Mobiil-ID üldtingimused

Mobiil-ID teenuse kasutamise üldtingimused

ELISA EESTI AS

1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad Mobiil-ID teenuse kasutamise üldtingimused (edaspidi Mobiil-ID üldtingimused) on Elisa Eesti AS-i (edaspidi Elisa) ning füüsilise isiku vahel sõlmitud Mobiil-ID liitumislepingu (edaspidi Leping) lahutamatu osa.

1.2. Lepingus (sealhulgas Mobiil-ID üldtingimustes) ja osapooltevahelises suhtluses kasutatakse allpool toodud mõisteid järgnevas tähenduses:

Mõiste Selgitus
infotelefon Elisa klienditoe infoliin (Elisa võrgust tasuta) telefoninumbriga 6 600 600. Infotelefoni ülesandeks on pakkuda Kasutajale tuge Mobiil-ID teenuse kasutamisel. Infotelefon on kohustatud vastu võtma Kasutaja poolt edastatud suulisi avaldusi Mobiil-ID sertifikaatide peatamiseks.
Kasutaja Isik, kes kasutab numbri omaniku poolt tema valdusse antud mobiiltelefoninumbrit ja Elisa poolt Mobiil ID teenuse kasutamiseks tema valdusse antud SIM-kaarti ning kelle isikuandmetega on Mobiil ID seotud.
kehtivuskinnitus SK poolt väljastatud ajatemplit sisaldav kinnitus, millega tõendatakse Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust isikusamasuse tuvastamise või dokumendi allkirjastamise ajahetkel.
Mobiil-ID Õigusaktide alusel välja antud Mobiil-ID vormis digitaalne isikutunnistus, kus digitaalset tuvastamist ning digitaalselt allkirjastamist võimaldav informatsioon (sertifikaat) on seotud mobiiltelefoni SIM-kaardiga ning mis võimaldab digitaalallkirja andmist ja elektroonilises keskkonnas digitaalset isiku tõendamist ning isikusamasuse kontrollimist.
Mobiil-ID teenus Teenus, mis võimaldab Kasutajale elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tõendamise ja digitaalallkirjastamise võimalust. Teenus aktiveeritakse, kui Kasutaja on sõlminud Mobiil-ID lepingu ja talle on väljastatud SIM kaart. Mobiil-ID teenuse kasutamiseks on vajalik teenuse kasutamisega seonduvate sertifikaatide taotlemine, mis toimub eraldi protsessina Politsei- ja Piirivalveameti veebipõhises taotluskeskkonnas. Mobiil-ID teenuse kasutamine on võimalik vaid aktiveeritud staatuses sertifikaatidega.
PIN-koodid Elisa poolt Kasutajale väljastatud Mobiil-ID aktiveerimiskoodid digitaalallkirja andmiseks ja digitaalseks isikusamasuse tuvastamiseks.
PPA Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet; Mobiil-ID (dokument) väljaandja.
numbri omanik Isik, kes on sõlminud Elisaga sideteenuste liitumislepingu, mille alusel talle on eraldatud mobiiltelefoninumber.
sertifikaat Mobiil-ID SIM-kaardiga seotud elektrooniline andmekogum, mis on välja antud võimaldamaks elektroonilises keskkonnas digitaalallkirja andmist ning isikusamasuse tuvastamist ja mille avalikud võtmed on üheselt seotud Kasutajaga. Ühe Mobiil-ID SIM-kaardiga saab olla seotud vaid üks paar Mobiil-ID sertifikaate – üks digitaalseks isikusamasuse tuvastamiseks ja teine digitaalseks allkirjastamiseks.
sertifikaatide Infokogum, mis sisaldab SK poolt väljastatud Mobiil-ID sertifikaate.
andmebaas
sertifitseerimisteenus Digitaalseks isikusamasuse tuvastamiseks ja digitaalallkirjade andmiseks vajalike sertifikaatide väljastamine, Mobiil-ID teenuse kasutamiseks väljastatud sertifikaatide kehtivuse kontrollimise võimaldamine ning Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse peatamise, kehtivuse peatatuse lõpetamise ja kehtetuks tunnistamise menetlemine.
SIM-kaart Elisa poolt väljastatav Kasutajat üheselt Identifitseeriv kiipkaart, mis võimaldab lisaks GSM standardis ettenähtud tavapärastele operatsioonidele ka elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tuvastamist ja digitaalallkirjastamist.
SK Sertifitseerimisteenuse osutaja - AS Sertifitseerimiskeskus.

1.3. Mobiil-ID teenuse kasutamiseks vajalikud Mobiil–ID sertifikaadid hakkavad kehtima pärast veebilehel www.politsei.ee Kasutaja poolt esitatud Mobiil-ID sertifikaatide väljastamise taotluse aktsepteerimist PPA poolt kui Mobiil-ID SIM-kaardiga seotud sertifikaadid on kantud SK poolt peetavasse sertifikaatide andmebaasi.

1.4. Mobiil-ID kasutamiseks väljastatud sertifikaatide kehtivusaeg on 5 (viis) aastat. Sertifikaatide kehtivus lõpeb aegumisel, Lepingu lõppemisel või sertifikaatide kehtetuks tunnistamisel. MobiilID sertifikaatide kehtivuse peatamine või aegumine ei lõpeta Lepingu kehtivust, kuid sertifikaatide kehtivuse peatatuse perioodil või aegumisel ei saa Mobiil-ID-d kasutada digitaalseks isikusamasuse tuvastamiseks ning digitaalallkirjade andmiseks.

1.5. Kasutaja on teadlik ning annab oma nõusoleku enda nime ja isikukoodi edastamiseks ning töötlemiseks Mobiil-ID sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel vastavuses Isikuandmete kaitse seadusega.

1.6. Kui numbri omanik on ühtlasi ka Kasutaja, laienevad numbri omanikule kõik Mobiil-ID üldtingimustes sätestatud Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus.

1.7. Mobiil-ID üldtingimustes reguleerimata juhtudel lähtutakse Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustest.

1.8. Ühel Kasutajal saab korraga olla ainult üks (1) SIM-kaart Mobiil-ID kasutamiseks.

2. Kasutaja kohustused

2.1. Kasutaja kohustub:

2.1.1. täitma Lepingut ja selle lahutamatuks osaks olevaid Mobiil ID üldtingimusi, Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimusi, SK sertifitseerimispõhimõtteid, SK Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimusi ja SK Mobiil-ID sertifitseerimispoliitikat;

2.1.2. Mobiil-ID kehtivuskinnituse teenuse (digitaalallkirja andmisel) kasutamisel lähtuma kehtivuskinnituse teenuse kasutamise tingimustest, mis on avaldatud SK koduleheküljel www.sk.ee.

2.1.3. hoidma SIM-kaarti heaperemehelikult ning hoiduma kahjustustest, mis võivad muuta selles sisalduvad elektroonilised andmed kasutamiskõlbmatuks;

2.1.4. kaitsma Mobiil-ID PIN-koode parimal võimalikul viisil ja mitte avaldama PIN-koode kolmandatele isikutele. Juhul, kui PIN-koodid on väljunud Kasutaja kontrolli alt, kohustub Kasutaja viivitamatult PIN-koodid ära muutma või kui muutmine ei ole võimalik, siis peatama Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse. Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust saab peatada infotelefonil või Elisa esindustes. Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse peatatust saab lõpetada, Mobiil-ID sertifikaate kehtetuks tunnistada või Lepingut lõpetada ainult Elisa esindustes;

infotelefoni või Elisa esinduse vahendusel peatama Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse.

2.1.6. SIM-kaardi ja/või telefoni, kus paikneb SIM-kaart, kadumisel või varguse korral taotlema talle välja antud Mobiil-ID sertifikaatide kehtetuks tunnistamist Elisa esinduses enne uue SIMkaardi taotlemist;

2.1.7. juhul, kui Kasutaja annab SIM-kaardi enda valdusest ära ja/või lõpeb Kasutaja õigus kasutada numbri omaniku poolt Kasutaja valdusesse antud numbrit, kohustub kasutaja viivitamatult peatama ja/või tunnistama kehtetuks Mobiil-ID sertifikaadid ning lõpetama Lepingu;

2.2. Kasutajal on õigus:

2.2.1. kasutada pärast Lepingu sõlmimist Mobiil-ID teenust tingimustes ettenähtud korras;

2.2.2. nõuda Elisalt Lepingust tulenevate kohustuste täitmist;

2.2.3. taotleda omal kulul uut SIM-kaarti selle kadumise, varguse või vigastamise korral;

2.2.4. taotleda Elisalt juhiseid teenuse asjatundlikuks ja ohutuks kasutamiseks;

2.2.5. Mobiil-ID kasutamisel, PIN-koodide muutmisel jm tekkivate probleemide korral helistada infotelefonil või pöörduda lähimasse Elisa esindusse;

2.2.6. üles öelda Leping seaduses ning Mobiil ID üldtingimustes ja Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud korras.

3. Elisa õigused ja kohustused

3.1. Elisal on õigus:

3.1.1. nõuda isikusamasuse kontrollimisel lisaks isikutunnistusele (ID-kaart) vajadusel täiendavalt ka teiste isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud dokumentide esitamist;

3.1.2. kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning vajadusel teha neist valguskoopiaid;

3.1.2. tagama tema poolt sertifikaatide andmebaasi andmete korrektse kandmise;

3.1.3. taganeda Lepingust, lõpetada Leping või peatada Mobiil-ID sertifikaatide kehtivus ja/või tunnistada Mobiil-ID sertifikaadid kehtetuks, kui Mobiil-ID teenuse osutamiseks kasutatava mobiiltelefoninumbriga seotud sideteenuste leping peatatakse või lõpetatakse või kui Kasutaja on rikkunud Lepingus (sh käesolevates Mobiil-ID üldtingimustes), Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes või Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimustes sätestatut;

3.1.4. peatada Mobiil-ID sertifikaatide kehtivus ja/või tunnistada Mobiil-ID sertifikaadid kehtetuks turvakaalutlustel (sh kahtluse korral, et sertifikaati on kantud ebaõiged andmed, sertifikaadis sisalduvat isiklikku võtit kasutatakse omaniku nõusolekuta vms juhtudel), samuti seaduse alusel esitatud kolmanda isiku nõudel ning muude Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust välistavate asjaolude ilmnemisel;

3.1.5. avaldada informatsiooni Mobiil-ID kasutaja kohta kolmandale isikule, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigi seadustest;

3.1.6. ühepoolselt muuta käesolevaid Mobiil-ID üldtingimusi, teavitades sellest Kasutajat Elisa kodulehe vahendusel.

3.2. Elisa kohustub:

3.2.1. kontrollima Lepingu sõlmimisel Kasutaja isikusamasust Kasutaja poolt esitatud isikutunnistuse (ID-kaart) alusel;

3.2.2. tagama, et Kasutajale väljastatava Mobiil-ID SIM kaardi PIN-koodide turvaala on rikkumata ja SIM kaart on defektideta;

3.2.3. tagama korrektsete andmete kandmise sertifikaatide andmebaasi;

3.2.4. täitma SK sertifitseerimispõhimõtteid ja SK Mobiil-ID sertifitseerimispoliitikat;

3.2.5. peatama Kasutaja suulise või kirjaliku avalduse alusel Mobiil-ID sertifikaatide kehtivuse või kirjaliku avalduse alusel tunnistama Mobiil-ID sertifikaadid kehtetuks;

3.2.6. hoidma saladuses andmeid Kasutaja kohta, mis on talle teatavaks saanud teenuse osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes Kasutaja nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

4. Vastutus

4.1. Kasutaja on teadlik, et Mobiil-ID ja PIN-koodide abil antav digitaalallkiri on võrdne omakäelise allkirjaga ja sellega kaasneb vastutus.

4.2. Kasutaja vastutab kõigi Mobiil-ID kasutamisest tulenevate mistahes tagajärgede eest ainuisikuliselt ning täies ulatuses nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast selle lõppu.

4.3. Kasutaja on teadlik, et kehtetuks tunnistatud või peatatud Mobiil-ID sertifikaatide alusel tehtud isikusamasuse tuvastused ja antud digitaalallkirjad on kehtetud.

4.4. Kasutaja vastutab mistahes kahju eest, mis tekib tema poolt Lepingus, käesolevates Mobiil-ID üldtingimustes, Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes, SK sertifitseerimispõhimõtetes, SK Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimustes, SK Mobiil-ID sertifitseerimispoliitikas ja/või digitaalallkirja seaduses fikseeritud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu.

4.5. Elisa ei ole vastutav, kui temast mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud, kolmanda osapoole tegevus/tegevusetus) ei saa Mobiil-ID Kasutaja anda digitaalallkirja või tõendada oma isikut, huvitatud osapool kontrollida Mobiil-ID sertifikaatide kehtivust või ei ole võimalik teostada muud päringut/toimingut.

4.6. Mobiil-ID kasutamiseks on vajalik, et Kasutajal on füüsiline ligipääs ja kasutusõigused

Lepingus fikseeritud mobiiltelefoninumbrile ning sellega seotud SIM-kaardile. Elisa ei vastuta, kui

Kasutajal ei ole võimalik Mobiil-ID-d kasutada tulenevalt sellest, et numbri omanik on rikkunud Elisa ja numbri omaniku vahelisest sideteenuste liitumislepingust tulenevaid kohustusi ja/või on seadnud numbri kasutamisele piiranguid (sh piiranud ja/või peatanud sideteenuse kasutamise, võtnud Kasutajalt füüsiliselt SIM-kaardi ja/või lõpetanud sideteenuste liitumislepingu Kasutaja valduses olnud mobiiltelefoninumbri osas).

4.7. Elisa ei vastuta Kasutaja poolt Mobiil-ID kasutamisest tulenevate mistahes tagajärgede eest.

5. Muud sätted

5.1. Kui käesolevate Mobiil-ID üldtingimuste eesti- ja võõrkeelsed tekstid lahknevad või on mitmeti mõistetavad, on prioriteetne eestikeelne tekst.

5.2. Käesolevaid Mobiil ID teenuse kasutamise üldtingimusi kohaldatakse alates 01.02.2011 a. 

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.