Tugiinfo

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED ELISA EESTI AS-is

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on koostatud Elektroonilise side seaduse §-st 96 lähtuvalt ning täpsustavad ja täiendavad Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud kliendi andmete töötlemist ja kaitset käsitlevaid sätteid.

Kliendiandmete vastutav töötleja on Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa) ning volitatud töötlejad on Elisa poolt määratud isikud sh ettevõtted, kelle nimed ja kontaktandmed on kättesaadavad Elisa Eesti AS koduleheküljel.

1.       MÕISTED

1.1.    Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Elisaga teenuste kasutamiseks Liitumislepingu või kasutab Elisa teenust kõnekaardiga;

1.2.    Kasutaja – Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes Kliendi nõusolekul ja vastutusel kasutab Kliendi numbrile Elisa poolt või vahendusel osutatavaid teenuseid;

1.3.    Isikuandmed – Elisa poolt pakutavate ja vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4.    Kliendiandmed – igasugune info, mis on Elisale Kliendi ja Kasutaja kohta teada, sealhulgas isikuandmed ja teenuse andmed (nt nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel, sugu jne).

1.5.    Teenuse andmed – Elisale teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed, eelkõige andmed sideteenuse kasutamise üksikasjade kohta, andmed sidevõrgu kaudu edastatava sõnumi sisu ja vormi kohta, andmed sõnumi edastamise aja ja viisi kohta.

1.6.    Kliendiandmete töötlemine – on igasugune kliendi- ja kasutajaandmetega tehtav toiming sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine, hävitamine.

1.7.    Volitatud töötlejad – isikud, kes töötlevad Elisa nimel kliendiandmed, nt kullerteenuse osutajad, arvete trükiteenuse osutajad jt.

 2.       KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS

2.1.    Elisa peab kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.

2.2.    kliendiandmete töötlemine Elisas toimub isikuandmete kaitse seaduses, elektroonilise side seaduses ning kliendiandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt.

2.3.    Lisaks eelnimetatule võib kliendiandmete töötlemist Elisa poolt reguleerida Elisa ja kliendi vahel sõlmitud Liitumisleping.

2.4.    Volitatud töötlejad peavad järgima Elisa nõudeid kliendiandmete töötlemise kohta.

3.       KLIENDI NÕUSOLEK

3.1.    Elisa töötleb teenuse osutamise käigus teatavaks saanud kliendiandmeid üksnes kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui selliste andmete avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või Elisa ja kliendi vahel sõlmitud liitumislepingust.

3.2.    Liitumislepingu sõlmimisega või Kliendi suhtes Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimuste jõustumisega annab klient Elisale nõusoleku oma kliendiandmete töötlemiseks vastavalt Elisa Eesti AS teenuse kasutamise üldtingimustele ja Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.

4.       KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

4.1.    Elisa kaitseb kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on kasutusele võtnud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed kliendiandmete kaitseks.

4.2.    Elisa nõuab isikutelt, kellele Kliendiandmete töötlemise põhimõtete alusel kliendiandmeid edastatakse turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.

4.3.    Elisa lubab ligipääsu kliendiandmetele ainult vastava koolituse saanud töötajatele. Töötajal on õigus kliendiandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on talle vajalik, et täita Elisa poolt määratud tööülesandeid.

4.4.    Klient peab kasutama teenuseid sealhulgas Elisa iseteenindusbürood ja e-poodi turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed ja elektroonsed keskkonnad (nt e-post), mida klient kasutab Elisa teenuse, iseteenindusbüroo või e-poe  kasutamiseks on turvatud. Klient kohustub tegema kõik vajaliku, et hoidma teiste isikute eest saladuses seadme, elektroonse keskkonna, teenuse, iseteenindusbüroo ja/või e-poega seotud PIN-koodi, salasõna, kasutajatunnust, parooli või muud enda identifitseerimiseks kasutatavat infot või andmekandjat ning vältima nende kasutamist kolmandate isikute poolt.

4.5.    Elisa ei vastuta kliendiandmete turvalisuse eest ega ole vastutav juhul, kui kliendiandmed ei ole kaitstud tulenevalt kliendi poolt punktis 4.4. toodud kohustuse rikkumisest (nt klient on avaldanud kolmandale isikule salasõna, PIN-koodi, kasutajatunnuse, parooli; kliendi ID-kaart on sattunud volitamata isikute kasutusse; kliendi SIM-kaart on sattunud volitamata isikute kasutusse). Sellisel juhul vastutab klient tekkiva kahju eest.

5.       KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Elisa töötleb Kliendiandmeid selleks, et:

5.1.    tuvastada klient või tema esindaja;

5.2.    otsustada, kas ja millistel tingimustel osutada kliendile teenust (lepingu sõlmimisele eelnev kliendiandmete töötlemine);

5.3.    hinnata kliendi krediidivõimelisust;

5.4.    täita Elisa ja kliendi vahel sõlmitud lepingut (nt arvete edastamine) või tagada lepingu täitmine kliendi poolt (nt võlgnevuste sissenõudmine, võlateatiste edastamine sh SMS-i teel);

5.5.    pakkuda Kliendile Elisa teenuseid ja tooteid;

5.6.    korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid;

5.7.    kontrollida ja vajaduse korral parandada või täiendada kliendi poolt esitatud kliendiandmeid;

5.8.    kontrollida, arendada või hooldada Elisa IT-süsteeme ja-programme;

5.9.    selgitada välja kliendikogemus, paremini mõista kliendi ootusi (turu-uuringud, kliendiküsitlused);

5.10.täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt kliendiandmete edastamine uurimisasutustele);

5.11.kaitsta Elisa rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule).

6.       KLIENDIANDMETE KOOSSEIS

Elisa töötleb muuhulgas järgmisi kliendiandmeid:

6.1.    isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta jne);

6.2.    kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne);

6.3.    andmed kliendiga sõlmitud lepingute kohta (sh kliendi õiguste ning kohustuste täitmise või mittenõuetekohase täitmise kohta, esitatud taotlused, avaldused, lepingu rikkumised jne);

6.4.    andmed teenuse tarbimise kohta (eelkõige andmed sideteenuse kasutamise üksikasjade kohta, andmed sidevõrgu kaudu edastatava sõnumi sisu ja vormi kohta, andmed sõnumi edastamise aja ja viisi kohta jne);

6.5.    arveldusandmed (esitatud arved ja laekunud/laekumata maksed, maksesagedus, arve saatmise viis jne);

6.6.    andmed vastastikuse teabevahetuse kohta;

6.7.    andmed kliendi rahulolu kohta (nt kliendirahulolu uuringud jne).

7.       KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

7.1.    Elisa avalikustab või edastab kliendiandmeid:

7.1.1. andmekogudele (nt maksehäirete register) pidajatele, kellele Elisa edastab kliendiandmeid õigusakti või lepingu alusel (nt AS Krediidiinfo);

7.1.2. volitatud töötlejatele;

7.1.3. nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;

7.1.4. muudele kolmandatele isikutele, kui klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajatele).

7.2.    Elisa avalikustab kliendiandmeid kolmandatele isikutele ainult ulatuses, millises see on vajalik Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete p 5 toodud eesmärkide saavutamiseks.

7.3.    Elisa on kohustatud avaldama kliendiandmeid õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, Maksu- ja Tolliametile, Politsei- ja Piirivalveametile).

7.4.    Tehingu tegemisel kliendi poolt volitatud kolmanda isikuga saavad tehinguga seotud kliendiandmed teatavaks ka vastavale kolmandale isikule, kelle üle puudub Elisal kontroll ja kes töötlevad kliendiandmeid oma äranägemisel ja vastutusel.

8.       KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE

8.1.    Elisal on õigus salvestada kõiki sidevahendi abil (nt telefon, arvuti) teel kliendi poolt tehtud tahteavaldusi, samuti muid toiminguid, mis klient on teinud, ning vajadusel kasutada neid  salvestisi tahtevalduste või muude toimingute tõendamiseks, taasesitamiseks ning muudel punktis 3 nimetatud eesmärkidel (nt teenuse kvaliteedi hindamiseks). 

 9.       KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

9.1.    Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Elisat kõigist muudatustest võrreldes lepingutes või muudes Elisale esitatud dokumentides fikseeritud kliendiandmetega.

9.2.    Elisa töötleb kliendiandmeid niikaua, kui see on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktis tuleneva kohustuse täitmiseks.

 10.   KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

10.1.Kliendil on õigus tutvuda tema kohta Elisa poolt liitumislepingu täitmisel kogutud andmetega ning saada teavet nende andmete kasutamise kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

10.2.Kliendil on õigus keelata elektroonilise side võrgu kaudu oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamine toodete või teenuste otseturustuseks.

10.3.Kui klient leiab, et Elisa on kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Elisa poole.

10.4.Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

10.5.Kliendil on igal ajal õigus tagasi võtta tema poolt antud nõusolek oma kliendiandmete kasutamiseks turunduslikul eesmärgil, teavitades sellest Elisat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 11.   KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

11.1.Elisal on õigus käesolevaid kliendiandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal ajakohastada, täpsustada ja täiendada lähtudes muudatustest õigusaktides, telekommunikatsioonialases praktikas ja Elisa poolt osutatavates teenustes.

Volitatud töötlejad


Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.