ja see hõlmab alati kolmanda isiku kohalolekut (ta võõrustab või talle pakutakse) ning eesmärk on ärisuhete loomine. See võib hõlmata nt söömist, üritusi (nt piletid spordivõistlusele, kontserdile või konverentsile), jooke, majutust, lende või muud samalaadset.

Stipendiumid, annetused ja sponsorlus

 • Keelatud on teha annetusi klientidele, potentsiaalsetele klientidele, allhankijatele või ametnikele, kui seda tehakse saaja ja Elisa vastastikuse kasu eesmärgil. Ka annetusi heategevusorganisatsioonidele võib pidada altkäemaksuks, kui need teenivad ärilisi huve.
 • Annetusi puudutavad otsused teevad juhatus ja tegevdirektor. Tegevdirektor võib otsustada väiksemate annetuste tegemise üle juhatuse antud volituse alusel.
 • Stipendiumite andmine ja annetuste tegemine on võimalik vaid juhul, kui Elisa ei saa ega näi saavat sellest mingit materiaalset kasu.

Elisa teeb annetusi mittetulunduslikele üldkasulikele organisatsioonidele ja rahastab sotsiaalseid projekte osana ettevõtte sotsiaalsest vastutusest. Annetusi puudutavad otsused teevad juhatus ja tegevdirektor. Tegevdirektor võib otsustada väiksemate annetuste tegemise üle juhatuse antud volituse alusel. Elisa, Elisa nimel tegutsevad töötajad ega Elisa esindajad ei või otseselt ega kaudselt toetada parteisid ega organisatsioone või üksikuid poliitikuid eesmärgiga saada sellest ärilist kasu.

Elisa võib sõlmida sponsorlepinguid valitud partneritega. Sponsorlust ei või siiski kasutada õigustamatu majandusliku kasu saamiseks ega selle saamise mõjutamiseks. Ürituste spondeerimiseks kasutatavate maksete ja brändi silmapaistvusega seotud algatused, kaasa arvatud brändi kujundamise õigused ja turunduskulud, ettevõtete arendamine või kohaliku organisatsiooni toetamine peab toimuma läbipaistvalt ja käesolevaid põhimõtteid järgides. Müügiga seotud spondeerimisobjektid on äriüksuste vastutada. Otsuse teeb Elisa juhatuse liige. See puudutab ka teatud klientidega kokku lepitud toetamise ja promotsiooni alast tegevust. Toetamise avaldused tuleb esitada turundusosakonnale, kes vastutab otsuste eest, mis puudutavad Elisa brändi arendamise spondeerimist.

Elisa võib toetada klientidest koosnevate sidusrühmade üritusi ja tegevust. Toetatav tegevus peab sobima kokku Elisa äritegevuse, väärtuste, üldiste tegevuspõhimõtete ning korruptsiooni- ja altkäemaksuvastaste põhimõtetega. Sellise tegevuse tüüpiliseks näiteks on ärikliendiüksuse poolt korraldatavad kliendiüritused.
 

Lobitöö ja suhted ametnikega

 • Altkäemaksu osas ei tee Elisa vahet ametnike ega erasektori töötajate vahel. Siiski on oluline märkida, et ametnikega on seotud tihti sellised reeglid ja piirangud, mis ei puuduta erasektori töötajaid.

Kõik suhted ametnikega peavad vastama nendega seotud seadustele ja eeskirjadele (nt vastama kõigile kõnealuses riigis kohaldatavatele, ametnikke puudutavatele seadustele ja eeskirjadele või ametniku ülemuse määratud reeglitele) ning mis iganes ametnikule üle antud soodustus peab olema läbipaistev, vajalikul moel dokumenteeritud ja raamatupidamisse kantud.

Mõisted
Ametnik on avalikus sektoris töötav isik (nii riigi- kui kohaliku omavalitsuse asutustes töötavad isikud). Nende hulka kuuluvad nii seadusandlikku, administratiivset kui ka õigusalast ametikohta täitvad isikud (ametisse määratud või valitud); avalikke ülesandeid täitvad isikud, kaasa arvatud avalik-õiguslike asutuste või ettevõtete töötajad (nt riigiettevõtted); rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad ja esindajad.

 

Põhimõtete elluviimine

Korruptsiooni- ja altkäemaksuvastaste põhimõtete järgimine on kõigi Elisa töötajate vastutada. Elisa juhtide ülesanne on olla ka eeskujuks ning esitada vajalikke juhiseid ja tagada selle kaudu põhimõtete elluviimine oma vastutusalas.

Korruptsiooni- ja altkäemaksuvastaseid põhimõtteid kohaldatakse tarnijate ja partnerite suhtes lepingutesse lisatavate klauslite kaudu. Tarnijate korruptsioonivastast tegevust kontrollitakse ja põhimõtete järgimise meetmeid arutatakse nendega regulaarselt vastavatel kokkusaamistel.

Koolitus

Kõik töötajad peavad tutvuma käesolevate põhimõtetega ning läbima kohustusliku tegevusjuhendit puudutava koolituse. Teatud töötajatele antakse spetsiaalset korruptsioonivastast koolitust, mis aitab täita nende positsiooniga seotud kohustusi.

Tarnijad, välised allhankijad ja teenuseosutajad peavad tutvuma Elisa korruptsiooni- ja altkäemaksuvastaste põhimõtetega enne lõpliku lepingu sõlmimist.

Võimalikest väärkasutustest ja põhimõtete vastastest tegudest teatamine

Kõigil Elisa töötajatel ja äripartneritel, kes saavad teada võimalikust käesolevaid põhimõtteid rikkuvast tegevusest, on kohustus teatada sellest kas oma juhile, Elisa sisekontrolli osakonnale, Elisa õigusosakonnale või Elisa kontserni korporatiivse vastutuse osakonnale. Peale selle võib põhimõtetest puudutavatest rikkumistest teatada anonüümse WhistleB kanali kaudu, kuhu saab sisse logida aadressilt https://report.whistleb.com/et/elisa.

Isikuid, kes heas usus teatavad võimalikest väärkasutustest või annavad teavet või muul moel abistavad võimalike väärkasutuste uurimisel, on kaitstud vastumeetmete rakendamise eest.

Muud olulised dokumendid

 • Elisa tegevusjuhend
 • Elisa eetilise ostmise põhimõtted
 • Elisa huvide vastuolu põhimõtted

Dokumendi ajalugu

Dokument kiideti Elisa kontserni juhatuses heaks 12.07.2018.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!