Põhisisu algus

Elisa Eesti AS Telemüügi tingimused

ELISA EESTI AS TELEMÜÜGI TINGIMUSED

 1.      Mõisted

1.1.   Hinnad – teenuse ja seadme hinnad.

1.2.   Infoleht – sätestab teenuse tingimused ja/või osamakse tingimused, Seadme omadused ning info taganemisõiguse ja tagajärgede kohta.

1.3.   Klient – füüsiline või juriidiline  isik, kes sõlmib ELISA-ga Lepingu.

1.4.   Leping – leping ELISA poolt pakutavate teenuste kasutamiseks ja/või Seadme soetamiseks.

1.5.   Postipakk – Kliendile allkirjastamiseks edastatav Leping ja infoleht ja/või Seade vastu võtmiseks.

2.      Müügitingimuste kehtivus

2.1.   Kõnealused müügitingimused kehtivad Lepingu sõlmimisel telemüügi vahendusel.

2.2.   Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ELISA ja Kliendi vahel telemüügi vahendusel Lepingu sõlmimisel tekkivaid õigussuhteid Lepingu tingimused, Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

2.3.  ELISA jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel elisa.ee.

2.4. ELISA teeb Kliendile pakkumise Lepingu sõlmimiseks telefoni vahendusel.

2.5.   Juhul kui Klient nõustub ELISA poolse pakkumisega, edastab ELISA Kliendile Lepingu allkirjastamiseks Kliendi poolt valitud sidevahendi abil. Võimalikud sidevahendi liigid on välja toodud tingimuste p 4.

2.6.   Lepingu allkirjastamisel nõustub Klient lisaks Lepingu tingimustele mh kõnealuste telemüügi müügitingimustega.

3.      Hinnad

3.1.   Hinnad vastavalt ELISA pakkumisele.

3.2.   Kõik Hinnad ELISA pakkumises sisaldavad käibemaksu 20%.

3.3.   Hinnale ei lisandu kullerteenuse tasu.

 4.      Lepingu vormistamine ja sõlmimine

4.1.   ELISA teeb Kliendile telefoni vahendusel pakkumise Lepingu sõlmimiseks.

4.2.   Klient telefoni vahendusel kas nõustub pakkumisega või lükkab pakkumise tagasi.

4.3.   Kui Klient nõustus ELISA pakkumisega vormistab ELISA müügiesindaja Kliendi poolt esitatud isikuandmete alusel Lepingu.

4.4.   Leping vormistatakse nõustumisele järgneval tööpäeval.

4.5.   Pärast Lepingu vormistamist edastatakse Leping ja infoleht Kliendile allkirjastamiseks ja/või Seade vastu võtmiseks (edaspidi Postipakk), Kliendi poolt telefoni vahendusel esitatud kontaktaadressile ning Kliendi poolt valitud sidevahendi vahendusel.

4.6.   Kliendil on võimalik valida järgnevate sidevahendite vahel:

4.6.1.     Kuller, juhul kui Klient sõlmib Lepingu ja/või võtab vastu Seadme;

4.6.2.     Arvutivõrk, juhul kui Klient sõlmib Lepingu;

4.6.3.     Tavapost, juhul kui Klient sõlmib Lepingu või

4.6.4.     Pakiautomaat, juhul kui Klient sõlmib Lepingu.

4.7.   Klient kohustub esitama ELISA müügiesindajale tõesed andmed (isikuandmed, kontaktandmed jms). ELISA  ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

4.8.   Lepingu vormistamise päeval saadetakse Kliendile lühisõnum infoga, et Kliendil on võimalik DPD koduleheküljelt valida Postipaki kättesaamise kuupäev. Kui Klient ise Postipaki kättesaamise kuupäeva ei vali, siis 1-2 päeva jooksul alates lühisõnumi saamisest kas:

4.8.1.     Kuller võtab Kliendiga ühendust ning Kliendi ja kulleri vahel lepitakse kokku Postipaki kättesaamise kuupäev;

4.8.2.     Postipakk jõuab pakiautomaati või

4.8.3.     Postipakk jõuab tavapostina Kliendi poolt nimetatud kontaktaadressile.

4.9.   ELISA ei vastuta Postipaki kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui viibimine on tingitud asjaoludest, mida ELISA ei saanud mõjutada ega ette näha.

4.10.  ; Seade loetakse Kliendi poolt vastu võetuks kättetoimetamise kinnituse allkirjastamisest.

4.11.  ; ELISA teeb Kliendile Teenuse kätte saadavaks pärast Kliendi poolt Teenuse Lepingu allkirjastamist, Lepingu ELISA-sse tagasi jõudmist ning Teenuse aktiveerimist ELISA poolt.

4.12.  ; Postipaki kohale toimetamine toimub ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

4.13.  ; Kulleri vahendusel Lepingu sõlmimisel ja/või Seadme vastu võtmisel kohustub Klient esitama kullerile isikut tõendava dokumendi.

4.14.  ; Enne Lepingu allkirjastamist kohustub Klient tutvuma Lepingu tingimuste ja infolehega.

5.      Lepingu jõustumine

5.1.   Leping jõustub pärast Kliendi poolt Lepingu allkirjastamist.

 6.      Pakkumise tühistamine

6.1.   ELISA-l on õigus pakkumine ilma  sanktsioonideta tagasi võtta alljärgnevatel juhtudel:

6.1.1.     Seade on laost otsa saanud;

6.1.2.     kui Klient ei vasta ELISA poolt kehtestatud tingimustele (põhineb automaatsel krediidihinnangul).

6.2.   Pakkumise tagasi võtmisest teavitab ELISA klienti telefoni vahendusel.

 7.      Seadme garantii

7.1. ELISA vahendab Seadmele tootja garantiid. Tootja garantii puhul kehtivad tootja poolt konkreetsele seadmele kehtestatud garantiitingimused, millest Seadme hooldus- ja remonditööde teostamisel muuhulgas juhindutakse.

Elisa Eesti AS tootja müügigarantiid täpsustavate tingimustega ning remondi- ja hoolduse üldtingimustega  on võimalik tutvuda SIIN.

8.      Tagastamisõigus (KEHTIB ÜKSNES TARBIJALE EHK FÜÜSILISELE ISIKULE)

8.1.   Pärast Lepingu allkirjastamist ja/või Seadme kättesaamist on Kliendil õigus sidevahendi abil sõlmitud Lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

8.2.   Lepingu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine, hakkab 14 päevane tähtaeg kulgema Liitumislepingu allkirjastamise päevast.

8.3.   Lepingu puhul, mille esemeks on Seadme üleandmine, hakkab 14 päevane tähtaeg kulgema päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse.

8.4.   Lepingust tagastamiseks tuleb esitada ELISA müügiesindusse vabas vormis Lepingust taganemise avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul vastavalt kas p 7.2. või 7.3. nimetatud kuupäevast. Lepingust taganemiseks võite kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

8.5.   Elisa müügiesinduste aadressid ja lahtiolekuajad on leitvad SIIT.

8.6. Taganemisavalduse tüüpvorm on leitav SIIT

8.7.   ELISA tagastab kõik saadud maksed, sealhulgas seadme kätte toimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kätte toimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kätte toimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ELISA saab kätte Kliendi taganemisvalduse v.a juhul, kui taganemise päeva seisuga on Kliendil võlgnevus ELISA ees. Sel juhul on ELISA-l õigus tasaarvestada tagasi maksmisele kuuluvad maksed Kliendi võlgnevusega. Juhul, kui Kliendi tagasi maksmisele kuuluv summa on suurem Kliendi võlgnevusest, siis vastava jääk kantakse Kliendi arveldusearvele eelmises lauses toodud tähtaja jooksul. ELISA teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks Klient, välja arvatud juhul, kui Klient on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Kliendile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. ELISA-l on õigus keelduda lepingu alusel saadudu tasude tagastamisest kuni Kliendi poolt seadme tagastamiseni.

8.8.   Klient peab seadme tagastama Elisa müügiesindusse avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul. Juhul kui Klient seadet nimetatud tähtajal ei tagasta, siis loetakse, et Klient ei ole müügilepingust taganenud.

8.9.  ; Tagastamisele kuuluva seadme halvenemise korral vastutab Klient seadme kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui Klient on Seadet kasutanud muul viisil, kui on vaja seadme olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda seadme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama seadet üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha Elisa müügiesinduses (nt seadmelt ei tohi eemaldada kaitsekilesid, seadmesse ei tohi paigaldada SIM-kaarti, seadet ei tohi ühendada wifi võrgu ega arvutiga vältimaks müügigarantii aktiveerimist, seadmesse ei tohi luua kasutajakontot, seadet ei tohi igapäeva kasutusse võtta, seadme karpi ei tohi katki teha, seadme lisavarustust ei tohi pakendist välja võtta ja kasutada).

8.10.  ; Tagastatav seade peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne).

8.11.  ; Teenuse Lepingust taganemisel tuleb Kliendil tasuda liitumislepingu täitmisena üleantu väärtus proportsionaalselt üleantuga ajani, mil Klient teatas ELISA-le oma taganemisest Teenuse Lepingust, võttes arvesse lepingu kogumahtu.

 9.      Pretensioonide esitamise kord (KEHTIB ÜKSNES TARBIJALE EHK FÜÜSILISELE ISIKULE)

9.1. Pretensiooni esitamise korraga on võimalik tutvuda SIIN

10.  Isikuandmete töötlemine

10.1.  ; Klient annab Lepingu vormistamisega ELISALE õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid vastavalt Elisa Eesti AS Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid Lepingu ja/või Seadme kohale toimetamiseks.

Новый Elisa Elamus и Huub Смотреть
Более старые TV-услуги
Подключения до 10.08.2021
Смотреть
Более старую ТВ-услугу можно смотреть в интернете до 31.05.2024. Если Вы хотите продолжать смотреть ТВ в интернете, присоединяйтесь к Elisa Elamus!