Liigu edasi põhisisu juurde
Põhisisu algus

Elisa kliendiandmete töötlemise põhimõtted

ÜLEVAADE

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on koostatud EUROOPA PARLAMENDI  JA NÕUKOGU MÄÄRUSEST (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus) ja elektroonilise side  seaduse 10. peatükist lähtuvalt ning reguleerivad Elisa Eesti AS ja Elisa Teleteenused AS  (edaspidi Elisa) poolt kliendiandmete töötlemist.

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted koosnevad mõistetest, üldosast ja eriosast. Üldosa  reguleerib laiemalt kliendiandmete töötlemisega seonduvat ning eriosa täpsustab kitsamalt  isikuandmete töötlemisega seonduvat. 

1. MÕISTED

1.1. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on avaldanud soovi kasutada või on  kasutanud Elisa Teenuseid.

1.2. Andmesubjekt - on füüsiline isik, kelle kohta on Elisal andmeid, millega on võima lik  isik tuvastada. Andmesubjektideks on potentsiaalsed, olemasolevad ja endised kliendid, mobiilinumbri kasutajad, kõnekaardi kasutajad, kinkekaardi kasutajad, andmesubjekti esindajad, koostööpartnerid, päringute esitajad, külastajad.

1.3. Kasutaja – Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes Kliendi nõusolekul ja vastutusel  kasutab Kliendi mobiilnumbrile Elisa poolt või vahendusel osutatavaid teenuseid.

1.4. Kõnekaardi kasutaja – füüsiline isik, kes kasutab Elisa sideteenuseid ettemaksu  kaardiga.

1.5. Kinkekaardi kasutaja – füüsiline isik, kelle nimele on kinkekaart vormistatud.

1.6. Andmesubjekti esindaja – füüsiline isik, kes esindab andmesubjekti kas seaduse  (eestkostjad) või lepingu alusel (volitatud isikud).

1.7. Koostööpartner – füüsiline isik, kellega Elisa on sõlminud lepingu äritegevuse  edendamiseks (nt hoonestusõiguse seadmise leping, isikliku kasutusõiguse seadmise  leping, üürileping jms).

1.8. Päringu esitaja – füüsiline isik, kes on esitanud Elisale teabepäringu.

1.9. Külastaja – füüsiline isik, kes on külastanud Elisa müügi- või teeninduskanaleid.

1.10. Kliendiandmed – igasugune info, mis on Elisale Kliendi ja Kasutaja kohta teada.

1.11. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 

Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise  identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator  (küpsis) või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise,  vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.12. Teenuse andmed – Elisale teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed teenuse  kasutamise üksikasjade kohta.

1.13. Teenuse tarbimise aadress – füüsiliselt kindlaks määratud Kliendi elukoht või asukoht  tavatelefoniteenuse ja püsiinternetiteenuse kasutamiseks.

1.14. Asukohaandmed - on sideteenuse osutamisel tekkivad andmed, mis näitavad Kliendi  arvutuslikku ja tõenäolist SIM-kaardi geograafilist asukohta.

1.15. Biomeetrilised andmed - konkreetse tehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed  isiku füüsiliste, füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste kohta, mis võimaldavad  kõnealust füüsilist isikut kordumatult tuvastada või kinnitavad selle füüsilise isiku  tuvastamist, näiteks nöokujutis.

1.16. Terviseandmed - isikuandmed, mis puudutavad andmesubjekti tervislikku seisundit.  Tervise andmeteks on geneetilised andmed ja kaaluhinnang (Elisa Elustiil).

1.17. Kliendiandmete töötlemine – kliendiandmete või nende kogumitega tehtav  automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine,  dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja  muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul  moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine,  kustutamine või hävitamine.

1.18. Profiilianalüüs - igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab  isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks,  eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase  füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide,  usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

1.19. Anonümiseerimine – isikuandmete anonüümseks muutmine viisil, et konkreetset  andmesubjekti ei ole võimalik enam tuvastada. Erinevalt pseudonümiseerimisest ei ole  anonümiseerimise puhul isikuandmed konkreetse andmesubjektiga hiljem ühelgi viisil  enam uuesti seostatavad.

1.20. Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu  organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja  vahendid (nt Elisa ja teised teenuse osutajad, kes on nimetatud punktis 3.2.1.)

1.21. Volitatud töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu  organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Volitatud töötlejate kategooriad  on välja toodud punktis 3.4.2.4.

1.22. Andmetöötlussüsteemid – Elisa kasutuses olevad andmekogud ja infosüsteemid,  milles töödeldakse isikuandmeid sh iseteenindusbüroo.

1.23. Andmetöötlusregistrid – era- või avalikõigusliku isiku poolt hallatavad isikuandmeid  sisaldavad avalikud registrid. Andmetöötlusregistrid on välja toodud punktis 3.2.1.

2. ÜLDOSA

2.1. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS
2.1.1. Elisa peab kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks  ja tagab kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.
2.1.2. Kliendiandmete töötlemine Elisas toimub eelkõige elektroonilise side seaduses  sätestatud nõuetest lähtuvalt.

2.2. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

2.2.1. Elisa rakendab kliendiandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja  infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes infoturbe parimatest praktikatest.

2.2.2. Elisa võib kliendiandmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Elisa  tagab, et volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid Elisa juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid.

2.2.3. Elisa lubab ligipääsu kliendiandmetele ainult juhendatud volitatud töötajatele.  Volitatud töötlejal on õigus kliendiandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on talle  vajalik, et täita Elisa poolt määratud eesmärke.

2.2.4. Volitatud töötlejad peavad järgima Elisa nõudeid kliendiandmete töötlemise  osas.

3. ERIOSA

3.1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS

3.1.1. Elisa tagab isikuandmete töötlemisel et:

- töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;

- isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel  eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; - isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise  eesmärgi seisukohalt;

- isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning kasutusele võetakse kõik  mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks  või parandataks viivitamata;

- isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni  see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; - isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse,  sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise,  hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke  meetmeid.

3.1.2. Elisa eesmärgiks on tagada vastutustundlik ning andmesubjekti huvidest,  õigustest ja vabadustest lähtuv isikuandmete töötlus.

3.1.3. Isikuandmete töötlemine Elisas toimub Määruses sätestatud nõuete kohaselt.

3.2. ISIKUANDMETE ALLIKAD JA LIIGID

Elisa kogub isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel  eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Isikuandmete esitamine on vajalik kliendisuhte loomiseks ning käesoleva dokumendi  punktis 3.3. nimetatud eesmärkide täitmiseks.

3.2.1. Elisa töötleb isikuandmeid, mis on saadud kas:

- andmesubjektilt (nt lepingueelsetel läbirääkimistel, lepingu sõlmimisel, lepingu  kestel, kõnekaardi kasutamisel, kinkekaardi vormistamisel, Elisa äpi kasutamisel,  päringu esitamisel, iseteenindusbüroo kasutamisel, müügi- ja teeninduskanalite  külastamisel);

- andmetöötlusregistritest (nt e-Krediidiinfo, numbrite broneerimise andmekogu (NBA), Rahvastikuregister, Kinnistusraamat (koostööpartneri leidmiseks) või - teistelt teenuse osutajatelt (nt sertifitseerimisteenuse osutajad (Mobii-ID),  kindlustusettevõtted (Nutikindlustus), eritariifsete ja M-makse teenuste osutajad).

3.2.2. Elisa liigitab töödeldavaid isikuandmed alljärgnevalt:

3.2.2.1. Andmesubjekti otseselt tuvastavad andmed – andmed, mis  andmesubjekt enda kohta esitab või andmesubjekti kohta esitatakse:

- Isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, suhtluskeel, sotsiaalmeedia  profiilipilt.

- Füüsilised andmed: sugu, vanus, pikkus, kaal ja terviseandmed.

- Identifitseerivad andmed: kasutajatunnus, parool (Elisa poolt algselt määratud),  telefoniteeninduse salasõna, isikut tõendava dokumendi andmed sh isikut  tõendava dokumendi koopia, näokujutis ja allkirjakujutis.

- Kontaktandmed: e-posti aadress, kontaktaadress, kontaktnumbrid, tarneaadress,  teadete edastamise aadress.

- Arveldusandmed: arveldusarve number, arvete edastamise aadress.

3.2.2.2. Andmesubjekti kaudselt tuvastavad andmed – andmed, mis tekivad  Elisa andmetöötlussüsteemides kas andmesubjektist tulenevalt või  andmesubjektist sõltumatult.

a. Andmesubjektist tulenevad andmed – andmed, mis tekivad Elisa andmetöötlussüsteemides andmesubjekti tegevuse tulemusena:

- Tarbimise andmed: lepingu andmed (nt lepingu number, krediidilimiit,  osamaksete summa), teenuse andmed (nt teenusvalikud ja teenuse kasutamise  üksikasjad), SIM-kaardi asukohaandmed, teenuse tarbimise aadress.

- Kliendisündmused: arve andmed (nt arve number, arve maksetähtaeg),  makseajalugu, võlgnevuse ja ettemaksu info, jooksva kuu saldo, iseteeninduse  kasutusajalugu, klienditeavitused (nt reklaampakkumised, võlateavitused jms), andmesubjekti pöördumised läbi erinevate teeninduskanalite, rahulolu-uuringust  saadud andmed, turu-uuringust saadud andmed (nt andmesubjekti eelistused,  sugu, vanus ja amet), videosalvestised, kõnesalvestised ja küpsiste teave.

b. Andmesubjektist sõltumatud andmed – andmed, mis tekivad Elisa andmetöötlussüsteemides andmesubjekti tegevusest sõltumatult:

- Kliendi tunnused: krediidiprofiil, turundusprofiil, kliendinumber, klienditunnus  (seadme hooldustööd), viitenumber, Google ID.

- Teenuse tunnused: teenuse number, mobiiltelefoninumber, fix-number, SIM kaardi seerianumber, mobiilside tunnus ehk IMSI, IP-aadress.

- Seadme tunnused: seadme identifitseerimise kood (nt IMEI kood ja MAC  kood), PUK 1 ja PUK 2, väljastatud PIN 1 ja PIN 2.

3.3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID 

Elisa töötleb isikuandmeid kas lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, andmesubjekti  nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

3.3.1. Elisa töötleb isikuandmeid lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks alljärgnevatel eesmärkidel:

3.3.1.1. andmesubjekti või tema esindaja tuvastamine. Andmesubjekti või tema  esindaja tuvastamiseks Elisa töötleb andmesubjekti isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood) ning identifitseerivaid andmeid (nt telefoniteeninduse salasõna, isikut  tõendava dokumendi andmed).

3.3.1.2. lepingu ja lepingutega seotud muu dokumentatsiooni (nt teenuste  teisaldamise avaldus, mobiiltelefoninumbri peatamise kokkulepe,  mobiiltelefoninumbri lõpetamise kokkulepe jms) vormistamine ja sõlmimine . Lepingu ja lepinguga seotud muu dokumentatsiooni vormistamiseks ja sõlmimiseks Elisa töötleb andmesubjekti isiklikke andmeid, identifitseerivaid andmeid (nt isikut  tõendava dokumendi number), kontaktandmeid (nt kontaktaadress),  arveldusandmeid (nt arveldusaadress) ning klienditunnuseid (nt krediidiprofiil),  teenusetunnuseid ja seadme tunnuseid. Ülesmüügi puhul töödeldakse lisaks teenuse  tarbimise andmeid (nt teenuse andmed).

3.3.1.3. lepingute, teenuse kasutamiseks vajalike kaartide (SIM kaardid) ja  seadmete tarnimine. Tarneks Elisa töötleb andmesubjekti isiklikke andmeid (nt  nimi), kontaktandmeid (nt tarneaadress, kontaktnumber), teenuse andmeid (nt  teenuse valik), kliendisündmusi (nt võlgnevuse ja ettemaksu info) ja kliendi  tunnuseid (nt kliendinumber).

3.3.1.4. lepingute ja lepingutega seotud muu dokumentatsiooni haldamine . Lepingute ja lepingutega seotud muu dokumentatsiooni haldamiseks Elisa töötleb  andmesubjekti isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood), kliendi tunnuseid (nt  kliendinumber), tarbimise andmeid (nt lepingu number), kliendi sündmuseid (nt arve  number), teenuse tunnuseid (nt mobiiltelefoninumber) ja seadme tunnuseid (nt  IMEI).

3.3.1.5. teenuse toimivuse ja kvaliteedi tagamine. Teenuse toimivuse ja kvaliteedi  tagamiseks Elisa võib töödelda kõiki andmesubjekti isikuandmeid.

3.3.1.6. teenuse rikketeavituste edastamine ja rikete kõrvaldamine. Rikketeavituste  edastamiseks ja rikete kõrvaldamiseks Elisa võib töödelda olenevalt rikkest kõiki  andmesubjekti andmeid.

3.3.1.7. andmesubjekti teenindamine mh kliendiseadmete hooldus. Andmesubjekti  teenindamiseks Elisa võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki  andmesubjekti isikuandmeid.

3.3.1.8. andmesubjektile arvete koostamine ja edastamine. Andmesubjektile arve  koostamiseks ja edastamiseks Elisa töötleb andmesubjekti isiklikke andmeid,  kontaktandmeid (nt teenuse tarbimise aadress), arveldusandmeid (nt arvete  edastamise aadress), tarbimise andmeid, kliendisündmusi (nt ettemaksu, võlgnevuse  info), kliendi tunnuseid (nt kliendinumber, viitenumber), teenuse tunnuseid (nt  teenuse number, mobiiltelefoninumber, fix-number) ja seadme tunnuseid (nt IMEI).

3.3.1.9. andmesubjekti isikuandmete õigsuse kontrollimine/uuendamine ning  vajadusel isikuandmete parandamine. Isikuandmete õigsuse  kontrollimiseks/uuendamiseks ja parandamiseks Elisa töötleb andmesubjekti  isiklikke ja kontaktandmeid ning vajadusel teeb päringuid Rahvastikuregistrisse.

3.3.1.10. võlgnevuste sissenõudmine. Võlgnevuste sissenõudmiseks Elisa töötleb  andmesubjekti isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood), kontaktandmeid (nt  kontaktaadress, e-posti aadress ja kontaktnumber) ning kliendi tunnuseid (nt  kliendinumber).

3.3.1.11. võlgnevuste loovutamine. Võlgnevuste loovutamisel Elisa töötleb  andmesubjekti isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood), kontaktandmeid (nt  kontaktaadress, e-posti aadress, kontaktnumber) ning lepingu ja arve andmeid.

3.3.1.12. õigusnõuete koostamine ja edastamine kohtule. Õigusnõuete koostamiseks  Elisa töötleb andmesubjekti isiklikke, identifitseerivaid (nt dokumendi koopia), kontakt- ja arveldusandmeid, tarbimise andmeid, kliendisündmusi (nt arve andmed,  makseajalugu, võlgnevuse ja ettemaksu info), kliendi tunnuseid (nt kliendinumber),  teenuse tunnuseid ja seadme tunnuseid (nt IMEI kood).

3.3.2. Elisa töötleb isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel. Nõusoleku alusel töötleb  Elisa isikuandmeid üksnes ulatuses ja eesmärkidel, milleks Andmesubjekt on nõusoleku  andnud. Andmesubjekti nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav ning  arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Andmesubjekt annab  nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lepingul  lahtrisse märgistamise kaudu või iseteeninduses. Elisa töötleb isikuandmeid  andmesubjekti nõusoleku alusel alljärgnevatel eesmärkidel:

3.3.2.1. otseturundus sh turunduslik profileerimine. Selleks, et pakkuda  andmesubjektile Elisa ja Elisa koostööpartnerite teenuseid/tooteid koostab Elisa  klientide kohta turundusprofiili(d). Turundusprofiilist lähtuvalt Elisa edastab  klientidele elektroonilisel teel Elisa ja Elisa koostööpartnerite uudseimate teenuste  ja/või toodete pakkumisi. Täiendav teave otseturunduspõhimõtete, sh  turundusprofiili kohta on leitav Elisa turunduse põhimõtetest.

3.3.2.2. Küpsiste kasutamine. Selleks, et parandada veebilehe kasutamise kogemust,  hinnata veebilehe kasutamist ja toetada Elisa teenuste turundamist Elisa kasutab  küpsiseid. Küpsised on olulised Elisa veebiteenuste lihtsamaks ja mugavamaks  muutmisel, veebilehe kasutatavuse jälgimiseks ning andmesubjektile parema teenuse pakkumiseks. Täiendav teave küpsiste kasutamise kohta on kättesaadav  Küpsiste kasutamise põhimõtetes.

3.3.3. Elisa töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi tähendab Elisa huvi  isikuandmete töötlemiseks seoses ettevõtte äritegevusega, et pakkuda oma klientidele  parimaid teenuseid ning teenindust. Õigustatud huvi alusel töötleb Elisa isikuandmeid  üksnes juhul, kui pärast põhjalikku õigustatud huvi analüüsi on tuvastatud, et töötlemine  on vajalik ning vastavuses andmesubjekti õiguste ja huvidega. Elisa töötleb õigustatud  huvi alusel isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

3.3.3.1. andmesubjekti krediidivõimelisuse hindamine. Andmesubjekti  krediidivõimelisuse hindamine on vajalik usaldusliku kliendisuhte tagamiseks ning  Elisa poolt hoolsuskohustuse täitmiseks. Krediidivõimekuse hindamisega seoses  Elisa teeb päringuid e-Krediidiinfosse ning analüüsib andmesubjekti profiili.

Täiendav teave krediidivõimekuse hindamise loogika, selle tähtsuse ja  prognoositavate tagajärgede kohta on kättesaadavad Elisa krediidipõhimõtetes;

3.3.3.2. teenuste kasutamiseks täiendavate ning paremate võimaluste loomine (teenuse arendus). Selleks, et pakkuda kliendile täiendavaid ja paremaid võimalusi  teenuse kasutamiseks Elisa töötleb andmesubjekti isiklikke andmeid (nt nimi,  suhtluskeel), kontaktandmeid (nt e-posti aadress, kontaktnumber), tarbimise  andmeid ning kliendisündmusi (nt turu-uuringust saadud andmeid).

3.3.3.3. parema teeninduse ja kliendi rahuolu tagamine. Selleks, et pakkuda oma  klientidele suurepärasel tasemel teenindust Elisa salvestab teeninduskõnesid ning  hindab neid. Mõistmaks kliendi ootusi teenindusele ja teenustele Elisa teostab  elektroonilisel või kõne teel rahulolu-uuringuid ja -küsitlusi ning analüüsib saadud  tagasisidet, et pakkuda klientidele parimat teenindust ja teenust. Kliendi rahuolu  tagamiseks Elisa töötleb andmesubjekti isiklikke andmeid (nt nimi ja suhtluskeel) ja kontaktandmeid (nt e-posti aadress, kontaktnumber). Täiendav teave  rahuloluküsitluste ja – kõnede läbiviimise kohta on kättesaadav  Rahuloluküsitluste ja -kõnede läbiviimise põhimõtetesning teave  teeninduskõnede töötlemise kohta on kättesaadav Kõnesalvestiste töötlemise  põhimõtetes.

3.3.3.4. otseturundus sh turunduslik profileerimine. Selleks, et pakkuda  andmesubjektile uudsemaid või täiustatud teenuseid/tooteid ning tõsta sellega  klientide rahulolu, koostab Elisa klientide kohta turundusprofiili(d).  Turundusprofiilist lähtuvalt teeb Elisa klientidele telefonimüügipakkumisi ning  edastab elektroonilisel teel klientidele nende poolt kasutatavate toodete või teenuste  osas samasuguste toodete või teenuslahenduste pakkumisi. Täiendav teave  otseturunduspõhimõtete, sh turundusprofiili kohta on leitav Elisa turunduse põhimõtetest.

3.3.3.5. kampaaniate korraldamine. Selleks, et pakkuda kliendile uusi ja täiendavaid  võimalusi teenuste kasutamiseks korraldab Elisa turunduskampaaniaid.  Turunduskampaaniate korraldamiseks Elisa analüüsib andmesubjekti kliendisündmusi (nt turu-uuringust saadud andmed), teenuse ja seadme valikuid  ning tarbimise andmeid.

3.3.3.6. jälgimisseadmete kasutamine (videosalvestamine). Elisa teostab  müügiesindustes videosalvestamist isikute ja vara kaitseks. Täiendav teave  jälgimisseadmete kasutamise kohta on kättesaadav Jälgimisseadmete kasutamise  põhimõtetest.

3.3.3.7. elektroonilise sidevõrgu-ja infoturbe tagamine. Näiteks elektroonilisele  sidevõrgule loata juurdepääsu takistamine, veebilehe turvalisuse tagamine. Eelnimetatud eesmärgil Elisa võib töödelda olenevalt olukorrast kõiki  andmesubjekti andmeid.

3.3.4. Elisa töötleb isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks näiteks numbriliikuvuse tagamiseks, Mobiil-ID liitumislepingu sõlmimiseks ja Riigiasutuste  päringutele vastamiseks. Numbriliikuvuse tagamiseks Elisa töötleb andmesubjekti  isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood) ning kliendi tunnust (nt kliendinumber). Mobiil ID liitumislepingu vormistamiseks ja sõlmimiseks Elisa töötleb andmesubjekti isiklikke  andmeid, identifitseerivaid andmeid (nt isikut tõendava dokumendi number ja  näokujutis), kontaktandmeid (nt kontaktaadress), arveldusandmeid (nt arveldusaadress).  Riigiasutusele vastamiseks Elisa võib tulenevalt ametiasutuse päringust töödelda kõiki  andmesubjekti isikuandmeid.

3.4. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE 

KOLMANDATELE ISIKUTELE

3.4.1. Elisa avalikustab isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult ulatuses, millises  see on vajalik punktis 3.3. nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

3.4.2. Elisa avalikustab või edastab isikuandmeid:

3.4.2.1. Andmesubjekti lepingulisele (volitatud isikud) või seaduslikule  esindajale (eestkostjad);

3.4.2.2. Andmesubjekti sooviavalduse alusel teisele vastutavale töötlejale (nt  andmete ülekandmise õiguse rakendamisel);

3.4.2.3. Andmetöötlusregistritele (võlgnevuste korral e-Krediidiinfo le,  numbriliikuvuse puhul numbrite broneerimise andmekogule (NBA).

3.4.2.4. Elisa volitatud töötlejatele:

- teenuste edasimüüjad;

- kõnekeskused (kliendi kõneteenindus);

- teeninduspartnerid (rahulolu-uuringute välja saatmine);

- seadmete hoolduskeskused (kliendi seadmete hooldus- ja remonttööd); - tarnijad (lepingute, teenuse kasutamiseks vajalike kaartide ja seadmete tarne); - arvekeskused (arvete koostamine ja väljastamine);

- roamingpartnerid (kliendi pöördumiste ja pretensioonide lahendamine); - turunduspartnerid (reklaampakkumiste välja saatmine);

- arhiivikeskus (lepingute ja lepingutega seonduva muu dokumentatsiooni  arhiveerimine);

- võlgade sissenõudjad (inkassod);

- andmetöötlussüsteemide haldajad ja arendajad;

- alltöövõtjad (siderajatiste ehitus), edastatakse üksnes koostööpartnerite isikuandmeid;

- teistele vastutavatele töötlejatele (sertifitseerimisteenuse osutajad,  kindlustusettevõtjad, eritariifsete ja M-maksete teenuste osutajad);

- nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;

3.4.2.5. Lepingu täitmiseks teistele vastutavatele töötlejatele (nt sertifitseerimisteenuse osutajad, kindlustusettevõtjad, eritariifsete ja M maksete teenuste osutajad);

3.4.2.6. Riigiasutustele:

- kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt uurimisasutusele, jälitusasutusele,  prokuratuurile ja kohtule;

- julgeolekuasutusele;

- väärteomenetluse seadustiku kohaselt Andmekaitse Inspektsioonile,  Finantsinspektsioonile, Keskkonnainspektsioonile, Politsei- ja Piirivalveametile,  Kaitsepolitseiametile ning Maksu- ja Tolliametile;

- väärtpaberituru seaduse kohaselt Finantsinspektsioonile;

- tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt kohtule;

- jälitusasutusele kaitseväe korralduse seaduses, maksukorralduse seaduses, politsei  ja piirivalve seaduses, relvaseaduses, strateegilise kauba seaduses, tolliseaduses,  tunnistajakaitse seaduses, turvaseaduses, vangistusseaduses ja välismaalaste  seaduses sätestatud juhtudel;

- elektroonilise side seaduse kohaselt jälitus- ja julgeolekuasutustele, nende üle  järelevalvet teostavatele asutustele ning kohtule;

- muudest õigusaktidest tulenevatel juhtudel neis sätestatud alustel ja korras.

3.5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

3.5.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda Määruse artikkel 15 punktides 1 ja 2  nimetatud teabega.

3.5.2. Elisa teeb Andmesubjektile Määruse artikkel 15 punktides 1 ja 2 nimetatud teabe kättesaadavaks käesoleva dokumendi ning iseteenindusbüroo vahendusel.

3.5.3. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete parandamist.

3.5.3.1. Andmesubjektil on võimalik isikuandmeid parandada iseteenindusbüroos või sooviavalduse alusel.

3.5.4. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“).

3.5.5. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.

3.5.6. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on 

vastutavale töötlejale esitanud ning õigus edastada need andmed teisele  vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õigus).

3.5.7. Andmesubjektil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate  isikuandmete töötlemise suhtes, mis on vajalik õigustatud huvi korral sealhulgas  õigustatud huvile tugineva profiilianalüüsi suhtes.

3.6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

3.6.1. Elisa säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi  saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

3.6.2. Elisa säilitab videosalvestisi vastavalt jälgimisseadmete kasutamise põhimõtetele;

3.6.3. Elisa säilitab kõnesalvestisi vastavalt kõnesalvestiste töötlemise põhimõtetele;

3.6.4. Elisa säilitab teenuse ja asukohaandmeid vastavalt elektroonilise side seadusele.

3.6.5. Juhul, kui Elisa soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise  

eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Elisa isikuandmed selliselt, et  andmesubjekt ei ole enam tuvastatav.

3.6.6. Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitab Elisa kuni nõusoleku  tagasivõtmiseni.

3.7. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PÖÖRDUMISTE ESITAMINE

3.7.1. Andmete parandamise, kustutamise, ülekandmise, töötlemise piiramise  sooviavaldus või vastuväide töötlemise suhtes tuleb allkirjastatult edastada Elisa  müügiesindusse või digitaalselt allkirjastatult saata e-posti aadressile  andmekaitse@elisa.ee. Andmesubjekti puudutavate isikuandmete  ülekandmiseks peab andmesubjekt täitma avalduse, mis on kättesaadav siit.

3.7.2. Elisa vastab andmesubjekti poolt esitatud sooviavaldustele ning vastuväidetele  hiljemalt ühe kuu jooksul pärast sooviavalduse või vastuväite saamist.  Nimetatud ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes  arvesse sooviavalduse või vastuväite keerukust ja hulka. Elisa teavitab  andmesubjekti vastuse esitamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe  kuu jooksul alates sooviavalduse või vastuväite saamisest. Kui andmesubjekt  esitab sooviavalduse või vastuväite elektrooniliselt, esitatakse ka vastus  võimaluse korral elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei soovi teisiti.

3.7.3. Elisal on õigus jätta andmesubjekti õiguste teostamise sooviavaldus  rahuldamata juhul, kui Elisa ei suuda andmesubjekti tuvastada (nt kõnekaardi  kasutaja puhul).

3.7.4. Kui Elisa ei rakenda meetmeid vastavalt andmesubjekti sooviavaldustele ja  vastuväidetele, teatab Elisa andmesubjektile hiljemalt ühe kuu jooksul alates  sooviavalduse või vastuväite saamisest meetmete võtmata jätmise põhjused ning  selgitab võimalust esitada järelevalveasutusele kaebus ja kasutada  õiguskaitsevahendeid.

3.7.5. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Elisa, Andmekaitse  Inspektsiooni või kohtu poole kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel  on tema õigusi rikutud. Andmekaitse Inspektsiooni (edaspidi AKI) kontaktid leiab  AKI koduleheküljelt www.aki.ee

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Elisal on õigus käesolevaid kliendiandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal  ajakohastada, täpsustada ja täiendada lähtudes muudatustest õigusaktides,  telekommunikatsioonialases praktikas ja Elisa poolt osutatavates teenustes.

4.2. Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted jõustuvad 31.10.2019.a.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!