Põhisisu algus
Seeniori NutiSemu äpi kasutustingimused

1. ÜLDISED TINGIMUSED

1.1. Seeniori NutiSemu mobiilirakendus (edaspidi Äpp) on välja töötatud Elisa Eesti AS ja Oscar Senior s.r.o. koostöös (edaspidi Teenuse osutaja).

1.2. Äpi kasutamine toimub Teenuse osutaja poolt antud tähtajatu lihtlitsentsi alusel. Äppi saavad kasutada kõik vähemalt 18-aastased isikud, kes on registreerinud ennast kasutajaks ehk loonud kasutajakonto Äpis (edaspidi Äpi kasutaja).

1.3. Kasutustingimused kehtivad nii Äpile kui selle sisule. Äpi kasutamisel nõustub Äpi kasutaja kasutustingimustega ning on kohustatud neid järgima. Järgida tuleb ka Äpis välja toodud juhiseid.

1.4. Äpp on võimalik tasuta alla laadida Apple App Store´st ning Google Play´st.

1.5. Äpp toimib internetiühenduse abil, üle mobiilse andmesideühenduse või Wi-Fi.

1.6. Äpp ja selle sisu on Teenuseosutajale kuuluv vara, mis on kaitstud autoriõigusi käsitlevate õigusaktide ning intellektuaalomandi õigusi puudutavate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kõik õigused rakendusele ja selle sisule on kaitstud.

1.7. Teenuse osutaja ei taga Äpi sisu muutumatust. Teenuse osutaja võib Äppi (sh Äpi funktsionaalsuse valikut), selle sisu ja osi muuta, uuendada ja või need tühistada ja eemaldada oma äranägemise järgi. See puudutab ka kasutustingimuste muutmist. Äpi kasutajat teavitatakse olulistest muudatustest mõistliku etteteatamisajaga läbi Äpi või Äpi kasutaja poolt määratud e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Äpi kasutamise jätkamiseks peab Äpi kasutaja nende nõuete ja tingimuste muudatustega nõustuma.

1.8. Äpp on ette nähtud ainult isiklikuks mitte äriliseks kasutuseks. Äpi sisu tohib vaadata, sirvida ja salvestada ainult terminalseadmes. Äpi sisu kopeerimine, muul viisil talletamine, laenamine, edastamine ja muul viisil kasutamine (ka osaline) on ilma Teenuse osutaja selgesõnalise loata keelatud. Äpi kasutaja ei tohi Äpi kasutamisel neid nõudeid ja tingimusi, kohaldatavaid seadusi või hea tava rikkuda.

1.9. Äpi ja selles sisu edastatakse Äpi kasutajale seisukorras „nagu on“. Teenuse osutaja ei vastuta ühegi Äpis sisus leiduva tõrke, puuduva osa ega muu vea eest. Teenuse osutaja ei taga Äpi kättesaadavust ega selle katkematut ja tõrkevaba talitlust. Teenuse osutaja ei vastuta mis tahes kulude, kadude või muude võimalike kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest, mis tulenevad Äpi kasutamisest või selles esitatavast teabest, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti.

1.10. Äpp võib sisaldada linke kolmandatele isikutele kuuluvatele või nende hallatavatele veebisaitidele. Teenuse kasutaja ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide talitluse, sisu ega muude omaduste eest. Nende veebisaitide avamisel peab Äpi kasutaja enne nende kasutamist neid saite puudutavate nõuete ja tingimustega nõustuma.

1.11. Teenuse osutaja talletab kasutustingimuste teksti ning kasutustingimuste tekst on Äpi kasutajale rakenduses kättesaadav.

1.12. Äpi kasutajale on soovitatav kasutada rakenduse hiliseimat versiooni, tagamaks rakenduse võimalikult tõrgetevaba kasutamine.


2. ISIKUANDMED

2.1. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Elisa Eesti AS isikuandmete töötlemise põhimõtetele ning Oscar Senior s.r.o. privaatsustingimustele. Elisa Eesti AS ja Oscar Senior s.r.o. on isikuandmete kaasvastutavad töötlejad.

2.2. Elisa Eesti AS kogub ja töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud üksnes kasutajakonto loomiseks, teenuslepingu sõlmimiseks ja pakkumiste edastamiseks. Ülevaate isikuandmetest, mida Elisa kogub ja töötleb kasutajakonto loomiseks, teenuslepingu sõlmimiseks ja pakkumiste edastamiseks on leitav Elisa Eesti AS isikuandmete töötlemise põhimõtete punktist 2.3. dokumentidest „Isikuandmete töötlemine lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks“ ja „Isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusoleku alusel“.

2.3. Oscar Senior s.r.o. kogub ja töötleb isikuandmeid, mida Äpi kasutaja esitab teenuse kasutamiseks ja isikuandmeid, mis tekivad teenuse osutamise käigus. Detailine ülevaade Oscar Senior s.r.o. poolt töödeldavatest isikuandmetest on leitav Oscar Senior s.r.o privaatsustingimuste lõigust “Teave, mida kogume”.

2.4. Isikuandmete kaitsega seonduvate õiguste teostamine ja pöördumiste esitamine toimub vastavalt Elisa Eesti AS isikuandmete töötlemine põhimõtete punktile 3.7.

2.5. Äpi kasutaja on võimalik esitada sooviavaldus Äpi kasutajakonto kustutamiseks. Kasutajakonto kustutamiseks palume edastada vastav digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus e-posti aadressile andmekaitse@elisa.ee. Sooviavalduses peab olema välja toodud e-posti aadress, millega seotud kasutajakontot soovitakse kustutada ning sooviavaldus tuleb esitada e-posti aadressilt, millega kasutajakonto on seotud. NB! Äpi konto kustutamine ei lõpetada sõlmitud teenuslepingu kehtivust, kuid Äpi konto kustutamisele kustuvad kõik Äpi kontod, mis olete Elisa teenuste kasutamiseks kasutusele võtnud.

2.6. Äpi kasutaja vastutab esitatud teabe õigsuse, kasutajanime ja parooli hoolika hoidmise ja oma seadmes kohaste andmeturbemeetmete rakendamise eest.


3. KASUTUSTINGIMUSED

3.1. Äpi kasutamiseks tuleb Äpi kasutajal nõustuda kõnealuse Äpi kasutustingimustega.

3.2. Äpi kasutamiseks tuleb Äpi kasutajal luua kasutajakonto Seeniori NutiSemu Äppi.

3.3. Kasutajakonto loomisel rakendub Teenuse kasutamiseks 7-päevane tasuta prooviperiood (edaspidi Prooviaeg) (*kui kampaania raames pole tehtud mõnda muud pakkumist), st esimesed 7 päeva alates konto loomisest Äpis on Äpi kasutajal võimalik Teenust kasutada tasuta ja piiramatult.

3.4. Peale Prooviaja lõppemist tuleb Äpi edasiseks kasutamiseks liituda kuutasulise teenusega Äpis või aadressil www.elisa.ee/nutisemu.

3.5. Kliendil on võimalus Äppi kasutada selle kustutamiseni.

3.6. Elisal on õigus lõpetada ühepoolset Äpi kasutamise õigus teavitades sellest Äpi kasutajat ette 1 kalendrikuu.

3.7. Juhul, kui kliendil on küsimusi/kommentaare seoses Äpi üldiste või kasutustingimustega palume kirjutada e-posti aadressile nutisemu@elisa.ee.

Millises keskkonnas sa veebi kaudu TV-d saad vaadata, sõltub sellest, millise TV-teenuse kasutaja sa oled.
Uus Elisa ElamusLiitumised alates 10.08.2021Mine vaatama
Vanemad TV-teenusedLiitumised enne 10.08.2021Mine vaatama