Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Virtuaalserveriteenuse tingimused

 • 1. Teenuse osapooled
  Virtuaalserveriteenuse (edaspidi ka teenus) pakkuja on Elisa Eesti AS (edaspidi ka teenusepakkuja ja Elisa). Kliendina mõistetakse klienti, kes on sõlminud Elisaga virtuaalserveriteenuse teenuselepingu. Poolte all mõeldakse klienti ja Elisat korraga.
 • 2. Mõisted
  • Anomaalia – kõrvalekalle serverisüsteemi või selle osa tööst, mis ei takista ühegi funktsiooni toimimist.
  • Asendusseade – riistvara, mille omadused on võrdväärsed kliendi sellise defektse riistvara omadustega, mis on talle ajutiselt paigaldatud kuni rikke, tõrke või anomaalia kõrvaldamiseni kliendi riistvaralt.
  • Erakorraline hooldus – tööd serverisüsteemide toimimise tagamiseks, mis ei kuulu tavahoolduse hulka.
  • Funktsioon – protsess ja selle mõju tulemusele, mille jaoks serverisüsteem või selle osa on mõeldud.
  • Komponent – kliendile teenuse tarbimiseks eraldatud seade.
  • Kontaktisik – teenuselepingus nimetatud poole esindaja, kes vastutab otseselt teenuse nõuetekohase osutamise eest.
  • Rakendus – kliendi infosüsteemi osa, mis põhineb kliendi tarkvaral ja mida tal on õigus kasutada.
  • Riistvara – serverisüsteemide füüsilised komponendid või nende osad.
  • Rike – teenuse mittetoimimine või nõuetele mittevastav toimimine.
  • Serverisüsteem – komponentide komplekt, mis on vajalik kliendi rakendus(t)e tööks vajaliku teenuse osutamiseks.
  • Serverisüsteemi dokumentatsioon – dokumentatsioon, mis reguleerib kliendi serverisüsteemide haldust ja arendust ning mida kliendi ja teenuse­pakkuja kontaktisik hoolduse ja arenduse käigus järgivad.
  • Taastamisaeg – aeg, mis kulub alates tõrketeate vastuvõtmisest teenusepakkuja kontaktisiku poolt kuni serverisüsteemide funktsioonide taastamiseni.
  • Tarkvara – hooldatavate serverisüsteemide programmid (nii toimivad süsteemid kui ka rakendusprogrammid) ja nende kasutajalitsentsid.
  • Tavahooldus – kogum teenusepakkuja kontaktisiku igakuiseid tegevusi ees­märgiga hoida kliendi serverisüsteemid töökorras ning vältida rikkeid, anomaaliaid ja tõrkeid, mis vähendavad kliendi serverisüsteemide töökindlust, ning lahendada olemasolevad rikked, anomaaliad ja tõrked.
  • Teenuseleping – Elisa ja kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise leping.
  • (Virtuaalserveri)teenus – Elisa poolt kliendile osutatav teenus koos selleks vajalike toimingute, ressursside ja protseduuridega, et hallata ja hooldada serverisüsteeme.
  • Tõrge – kõrvalekalle serverisüsteemi või selle osa tööst, mis takistab osaliselt või täielikult teatud funktsioonide toimimist.
  • Töö – teenuste alamtoimingud, mis on vajalikud serverisüsteemide hoolduseks.
  • Tööpäev – kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, riiklik ega rahvuspüha vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
  • Töötunnid – tööpäeva tunnid vahemikus kl 8.00 kuni 18.00 (GMT +2).
 • 3. Virtuaalserveriteenuse sisu
  • 3.1. Teenus hõlmab järgnevaid toiminguid, ressursse ja protseduure:
   • 3.1.1. serverisüsteemi loomine ja paigutamine nõuetekohasesse serveriruumi ning serverisüsteemi toimimise tagamine;
   • 3.1.2. teenuse osutamiseks vajaliku serverisüsteemi haldamine ja hooldus;
   • 3.1.3. serverisüsteemist ja rakenduste andmebaasist varukoopiate tegemine ning arhiveerimine kooskõlas rakenduse konfiguratsiooniga vastavalt punktile 4, sh kliendilt vastavasisulise tellimuse saamisel varukoopiate alusel andmete taastamine ilma lisatasuta maksimaalselt üks kord kuus;
   • 3.1.4. serverisüsteemile ligipääsu võimaldamine kooskõlas rakenduse konfiguratsiooniga;
   • 3.1.5. serverisüsteemi operatsioonisüsteemide paranduste ja uuenduste paigaldamine;
   • 3.1.6. serverisüsteemi 24 tundi 7 päeva nädalas tehniline monitooring, mis sisaldab:
    • 3.1.6.1. serverisüsteemi andmesideühenduste töökorra kontrolli ja läbilaskevõime tagamist teenuselepingus kokkulepitud ulatuses;
    • 3.1.6.2. serverisüsteemi riistvara töökorra kontrolli, sh serverite ja võrguseadmete füüsiliste komponentide töökorra jälgimist, mis sisaldab vähemalt, kuid mitte ainult serveri(te) protsessori(te), voolutoiteadapteri(te), operatiivmälu, kettaseadme(te) ja võrgukaartide tehnilist monitooringut;
    • 3.1.6.3. serverisüsteemi installitud operatsioonisüsteemi monitooringut, mis koosneb vähemalt, kuid mitte ainult operatsioonisüsteemi sündmuste logis ja süsteemi ligipääsuõigustes toimuvate muudatuste jälgimisest ning kõigi serverisüsteemi süsteemsete või isikuliste kasutajate poolt tehtavate toimingute jälgimisest;
    • 3.1.6.4. serverisüsteemi andmekandjate täituvust ja komponentide jõudluse kontrolli;
   • 3.1.7. serverisüsteemi rikete, tõrgete ja anomaaliate kõrvaldamine ning vajaduse korral asendusseadmete kasutamise võimalust rikke, tõrke või anomaalia kestel;
   • 3.1.8. serverisüsteemi dokumentatsiooni koostamine ja hoidmine;
   • 3.1.9. kliendi kontaktisikute nõustamist virtuaalserveriteenuse teemal;
   • 3.1.10. ühte tulemüüriga kaitstud avalikku IP-aadressi;
   • 3.1.11. jagatud internetiühendust kiirusega kuni 100 Mbit/s.
  • 3.2. Teenuse täpne ressurss teenuse esmasel kasutuselevõtul lepitakse kliendiga kokku ja fikseeritakse teenuselepingus. Kliendil on võimalik ressurssi juurde tellida vastavalt virtuaalserverteenuse lisateenuste hinnakirjale.
  • 3.3. Klient kohustub teenuse kasutamisel järgima tarkvaratootjate kehtestatud tarkvaralitsentside kasutustingimusi.
  • 3.4. Serverile eraldatud andmemaht asub tsentraalses jagatud kõrgkäideldavas kettahoidlas, kus teenuse andmed säilivad ka peale serveri seiskamist.
  • 3.5. Kliendi kasutusse antakse eelinstallitud serverisüsteem koos eelseadistatud operatsioonisüsteemiga.
  • 3.6. Kliendil on võimalus installida serverisüsteemi poolt toetatud tarkvara, rakendusi, andmebaase jmt.
  • 3.7. Kliendil on võimalik serverisüsteemi sisestada, säilitada ja töödelda temale kuuluvaid andmeid.
  • 3.8. Kliendil on võimalus serverisüsteemi ise hallata. Administraatori nime ja parooli väljastab teenusepakkuja kliendile teenuse tellimisel. Kliendi administraatoril on võimalik parooli vahetada.
  • 3.9. Tulemüüriga kaitstud avaliku IP-aadressi väljastab teenusepakkuja teenuse kättesaadavaks tegemise käigus.
 • 4. Teenuse käideldavus
  • 4.1. Virtuaalserveriteenus on kliendile kättesaadav ja kasutatav 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas.
  • 4.2. Ühes kalendrikuus ei ületa teenuse mittekäideldavus töötundidel 2 tundi ja kuus kokku 4 tundi.
  • 4.3. Server on käideldav, kui kliendil on virtuaalserveriteenuse ressursi kasutamise võimalus ja teenus on kättesaadav avalikust internetist.
  • 4.4. Serveri mittekättesaadavust ei loeta mittekäideldavuseks, kui see on põhjustatud:
   • 4.4.1. plaaniliste hooldustööde teostamisest, millest on klienti ette teavitatud;
   • 4.4.2. häiretest kolmandate isikute sidevõrkude töös;
   • 4.4.3. ebamõistlikult suurtest küberrünnakutest Elisa serveriruumides asuvate serverite ja/või tulemüüride vastu;
   • 4.4.4. kliendi toimingutest talle eraldatud serverisüsteemis, mis on põhjustanud teenuse mittekäideldavuse.
  • 4.5. Kliendi infosüsteemi töövõime, sh konfiguratsiooni taastamise tagab teenusepakkuja töötundidel hiljemalt 4 tunni jooksul ja süsteemi töövõime taastamise tööpäevadel töötundidevälisel ajal kuni 8 tunni jooksul.
  • 4.6. Serverisüsteemi seisakutest tavahoolduse jaoks teavitatakse klienti vähemalt 48 tundi ette. Tavahooldust ei tehta töötundidel.
 • 5. Klienditeenindusprotseduurid ja teabevahetus
  • 5.1. Klienditeeninduse telefoninumber on 621 5655 ja e-posti aadress hooldus@datafox.ee.
  • 5.2. Teenusepakkuja tagab telefonitoe kättesaadavuse Elisa klientidele töötundidel. E-kirju võetakse vastu ööpäev ringi.
  • 5.3. Rikke, tõrke või anomaalia tuvastamisel kohustub klient teavitama teenusepakkuja kontaktisikut. Teade peab sisaldama vähemalt järgmist infot:
   • 5.3.1. kliendi nime;
   • 5.3.2. teenuselepinguga määratud kliendi kontaktisiku nime;
   • 5.3.3. rikke, tõrke või anomaalia võimalikult täpset kirjeldust;
   • 5.3.4. rikke, tõrke või anomaaliaga seotud riist- või tarkvara kirjeldust.
  • 5.4. Teenusepakkuja kontaktisik annab kliendi teatele vastuse 30 minuti jooksul.
  • 5.5. Väljaspool töötunde kliendilt saadud teate korral loetakse see esitatuks järgmise tööpäeva alguses.
  • 5.6. Kui klient soovib muuta konfiguratsioonis fikseeritud parameetreid, annab teenusepakkuja oma hinnangu muudatuse tegemise võimalikkusele hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.
  • 5.7. Klienditeenindus registreerib kõik kliendi kontaktisikute pöördumised, mille tulemusel tehakse serverisüsteemides muudatusi või lahendatakse probleeme.
 • 6. Varukoopiate tegemine ja andmete taastamine varukoopialt
  • 6.1. Varukoopiaid tehakse serverisüsteemist ja rakenduste andmebaasidest.
  • 6.2. Kliendi poolt lepingu raames kasutatavast serverisüsteemist tehakse varukoopiaid samas füüsilises asukohas asuvale eraldi kettamassiivile.
  • 6.3. Varukoopiaid tehakse sagedusega 1 kord ööpäevas. Varukoopiaid säilitatakse 8 viimast ööpäeva ja 3 viimast kuuvahetust.
  • 6.4. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, taastatakse varukoopialt andmed täies mahus taastamise eel kokkulepitud asukohta.
 • 7. Serveriruumi keskkond
  • 7.1. Serverisüsteem paigaldatakse Elisa serverimajutuse ruumi, kus on kontrollitud keskkond järgmiste tingimustega:
   • 7.1.1. täppiskonditsioneeri abil toimiv alt üles sundjahutus;
   • 7.1.2. temperatuur vahemikus 20...23 oC;
   • 7.1.3. õhuniiskus vahemikus 30...60% RH (suhteline õhuniiskus);
   • 7.1.4. antistaatiline põrandakate.
  • 7.2. Serveriruumis on automaatne spetsiaalse gaasiga kustutussüsteem, millel on muust valveseadmestikust sõltumatu signalisatsioonisüsteem ja andurid.
  • 7.3. Serveriruumis on automaatne vee tuvastuse ja ruumist välja juhtimise süsteem.
  • 7.4. Serveriruumile on tagatud katkematu elektritoide järgmiste vahenditega:
   • 7.4.1. dubleeritud elektritoide kahest erinevast alajaamast;
   • 7.4.2. UPSid;
   • 7.4.3. diiselgeneraator.
  • 7.5. Serveriruumile on tagatud kontrollitud ja turvaline ligipääs 24/7:
   • 7.5.1. territooriumil on 24/7 mehitatud valve;
   • 7.5.2. serveriruumis on salvestav videovalve;
   • 7.5.3. serveriruumi sisenetakse isiklike uksekaartidega, mille kasutamine salvestatakse;
   • 7.5.4. serveriruumis on liikumisandurid, mille andmed salvestatakse.
  • 7.6. Serverimajutusel on dubleeritud 10 Gbit/s ühendused Elisa andmeside magistraalvõrguga.
 • 8. Kontaktisikud
  • 8.1. Klient nimetab teenuselepingus vähemalt ühe arveldusliku ja ühe tehnilise kontaktisiku, kes võivad olla ka sama isik.
  • 8.2. Kliendi kontaktisikutel on õigus anda Elisale kliendi nimel serveriteenuse pakkumise kohta korraldusi.
  • 8.3. Teenusepakkuja nimetab teenuselepingus vähemalt ühe arveldusliku ja ühe tehnilise kontaktisiku, kes võivad olla ka sama isik.
 • 9. Konfidentsiaalsus
  • 9.1. Elisa tagab temale ja tema töötajatele teatavaks saanud andmete konfidentsiaalsuse nii teenuselepingu kehtivuse ajal kui ka pärast selle lõppu. Konfidentsiaalne info hõlmab vähemalt, kuid mitte ainult teavet serverisüsteemi ja selles paiknevate rakenduste ja andmete kohta.
  • 9.2. Konfidentsiaalse teabe avaldamine on lubatud ainult Elisa ja kliendi kirjalikul kokkuleppel ja seadusega ette nähtud juhtudel.
 • 10. Arveldamine
  • 10.1. Virtuaalserveriteenusel on kuutasu, mille suurus sõltub kliendi kasutatavast ressursist. Kuutasu määratakse kindlaks teenuselepingus.
  • 10.2. Klient kohustub tasuma lisateenuste ja -ressursside eest, mis lepingu hulka ei kuulu, ning töö eest, mis ületab tavahoolduse mahu (nt erakorraline hooldus või süsteemi mitteregulaarne rakendamine) vastavalt virtuaalserveriteenuse lisateenuste hinnakirjale.
  • 10.3. Konfiguratsioonimuudatustest tuleneva kuutasu muutmise aluseks on virtuaalserveriteenuse lisateenuste hinnakiri.
  • 10.4. Klient tasub teenuse eest proportsionaalselt vastavalt selle kasutuselevõtu kuupäevale.
  • 10.5. Klient tasub teenuse eest teenuse tarbimisele järgneval kuul Elisa esitatud arve alusel.
  • 10.6. Kui rikke või tõrke toimumise aeg kuus iga üksiku teenuse kohta ületab punktis 4.5 sätestatud taastamisaja, on kliendil õigus nõuda Elisalt leppetrahvi 100 (ükssada) eurot iga ületatud töötunni eest, kuid mitte rohkem kui ühe kuutasu ulatuses.
  • 10.7. Elisal on õigus arvestada kliendile arve mittetähtaegse tasumise korral viivist 0,15 (null koma viisteist) protsenti tähtajaks tasumata summast iga viivitatud päeva eest alates maksetähtaja saabumisele järgnevast päevast.
  • 10.8. Elisal on õigus piirata teenuse kasutamist, kui klient jätab talle Elisa poolt esitatud arved õigeks ajaks tasumata.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.