Üldtingimused

Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimused, jõustumisega 01.09.2015 a.

Kinnitatud Elisa Eesti AS-i tegevdirektori

30.07.2015 a. korraldusega nr 35

Elisa-Eesti-AS-uldtingimused-joustumisega-01.09.15.pdf (187 KiB) PDF versioon väljatrükiks (pdf, 187 KiB)

TEENUSTE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1. Üldsätted ja mõisted

 • 1.1. Käesolevad Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) reguleerivad Elisa Eesti AS-i, registrikoodiga 10178070, asukohaga Sõpruse pst 145, Tallinn 13417 (edaspidi ELISA või Osapool) ja füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi Klient või Osapool), edaspidi ühiselt nimetatud Osapooled, vahel sõlmitud ELISA liitumislepingust (edaspidi Liitumislepingust) tulenevaid õigusi ja kohustusi.
 • 1.2. Üldtingimused on Liitumislepingu lahutamatuks osaks ja kohustuslikud täitmiseks alates Osapoolte vahel Liitumislepingu sõlmimisest.
 • 1.3. Liitumislepingus (sealhulgas Üldtingimustes) kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  • 1.3.1. ELISA esindaja – ELISA poolt volitatud kolmas isik, kes omab õigust sõlmida, muuta või üles öelda ELISA nimel Liitumislepinguid ning teenindada Kliente Teenuste osutamisega seotud küsimustes.
  • 1.3.2. ELISA esindus - ELISA teeninduspunkt, kus on võimalik sõlmida, muuta või üles öelda Liitumislepinguid ning kus toimub ELISA Klientide teenindamine Liitumislepingu ja Teenuste osutamisega seotud küsimustes;
  • 1.3.3. ELISA iseteenindusbüroo – ELISA veebipõhine iseteeninduskeskkond;
  • 1.3.4. ELISA infotelefon – 6600 600, tugiteenuse osutamine;
  • 1.3.5. ELISA klienditeenindus – ELISA infotelefon, ELISA esindus, ELISA esindaja, ELISA iseteenindusbüroo või muu ELISA infokanal, mida kasutatakse Klientide teenindamiseks ja nõustamiseks;
  • 1.3.6. ELISA sidevõrk – ELISA poolt Teenuste osutamiseks kasutatav elektroonilise side võrk, sealhulgas Mobiiltelefonivõrk ning Telefonivõrk;
  • 1.3.7. Ettemaks – Liitumislepingu täitmise tagamiseks Kliendi poolt tasutav rahaline sissemaks;
  • 1.3.8. Hinnakiri – ELISA poolt kehtestatud Teenuste tasumäärad ja pakutavad teenuspaketid;
  • 1.3.9. Isikuandmed – ELISA poolt pakutavate ja vahendatavate Teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mille vastutavaks töötlejaks on ELISA ja volitatud töötlejaks ELISA poolt määratud isikud;
  • 1.3.10. Kasutaja – Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes Kliendi nõusolekul ja vastutusel kasutab Kliendi numbrile ELISA poolt või vahendusel osutatavaid Teenuseid;
  • 1.3.11. Klient - füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud ELISA-ga Teenuste kasutamiseks Liitumislepingu;
  • 1.3.12. Kliendiandmed – kliendiandmete hulka kuuluvad kliendi poolt Liitumislepingu sõlmimisel, muutmisel, peatamisel või lõpetamisel avaldatavad andmed.
  • 1.3.13. Koduleht – ELISA veebileht aadressil www.elisa.ee;
  • 1.3.14. Krediidilimiit - ELISA poolt Kliendi suhtes kehtestatud rahaline piirsumma, mille ületamisel võib ELISA nõuda Kliendilt ettemaksu tasumist või piirata Kliendile Teenuste osutamist;
  • 1.3.15. Liitumisleping – ELISA ja Kliendi vahel sõlmitud leping koos Üldtingimuste, Hinnakirja, konkreetsete Teenuste kasutusjuhendite ja kasutamise tingimuste ning võimalike Liitumislepingu lisadega;
  • 1.3.16. Teenuse osutamise piiramine – Teenuse osutamise osaline või täielik piiramine Liitumislepingut üles ütlemata;
  • 1.3.17. Mobiiltelefonivõrk – ELISA statsionaarsete lõpp-punktideta sidevõrk, mis võimaldab edastada kõnet ja andmesidet ning vastab mobiiltelefonivõrgule kehtestatud nõuetele;
  • 1.3.18. Roamingteenus ehk võrgukülastusteenus – Kliendi poolt ELISA roamingpartneriks oleva välisriigi sideettevõtja sideteenuste kasutamine, mille eest tasumine toimub ELISA kaudu;
  • 1.3.19. Salasõna – tähe- ja/või numbrikombinatsioon Kliendi identifitseerimiseks;
  • 1.3.20. SIM kaart - mikroprotsessoriga varustatud kiipkaart, mida kasutatakse Terminalseadmesse sisestatuna Kliendi identifitseerimiseks ja Kliendile Teenuste osutamiseks.
  • 1.3.21. Teenused – ELISA poolt Liitumislepingu alusel Kliendile osutatavad üldkasutatavad elektroonilise side teenused, sealhulgas mobiiltelefoniteenused, telefoniteenused, andmesideteenused ning nendega seonduvad või ELISA poolt Kliendile vahendatavad lisateenused;
  • 1.3.22. Teenuspakett – selles fikseeritud Teenuste kogum;
  • 1.3.23. Telefoninumber – ELISA poolt Kliendile eraldatud telefoninumber või mobiiltelefoninumber, millele ELISA osutab ELISA sidevõrgu vahendusel Teenuseid;
  • 1.3.24. Terminalseade – mobiiltelefon või muu sideotstarbeline tehniline seade või selle osa, mis ühendatuna ühenduspunktis võimaldab saata, töödelda või vastu võtta kõnet või edastada andmeid;
  • 1.3.25. Tähtajaline leping – isikuga, kes soovib ELISAst osta soodushinnaga või osamaksetega terminalseadme või saada ELISA-lt mõne muu soodustuse sõlmitakse tähtaega sisaldav leping.

2. Liitumislepingu sõlmimine ja muutmine

 • 2.1. Liitumisleping Teenuste kasutamiseks ja selle hilisemad muudatused sõlmitakse kas ühe Osapoole nõudmisel kirjalikus vormis või siis ELISA poolt pakutavaid ja aktsepteeritavaid tehnilisi võimalusi ära kasutades muus taasesitamist võimaldavas vormis sh ELISA iseteenindusbüroo vahendusel elektroonses vormis või ELISA esitatud Liitumislepingu tingimuste aktsepteerimisega Kliendi poolt sh elektroonses seadmes allkirja andmisega. Kui Liitumislepingus või selle lisades ei ole sätestatud teisiti, loetakse Liitumisleping sõlmituks tähtajatult.
 • 2.2. ELISA iseteenindusbüroo vahendusel elektroonses vormis Liitumislepingu sõlmimisel tuleb Liitumislepingut sõlmida soovival isikul ennast enne Liitumislepingu sõlmimist panga autoriseerimiskanali, ID-kaardi või Mobiil ID abil identifitseerida.
 • 2.3. Liitumislepingu kehtivuse ajal võib Kliendi soovil Liitumislepingu muutmine Teenuste või Kliendiga seotud andmete osas toimuda iseteenindusbüroo kaudu või ELISA infotelefoni vahendusel salasõna alusel.
 • 2.4. Liitumislepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja ülesütlemiseks soovival isikul tuleb esitada tema isikut, teise isiku esindamise korral ka esindusõigust, tõendavad dokumendid.
 • 2.5. Kliendi poolt esitatav esindusõigust tõendav dokument peab olema ELISA poolt aktsepteeritavas vormis, kas digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt tõestatud ELISA ei ole kohustatud aktsepteerima esindusõigust tõendavat dokumenti, milles esindusõigus ei ole väljendatud üheselt ja arusaadavalt.
 • 2.6. ELISA-l on õigus enne Liitumislepingu sõlmimist kontrollida Kliendi maksevõimet maksehäireregistrist, krediidiinforegistrist vms Kliendi krediidikõlbulikkuse või maksekäitumise kontrollimist võimaldavast registrist või andmebaasist.
 • 2.7. ELISA-l on õigus nõuda Liitumislepingu sõlmimisel ettemakse tasumist.
 • 2.8. ELISA-l on õigus täiendavalt nõuda Liitumislepingut sõlmida soovivalt isikult tema krediidivõime kindlakstegemiseks ja/või Liitumislepinguga võetavate kohustuste täitmise tagamiseks võlaõiguslike tagatiste (näiteks käendusleping, garantiikiri) esitamist ning sissetulekuid tõendava dokumendi või muude maksevõimelisust tõendavate dokumentide esitamist.
 • 2.9. ELISA-l on õigus teha Kliendi esitatud dokumentidest koopiaid.
 • 2.10. Pärast Liitumislepingut sõlmida sooviva isiku poolt Liitumislepingu, Üldtingimuste, Hinnakirja ja muude lepinguga seotud dokumentidega tutvumist, ELISA poolt nõutavate andmete ja dokumentide esitamist ning Liitumislepingu sõlmimisega kaasnevate maksete sooritamist, vormistab ELISA esindaja Liitumislepingu ning eraldab Kliendile Telefoninumbri(d) ja annab tema kasutusse SIM-kaardi(d).
 • 2.11. Liitumislepingu allkirjastamisega kinnitab Klient et tema poolt esitatud andmed ja dokumendid on tõesed, et tal on olemas kõik vajalikud õigused ja volitused Liitumislepingu sõlmimiseks ja et ta on Liitumislepingu sõlmimisel järginud kõiki vajalikke protseduure ning hankinud kooskõlastused, mis on vajalikud Liitumislepingu alusel õiguste saamiseks ja kohustuste võtmiseks ning et ta kohustub täitma Liitumislepingu tingimusi.
 • 2.12. ELISA-l on õigus Liitumislepingu sõlmimisest keelduda või sõlmitud Liitumisleping ei jõustu, kui:
  • 2.12.1. Liitumislepingu sõlmimise ajal ei ole isiku poolt soovitud piirkonnas ja viisil Terminalseadme ühendamine ELISA sidevõrguga tehniliselt võimalik;
  • 2.12.2. isik ei ole andnud tema identifitseerimiseks või temale teadete edastamiseks vajalikke andmeid või soovitud sideteenuse osutamist võimaldava sidevõrguga ühendamise asukoha aadressi;
  • 2.12.3. isik on Liitumislepingu sõlmimisel esitanud ebaõigeid andmeid või on keeldunud andmete esitamisest;
  • 2.12.4. isikul on sissenõutav võlgnevus talle osutatud sideteenuste eest;
  • 2.12.5. isiku suhtes toimub pankrotimenetlus või juriidiline isik on likvideerimisel;
  • 2.12.6. füüsiline isik on alla 18 (kaheksateistkümne) aastane või piiratud teovõimega ning puudub tema seadusliku esindaja nõusolek Liitumislepingu sõlmimiseks.
 • 2.13. ELISA alustab Teenuste osutamist hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast Liitumislepingu sõlmimist, Liitumislepingut sõlmida sooviva isiku dokumentide ja andmete kontrollimist ning nõutavate summade tasumist, tingimusel, et ei ole ilmnenud punktis 2.12. nimetatud takistavaid asjaolusid ning Kliendi Terminaliseadme telefonivõrguga ühendamiseks puuduvad tehnilised takistused.
 • 2.14. Isikuga, kes soovib sõlmida Liitumislepingut numbri liikuvuse õigust kasutades, säilitades temale varem teise sideettevõtja poolt liitumislepingu alusel kasutada antud numbri, sõlmib ELISA Liitumislepingu edasilükkava tingimusega.
 • 2.15. Edasilükkava tingimusega sõlmitud Liitumisleping jõustub hetkest, mil ELISA on teavitanud isikut Telefoninumbri teisaldamise tähtajast ning loonud võimaluse Teenuste kasutamiseks Liitumislepingus märgitud Telefoninumbril. Edasilükkava tingimusega Liitumisleping ei jõustu, kui Liitumislepingus märgitud Telefoninumbrit loovutav sideettevõtja teavitab ELISA-t Telefoninumbri teisaldamise taotluse tagasilükkamisest või kui isik ei lõpeta Telefoninumbri suhtes ettenähtud aja jooksul Telefoninumbrit loovutava sideettevõtjaga sõlmitud liitumislepingut.
 • 2.16. Telefoni- või andmesideteenuse osutamiseks vajalike ehitus- ja paigaldustööde kulud kuni Kliendi või kolmandate isikute valduse piirini kannab ELISA, kui ELISA ja Klient ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Klient kannab Teenuse osutamiseks vajalike ehitus- ja paigaldustöödega seotud kulud omal territooriumil ja vajadusel kolmandate isikute territooriumil, kui ELISA ja Klient ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti.
 • 2.17. Telefoni- või andmesideteenuse osutamiseks vajalike ehitus- ja paigaldustööde teostamiseks kohustub Klient tagama ELISA esindajatele ligipääsu vajalikele Kliendi ruumidele ning nimetatud tööde teostamiseks vajalike ELISA poolsete juhiste ja tehniliste tingimuste täitmise. Teenuse osutamiseks vajalikud ehitus- ja paigaldustööd teostab ELISA tema poolt otstarbekaks ja vajalikuks peetaval viisil, kooskõlastades need eelnevalt Kliendiga.

3. Kliendi andmete töötlemine ja kaitse

 • 3.1. ELISA on kohustatud hoidma saladuses Kliendi kohta Teenuste osutamise käigus teatavaks saanud andmeid ning avaldama neid üksnes Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui selliste andmete avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või käesolevast Liitumislepingust.
 • 3.2. Liitumislepingu sõlmimisega või Kliendi suhtes käesolevate Üldtingimuste jõustumisega annab Klient ELISA-le nõusoleku Kliendi andmete töötlemiseks ning nõusoleku:
  • 3.2.1. Liitumislepingu täitmise tagamiseks, Kliendi poolt Liitumislepingu täitmata jätmise korral sellega seonduvate isikuandmete avaldamiseks piiramatule arvule kolmandatele isikutele, kes on ELISA-ga seotud lepinguga või teenuse osutamisega (nt. maksehäirete registripidajad, võla sissenõudmise teenuse osutajad jne, kusjuures maksehäireregistri pidaja poolt peetavas maksehäireregistris on kõnealused isikuandmed kättesaadavad kuni 3 (füüsilised isikud) või kuni 7 (juriidilised isikud) aasta jooksul Kliendi poolt Liitumislepingu täitmisest kui õigusaktidest ei tulene teistsugust tähtaega;
  • 3.2.2. salvestada ja säilitada ELISA infotelefonil või infotelefonilt tehtud kõnesid Liitumislepingu täitmiseks ja/või Liitumislepingu täitmise tagamiseks ning kasutada tehtud kõnesalvestusi Poolte esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ning Kliendi teenindamise eesmärgil;
  • 3.2.3. avaldada andmeid, sealhulgas isikukoodi, Kliendi ning tema võlakohustuste kohta kolmandatele isikutele tulenevalt Kliendile ühiselt Teenuste osutamisest või vahendamisest, Kliendi võlgnevuse lahendamisest, arvete trükkimisest ja edastamisest või muudest Liitumislepingu alusel läbiviidavatest toimingutest, millede käigus on Kliendi andmete väljastamine Liitumislepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalik. ELISA kohustub tagama seejuures kolmandate isikutega sõlmitavates lepingutes vastavate konfidentsiaalsussätete olemasolu;
  • 3.2.4. Kliendi poolt avaldatud kontaktandmete kasutamiseks, teavitamaks Klienti muudatustest ELISA Teenustes, pakutavates toodetes, tehnilistes lahendustes või ELISA sidevõrkude funktsionaalsuses, aga samuti Kliendile arvete, teatiste jms Liitumislepingu täitmiseks vajaliku teabe edastamiseks.
 • 3.3. Kliendil on õigus tutvuda tema kohta ELISA poolt Liitumislepingu täitmisel kogutud andmetega ning saada teavet nende andmete kasutamise kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 • 3.4. Kliendil on õigus keelata elektroonilise side võrgu kaudu oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamine toodete või teenuste otseturustuseks.
 • 3.5. ELISA töötleb Kliendi andmeid (sealhulgas Kliendi kontaktandmeid ning andmeid tema poolt kasutatavate teenuste profiili kohta) turunduslikul eesmärgil pakkumaks Kliendile personaalseid, kasutajasõbralikke ja soodsaid sidelahendusi. ELISA poolt ülalnimetatud andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine võib toimuda kuni Kliendi poolt vastavasisulise nõusoleku tagasivõtmiseni või Kliendiga sõlmitud Liitumislepingu kehtivuse lõppemiseni, sõltuvalt sellest kumb tingimus saabub varem.
 • 3.6. Kliendi poolse nõusoleku korral on ELISA-l õigus edastada andmeid Kliendi nime, aadressi ja Telefoninumbri kohta avaldamiseks numbriinfokataloogis ja numbriinfoteenistuses. Andmed avaldatakse eesmärgiga võimaldada kolmandatele isikutele saada paberkandjal ja/või otsingumootoril põhineval numbriinfokataloogi või numbriinfoteenistuse vahendusel teavet Kliendi kontaktandmete kohta. Kliendil on igal ajal võimalus vastav nõusolek tagasi võtta, taotledes ELISA-lt tema kohta numbriinfokataloogile ja numbriinfoteenistusele andmete edastamise lõpetamist aga samuti andmeid kinnitada või muuta.
 • 3.7. Kliendipoolne keeldumine andmete avaldamisest numbriinfokataloogis või numbriinfoteenistuses, samuti andmete kinnitamine või muutmine või andmete avaldamise lõpetamine numbriinfokataloogis või numbriinfoteenistuse kaudu on kliendile tasuta. Kliendil ei ole õigust nõuda tema kohta avaldatud andmete muutmist või kustutamist juba paberkandjal avaldatud numbriinfokataloogis.
 • 3.8. Liitumislepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et tellides või kasutades Teenust, mis eeldab tema andmete, sealhulgas isikukoodi, edastamist vastava Teenuse osutamisega seotud kolmandatele isikutele, annab Klient nõusoleku enda kohta nende andmete edastamiseks, mis on vajalikud vastava Teenuse Kliendile osutamiseks. Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, teatades sellest ELISA-le kirjalikult või siis vastava tehnilise võimaluse olemasolul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ELISA iseteenindusbüroo vahendusel. Eelnimetatud nõusoleku tagasivõtmist loetakse ühtlasi Kliendi poolseks avalduseks loobuda selle Teenuse kasutamisest, mille kasutamine eeldab andmete esitamist kolmandatele isikutele.

4. Teenuse osutamise piiramine

 • 4.1. Teenuse osutamise piiramine võib toimuda Kliendi või ELISA algatusel.
 • 4.2. Teenuse osutamise piiramine võib toimuda täies ulatuses (Telefoninumbri ajutine sulgemine) või osaliselt (väljahelistamise võimaluse blokeerimine).
 • 4.3. Klient saab taotleda Teenuse osutamise piiramist tema poolt Liitumislepingu alusel kasutatavale Telefoninumbrile, esitades selleks ELISA-le kirjaliku taotluse või helistades Salasõna kasutades ELISA infotelefonile.
 • 4.4. Kliendi soovil piiratakse Teenuste osutamine ühe tööpäeva jooksul vastava avalduse saamise päevast arvates, Teenuse piiramisega kaasneda võivad tasud sätestatakse Hinnakirjas.
 • 4.5. Teenuse osutamise piiramine ei vabasta Klienti kuumaksete või miinimumarve tasumise kohustusest vastavalt Hinnakirjale.
 • 4.6. Kui on tegemist SIM-kaardi varguse või kaotusega, tuleb sellest ELISA-t viivitamatult teavitada infotelefoni vahendusel või ELISA esinduses kohapeal. Teenuse osutamine piiratakse pärast seda, kui ELISA on saanud Kliendilt vastavasisulise teate. Kuni Teenuse osutamise piiramiseni lasub SIM-kaardi abil kasutatud Teenuste eest tasumise kohustus Kliendil. Pärast teate saabumist ELISA-sse Klient edasiste võimalike SIM-kaardi abil tarbitud Teenuste tasumise eest vastutust ei kanna. Suulise teate edastamisel on ELISA esindajal õigus küsida Salasõna ja/või esitada Kliendile tema kohta ELISA kliendiandmebaasis sisalduva teabe põhjal isikusamasuse kontrollimiseks küsimusi.
 • 4.7. ELISA võib piirata Kliendile Teenuse osutamist, kui:
  • 4.7.1. Klient on hilinenud temale osutatud Teenuste eest tasumisega üle 14 (neljateistkümne) päeva;
  • 4.7.2. Klient on ületanud temale kehtestatud Krediidilimiiti;
  • 4.7.3. Klient on ELISA sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava Terminalseadme või seadme mis ei ole Terminalseade. Samuti juhtudel, kui Kliendi poolt ELISA sidevõrguga ühendatud Terminalseade rikub ELISA sidevõrgu terviklikkust, on ebaseaduslikult valmistatud või ümber ehitatud;
  • 4.7.4. Klient häirib Terminalseadme kasutamisega ELISA sidevõrgu tööd või teisi sideteenuste kasutajaid;
  • 4.7.5. see on vajalik sidevõrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks;
  • 4.7.6. Klient rikub oluliselt Liitumislepingu tingimusi;
  • 4.7.7. Kliendi suhtes on algatatud pankrotimenetlus või juriidilisest isikust Kliendi suhtes likvideerimismenetlus;
  • 4.7.8. piirang tuleneb õigusaktist.
 • 4.8. ELISA loeb Liitumislepingu oluliseks rikkumiseks muuhulgas alljärgnevaid asjaolusid:
  • 4.8.1. Klient on Liitumislepingu sõlmimisel või Liitumislepingu kehtivuse vältel esitanud ELISA-le ebaõigeid andmeid;
  • 4.8.2. Klient kasutab õigusvastaselt omandatud SIM-kaarti;
  • 4.8.3. Kliendi poolt ELISA infosüsteemide õigusvastane või omavoliline kasutamine.
 • 4.9. ELISA teavitab mõistlikul viisil Klienti Teenuse osutamise piiramisest punktides 4.7.1. – 4.7.4. toodud alusel, teatades ühtlasi piiramise ajast ja põhjusest. Eelnimetatud Teenuse osutamise piiramise aluste kõrvaldamise korral on ELISAL õigus nõuda Kliendilt Teenuse kasutusvõimaluse taastamiseks tehtud kulude hüvitamist. Kui Teenuse osutamise piiramise tingib punktis 4.7.5. nimetatud alus, teatab ELISA sellest Kliendile mõistlikul viisil vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette.
 • 4.10. ELISA ei piira Kliendile Teenuse osutamist, kui Klient kõrvaldab enne Teenuse osutamise piiramist selle aluseks olnud asjaolu, teavitades sellest ELISA-t.
 • 4.11. Kui Liitumislepingut ei ole vahepeal üles öeldud, taastab ELISA Teenuse kasutamise võimaluse Kliendile endises ulatuses 2 (kahe) tööpäeva jooksul, arvates Teenuse osutamise piiramise aluseks olnud asjaolu äralangemisest.
 • 4.12. Teenuse osutamise piiramisel säilitab ELISA Kliendile võimaluse helistada riigisisestele hädaabinumbritele ning Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112.

5. Kliendi õigused ja kohustused

 • 5.1. Kliendil on õigus:
  • 5.1.1. nõuda ELISA-lt Liitumislepingu sõlmimisega võetud kohustuste täitmist;
  • 5.1.2. kasutada ELISA poolt pakutavaid või vahendatavaid Teenuseid kooskõlas Liitumislepingu tingimuste ja Teenuste kasutusjuhenditega ning lähtudes Hinnakirjas fikseeritud tasumääradest;
  • 5.1.3. kasutada Liitumislepinguga seotud toimingute teostamisel Salasõna ning ELISA iseteenindusbürood selle funktsionaalsuse piires;
  • 5.1.4. teha ettemakseid tulevikus kasutatavate Teenuste eest;
  • 5.1.5. pöörduda ELISA poole teabe saamiseks osutatavate Teenuste kasutamise, Üldtingimuste, Hinnakirja, väljastatud arvete jms asjaolude kohta;
  • 5.1.6. taotleda Teenuse osutamise piiramist Üldtingimustes sätestatud korras;
  • 5.1.7. taotleda omal kulul uut SIM-kaarti selle kadumise, varguse, vigastamise vms korral;
  • 5.1.8. loovutada SIM-kaart kolmanda isiku kasutusse, jäädes ELISA ees vastutavaks Liitumislepingu tingimuste täitmise, sealhulgas arvete tasumise eest;
  • 5.1.9. üles öelda Liitumisleping selleks ettenähtud korras;
  • 5.1.10. teha ELISA-le taotlusi, avaldusi ja ettepanekuid ning esitada pretensioonide tekkimisel kirjalikke kaebusi;
  • 5.1.11. teavitada ELISA-t ööpäevaringselt ELISA sidevõrgu riketest ELISA infotelefoni kaudu;
  • 5.1.12. kasutada kõiki Liitumislepingust tulenevaid õigusi.
 • 5.2. Klient on kohustatud:
  • 5.2.1. täitma Liitumislepingut, selle lisasid ning kehtivate õigusaktide nõudeid;
  • 5.2.2. tasuma õigeaegselt ELISA poolt esitatud arved;
  • 5.2.3. tasuma tähtaegselt tasumata arvete sissenõudmisega seotud kulutused;
  • 5.2.4. jälgima ja mitte ületama Teenuste kasutamisel Krediidilimiiti ning tegema ELISA-le ettemakseid Krediidilimiidi ületamisel. Teenuste piiramine Krediidilimiidi ületamisel Kliendi poolt on üksnes ELISA õigus mitte kohustus;
  • 5.2.5. teavitama koheselt ELISA-t järgmistest juhtudest:
   - kontaktandmete (nime, aadressi, kontakttelefoni) või teiste Kliendi kohta Liitumislepingusse märgitud andmete muutumisest, helistades ELISA infotelefonile või pöördudes vastava teatega ELISA esindusse, teatades ühtlasi uued andmed;
   • - juriidilisest isikust Kliendi korral Kliendi lõppemisest, ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest, saates vastava kirjaliku teate ELISA-le;
    - Kliendile ELISA poolt väljastatud SIM-kaardi varastamisest või kadumisest, helistades ELISA infotelefonile või pöördudes vastava teatega ELISA esindusse ;
   • - enda või esindaja isikut tõendava dokumendi vargusest või kadumisest, helistades ELISA infotelefonile või pöördudes vastava teatega ELISA esindusse;
   • - Salasõna või ELISA iseteenindusbüroo kasutajatunnuste ja/või paroolide kolmandale isikule teatavaks saamisest või sellise ohu tekkimisest helistades ELISA infotelefonile või pöördudes vastava teatega ELISA esindusse;
   • - juriidilisest isikust Kliendi suhtes pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetluse algatamisest, Kliendile pankrotihoiatuse tegemisest või Kliendi vara arestimisest, saates vastava kirjaliku teate ELISA-le;
   • - füüsilisest isikust Kliendi suhtes pankrotimenetluse algatamisest, Kliendile pankrotihoiatuse tegemisest, Kliendi suhtes võlgadest vabastamise menetluse algatamisest või Kliendi vara arestimisest, saates vastava kirjaliku teate ELISA-le;
   • - muudest asjaoludest, mis võivad takistada Liitumislepingu tingimuste nõuetekohast täitmist.
  • 5.2.6. kasutama üksnes kehtivatele standarditele ja nõuetele vastavaid Terminalseadet ning hoolt kandma Terminalseadme töökorras oleku, sealhulgas Terminalseadme tarkvara ajakohasuse eest. Hüvitama ELISA-le või kolmandale isikule tekitatud kahjud juhul, kui Klient kasutab nõuetele mittevastavat, rikkis või häireid põhjustavat Terminalseadet;
  • 5.2.7. kasutama SIM-kaarti heaperemehelikult. Liitumislepingu lõppemisel, sõltumata lõppemise põhjusest, kuulub SIM-kaart ELISA nõudel ELISA-le tagastamisele;
  • 5.2.8. välistama Salasõna teatavaks saamise kolmandatele isikutele. Klient on vastutav kõigi Salasõna kasutamisest tulenevate tagajärgede eest (sh Salasõna kasutades tellitud Teenuste eest tasu maksmise eest).
  • 5.2.9. kasutama ELISA infotelefonile helistamise võimalust heas usus;
  • 5.2.10. hoiduma terminalseadmega ühendatud SIM-kaardi kaudu Teenuste ebaseaduslikust või omavolilisest vahendamisest ühest sidevõrgust teise. Teenuste vahendamine on lubatud vaid sideettevõtjatele ELISA-ga eraldi sõlmitava kirjaliku juurdepääsulepingu alusel. Käesoleva sätte rikkumisel on Klient kohustatud sellise tegevuse ELISA esimesel nõudmisel koheselt lõpetama, hüvitama ELISA-le sellise tegevusega põhjustatud kahju ning tasuma ELISA-le leppetrahvi 6000 (kuus tuhat) eurot iga rikkumiseks kasutatud SIM-kaardi kohta, välja arvatud juhul kui tegemist on Kliendiga, kes kasutab Teenuseid tarbijana;
  • 5.2.11. kasutama käesoleva Liitumislepingu alusel Teenuste tarbimisel üksnes ELISA poolt selleks väljastatud SIM-kaarte, tagama SIM-kaardi turvakoodide konfidentsiaalsuse säilimise ning välistama SIM-kaardi kasutamise ilma õigusliku aluseta.
  • 5.2.12. vastutama Teenuse eest tasumise eest, juhul kui ta on võimaldanud kasutada oma Terminalseadet, SIM-kaarti või Salasõna kolmandatel isikutel;
  • 5.2.13. tagama Teenuse osutamiseks vajalike ja tema ruumidesse paigaldatavate/paiknevate tehniliste seadmete hoidmise ja säilitamise tingimused, mis on nimetatud seadmete spetsifikatsioonides ette nähtud või mis on määratud ELISA poolt;
  • 5.2.14. rikete korral sidevõrgus võimaldama ELISA-le või tema poolt volitatud isikule juurdepääsu Kliendi seadmetele ja tema territooriumil või valduses olevatele sidevõrgu osaks olevatele seadmetele nende kontrollimiseks ja parandamiseks;
  • 5.2.15. tagama Teenuse tarbimiseks kasutatavate seadmete ja tarkvara turvamise, vältimaks kolmandate isikute poolt nimetatud seadmete ja tarkvara kasutamist tegevusteks mis võivad häirida ELISA sidevõrgu tööd;
  • 5.2.16. Teenuse tarbimiseks kasutatavate seadmete ja tarkvara turvalisuses puuduste ilmnemisel viivitamatult korraldama seadmete ja tarkvara turvamise ELISA-t rahuldaval tasemel, kõrvaldades ELISA sidevõrgu tööd ohustavad puudused;
  • 5.2.17. kasutama võrguseadmete häälestamiseks ainult ELISA poolt eraldatud võrguparameetreid;
  • 5.2.18. mitte kasutama Teenust tegevuseks, mis on vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega või heade kommetega.

6. ELISA õigused ja kohustused

 • 6.1. ELISA-l on õigus:
  • 6.1.1. nõuda Kliendilt Liitumislepingu sõlmimisega võetud kohustuste täitmist;
  • 6.1.2. nõuda Kliendilt tähtaegselt tasumata arvetest tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulutuste hüvitamist;
  • 6.1.3. muuta Kliendile eraldatud Telefoninumbrit, sellest Kliendile õigusaktidega sätestatud korras ette teatades;
  • 6.1.4. piirata Teenuste osutamist lähtuvalt Üldtingimustes sätestatust;
  • 6.1.5. rakendada Liitumislepingu sõlmimisel ettemakset ja muuta vajadusel selle määra. Intresse ettemakselt ei arvestata;
  • 6.1.6. määrata Kliendile Krediidilimiit ja seda vajaduse korral muuta. Krediidilimiidi ületamine annab ELISA-le õiguse piirata Kliendile Teenuse osutamine kuni ettemakse tasumiseni. Krediidilimiidi ületamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Krediidilimiidi ületamisel kasutatud Teenuste eest;
  • 6.1.7. loovutada Teenuste eest mitteõigeaegsest tasumisest tulenevad nõuded Kliendi vastu kolmandatele isikutele või volitada kolmandaid isikuid võlgnevuste sissenõudmiseks. ELISA nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama ELISALE võlanõude sissenõudmisega kaasnevad kulud;
  • 6.1.8. muuta oma sidevõrke ja teha neis tehnilisi või kasutamist mõjutavaid muudatusi;
  • 6.1.9. koostada või lubada kolmandal isikul koostada Kliendi nõusolekul Kliendi nime, aadressi ja Telefoninumbrit sisaldavaid teatmikke ja edastada nimetatud andmeid numbriinfoteenistusele;
  • 6.1.10. sulgeda ette teatamata Mobiiltelefonivõrgus mobiiltelefonid, mille kohta ELISA on saanud politseist, Eesti mobiiltelefonide identifitseerimise registritest (Equipment Identity Register, EIR) või rahvusvahelisest mobiiltelefonide registrist (Central Equipment Identity Register, CEIR) ametliku teate mobiiltelefoni varastamise, kaotamise, muul kombel õiguspärasest valdusest väljumise, omavolilise ümberkodeerimise või kasutamiseks keelamise kohta;
  • 6.1.11. võimaldada Kliendile allahindlust ning soodustusi. ELISA poolt tehtud ühekordne allahindlus või soodustus ei mõjuta teisi Liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi;
  • 6.1.12. võimaldada Kliendile kasutamiseks lisateenuseid või loobuda lisateenuste võimaldamisest, teavitades sellest Klienti Kodulehe vahendusel;
  • 6.1.13. ühepoolselt kehtestada, täiendada ja muuta Teenuste kasutusjuhendeid, teavitades sellest Klienti Kodulehe vahendusel;
  • 6.1.14. ühepoolselt alustada või lõpetada Teenuste pakkumisega ja teha muudatusi Teenustes, Teenuste eritingimustes ning Teenuste pakettides, muuhulgas
  • riigisisesele hädaabinumbrile helistamist ja helistaja asukoha määramist puudutavalt, teavitades sellest Klienti Kodulehe või massiteabekanalite vahendusel;
  • 6.1.15. teha ühepoolselt täiendusi ja muudatusi Üldtingimustes, Hinnakirjas ning Liitumislepingus ja/või selle lisades sätestatud eritingimustes vastavalt Üldtingimuste punktile 10.5. ja 10.6.
 • 6.2. ELISA on kohustatud:
  • 6.2.1. täitma Liitumislepingut, selle lisasid ning kehtivate õigusaktide nõudeid;
  • 6.2.2. osutama või vahendama Kliendile Teenuseid kooskõlas Liitumislepingu tingimustega ning lähtudes Hinnakirjas fikseeritud tasumääradest. ELISA võimaldab Kliendile mobiiltelefoniteenuste kasutamist Eesti Vabariigi territooriumil oma Mobiiltelefonivõrgu levialas ning vahendab Kliendile roamingteenuseid ELISA roamingpartnerite mobiiltelefonivõrkudes;
  • 6.2.3. andma Kliendile tema soovi korral teavet ELISA poolt osutatavate või vahendatavate Teenuste, Liitumislepingu tingimuste, Krediidilimiidi, Mobiiltelefonivõrgu leviala ning esitatud arvete ja teatiste kohta;
  • 6.2.4. teavitama Klienti massiteabekanalite, Kodulehe, kliendilehe ja/või muude Kliendile edastatavate teatiste vahendusel ELISA kontaktandmete (nime, aadressi, kontakttelefoni) või teiste ELISA kohta Liitumislepingusse märgitud andmete muutumisest, teatades ühtlasi uued kontaktandmed;
  • 6.2.5. teavitama Klienti massiteabekanalite ja/või Kodulehe vahendusel olulistest tehnilistest häiretest või hooldustöödest, mis võivad mõjutada ELISA sidevõrgu tööd;
  • 6.2.6. hoidma ELISA sidevõrku töökorras, seda hooldama ja osutama Kliendile Teenuseid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele kvaliteedinõuetele ja kvaliteediparameetritele. ELISA poolt Klientidele osutatavate muude hooldus- ja tugiteenuste osas lähtub ELISA Kodulehel, konkreetsete Teenuste kasutamise eritingimustes ning võimalikes liitumislepingu lisades sätestatud tingimustest ja Hinnakirjas sätestatud tasust. ELISA ei vastuta oma sidevõrgu rikete või häirete eest, mis on tekkinud temast mitteolenevatel põhjustel.
  • 6.2.7. korraldama Kliendilt ööpäevaringse rikketeadete vastuvõtmise ELISA infotelefoni vahendusel ning teavitama Klienti konkreetse rikke kõrvaldamise orienteeruvast tähtajast;
  • 6.2.8. korraldama ELISA sidevõrgu rikete kõrvaldamise ELISA-le rikkest teatamise päevale järgneva tööpäeva jooksul. ELISA poolt rikke kõrvaldamisega viivitamise korral on Kliendil õigus nõuda kompensatsioonina viivituse aja eest kuutasu maksmisest vabastamist;
  • 6.2.9. vastama hiljemalt 15 (viieteistkümne) päeva jooksul Kliendi poolt esitatud kaebusele või pretensioonile;
  • 6.2.10. vastama hiljemalt ühe kuu jooksul Kliendi poolt esitatud taotlustele, avaldustele või muus vormis kirjalikele pöördumistele;
  • 6.2.11. piirama Kliendi soovil Kliendi Telefoninumbril Teenuse osutamist Üldtingimustes sätestatud korras.
  • 6.2.12. rakendama asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid maandamaks Teenuste ja ELISA sidevõrgu turvalisuse ning terviklikkusega seotud riske ning hoidmaks ära võrguühenduse täiskoormust või ülekoormust. Konkreetsetest ELISA sidevõrgu turvalisuse ning terviklikkuse kaitseks rakendatavatest meetmetest teavitab ELISA Kliente eelkõige oma Kodulehe vahendusel.

7. Arvelduste kord

 • 7.1. ELISA esitab Kliendile arveid ja Klient on kohustatud tasuma ELISA-le arveid Kliendile osutatud või vahendatud või koostöös kolmandate isikutega osutatud Teenuste eest Liitumislepingus kokkulepitud tingimuste kohaselt ja lähtudes Teenuste osutamise või vahendamise ajal kehtivast Hinnakirjast.
 • 7.2. Roamingteenuste eest tasumine toimub ELISA arvete alusel, lähtuvalt Kliendile Teenuseid osutanud välisriigi sideettevõtja hinnakirjast, milles väljendatud hinnad on kajastatud ELISA Hinnakirjas orienteeruva tasuna. Sideteenuseid osutava välisriigi sideettevõtja poolt ELISA-le roamingteenuseid kajastava arve hilinemisega saatmisel või tema kehtestatud hindadest ELISA viivitusega teavitamisel, kui viivitus ei olnud põhjustatud ELISA süüst, ei vastuta ELISA roamingteenuste arve viibimise eest ega roamingteenuste tasu mittevastavuse eest ELISA Hinnakirjale.
 • 7.3. Kuumakset arvestatakse alates Liitumislepingu jõustumise päevast. Kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva kestva Liitumislepingu puhul võetakse kuumakset proportsionaalselt Kliendiks oldud päevade arvule, 30 (kolmkümmend) kalendripäeva või kauem kestva Liitumislepingu puhul arvestatakse vaid Liitumislepingu sõlmimise kuu eest kuumakset proportsionaalselt Kliendiks oldud päevade arvule.
 • 7.4. ELISA arveldusperioodiks on kalendrikuu, mille kohta ELISA esitab Kliendile antud perioodil kasutatud Teenuste eest arve. Arve tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks. Klient on kohustatud tasuma arvete tasumisega seonduvad teenustasud.
 • 7.5. Kõik arved edastatakse ELISA poolt Kliendile Iseteenindusbüroosse Kliendi personaalsele kontole. Vastavalt Kliendi sooviavaldusele edastatakse arve lisaks ka e-arvena Kliendi Internetipanka, elektroonsel kujul Kliendi elektronpostiaadressile, paberkandjal Kliendi postiaadressil või muude ELISA poolt pakutavate arvelduskanalite kaudu.
 • 7.6. Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti arve tasumise kohustustest. ELISA ei vastuta postitalituse töö ebakorrektsuse, Internetipanga töö häirete või elektroonsel teel arvete edastamisel tekkida võivate tõrgete eest. Arve mittesaabumisel saab infot tasumisele kuuluva summa kohta ELISA infotelefoni vahendusel, ELISA esindustest, Iseteenindusbüroost või ELISA Volitatud esindajatelt.
 • 7.7. Arvel näidatud summa peab olema ELISA arveldusarvele tasutud hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. ELISA loeb arve tasutuks kui kogu arvel näidatud summa on laekunud ELISA arveldusarvele.
 • 7.8. Maksete mittetähtaegsel tasumisel arvestatakse ELISA poolt viivist arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kuupäevast 0,15 % (null koma viisteist protsenti) võlasummast iga viivitatud päeva eest. Tarbijakrediidilepingute puhul lähtub ELISA viivise arvestamisel Võlaõigusseaduses sätestatust. Tasumata arvete sissenõudmisega seotud kulutused kannab Klient.
 • 7.9. Kui Klient vaidlustab kirjalikult ELISA poolt esitatud arve summa suuruse enne arve tasumise tähtaja saabumist ning tasub õigeaegselt osutatud Teenuste eest osas milles ta tasu ei vaidlusta, ei piira ELISA Kliendile mobiiltelefoniteenuse osutamist kuni pretensiooni läbivaatamiseni. ELISA vaatab arve kohta esitatud pretensiooni läbi 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul.
 • 7.10. Kui arve summa suhtes Kliendi poolt esitatud pretensioon ei ole põhjendatud, on Klient kohustatud tasuma vaidlustatud summa ELISA arveldusarvele 5 (viie) päeva jooksul Kliendi pretensioonile ELISA poolt vastamise kuupäevast arvates, vastasel juhul on ELISA-l õigus piirata Kliendile Teenuste osutamist Üldtingimustes sätestatud korras.
 • 7.11. Kui Klient on vaidlustanud Teenuse tasu alusetult, on ELISA-l õigus nõuda Kliendilt viivist määraga 0,15 % (null koma viisteist protsenti) päevas ajavahemiku eest, arvates vaidlustatud summa maksetähtpäevast kuni selle tegeliku tasumiseni.
 • 7.12. Kui Klient vaidlustab kirjalikult ELISA poolt esitatud arve summa suuruse pärast arve tasumise tähtaja saabumist, on ta kohustatud tasuma täies ulatuses arve enne pretensiooni esitamist. Kui Kliendi kaebus on põhjendatud, tagastab ELISA Kliendi poolt enammakstud summa Kliendi pangakontole või käsitleb Kliendi avalduse alusel nimetatud summat ettemaksuna.

8. Liitumislepingu ülesütlemine ja lõppemine

 • 8.1. Liitumislepingu lõppemine võib toimuda kas Kliendi või ELISA algatusel Liitumislepingu ülesütlemisega või Osapoolte kokkuleppel.
 • 8.2. Klient võib Liitumislepingu ilma ette teatamata igal ajal üles öelda. Liitumislepingu ülesütlemiseks tuleb Kliendil esitada ELISA-le vastav allkirjastatud avaldus. ELISA-l on õigus nõuda Liitumislepingu ülesütlemise aluseks oleva avalduse esitamist kirjalikus vormis ELISA esindusse. Liitumislepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustustest tasuda arveid ELISA-poolt Liitumislepingu alusel osutatud Teenuste eest.
 • 8.3. ELISA sulgeb SIM-kaardi hiljemalt Liitumislepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisele järgneva tööpäeva jooksul.
 • 8.4. ELISA võib Liitumislepingus sätestatud korda järgides Liitumislepingu üles öelda, sellest Klienti teavitades, kui:
  • 8.4.1. Teenuse osutamine Kliendile on ELISA poolt mõnel punktis 4.7. nimetatud alusel piiratud ning piiramise alus ei ole ühe kuu jooksul ära langenud;
  • 8.4.2. esinevad muud Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud asjaolud, sealhulgas Liitumislepingu täitmise võimatus, Kliendi piiratud teovõime, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine;
  • 8.4.3. Kliendi suhtes on algatatud pankrotimenetlus või juriidilisest isikust Kliendi suhtes likvideerimismenetlus.
 • 8.5. Liitumislepingu ülesütlemine ei too endaga kaasa Liitumislepingu alusel Kliendi poolt võlgnetavatelt summadelt viiviste arvestamise katkestamist ega viiviste tasumise kohustusest vabanemist.
 • 8.6. Kliendiga, kes soovib lõpetada ELISA-ga Liitumislepingu ja säilitada ühtlasi numbri liikuvuse õigust kasutades Telefoninumbri, vormistatakse Kliendi vastava kirjaliku avalduse alusel edasilükkava tingimusega Liitumislepingu lõpetamise kokkulepe. Edasilükkav tingimus jõustub hetkest, mil ELISA on lõpetanud seoses numbri teisaldamisega Teenuste osutamise Kliendi avalduses märgitud Telefoninumbrile. Edasilükkav tingimus ei jõustu, kui Klient ei ole 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul sõlminud avalduses märgitud Telefoninumbri suhtes liitumislepingut teise sideettevõtjaga või kui nimetatud avalduses märgitud Telefoninumbrit ei ole võimalik teisaldada.
 • 8.7. Hiljemalt 3 (kolme) kuu möödumisel Liitumislepingu lõpetamise kokkuleppe sõlmimisest või Liitumislepingu ülesütlemisest esitab ELISA Kliendile lõpparve Liitumislepingu alusel osutatud Teenuste eest. Lõpparve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Ettemakse jäägi olemasolu korral tagastab ELISA selle Kliendi sellekohase avalduse alusel Kliendi poolt näidatud arveldusarvele hiljemalt kahe (2) kuu jooksul Liitumislepingu kokkuleppe sõlmimisest või Liitumislepingu ülesütlemisest
 • 8.8. ELISA ei tagasta Kliendile ettemakse jääki juhul kui ELISA-l on Kliendi vastu Liitumislepingust tulenevaid nõudeid.

9. Vastutus

 • 9.1. Osapooled kohustuvad täitma oma Liitumislepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, vajaliku hoolsusega, mõistlikult ja heas usus ning arvestades väljakujunenud tavasid ja praktikat.
 • 9.2. ELISA vastutab Liitumislepingus sätestatud kohustuste tahtlikust või raskest hooletusest tingitud rikkumise eest, kohustudes hüvitama tema poolt Kliendile tekitatud otsese varalise kahju.
 • 9.3. ELISA ei vastuta Kliendil tekkinud kaudsete kahjude eest, mis võivad muuhulgas seisneda saamata jäänud tulus, katkenud äritegevuses, kasumi vähenemises või muudes sarnastes asjaoludes.
 • 9.4. ELISA ei vastuta ajutiste häirete eest ELISA sidevõrgu töös või Teenuste kasutamisel, nagu riiklikest pühadest või massiüritustest tuleneva ülekoormuse tõttu sidevõrgu toimimise ajutine häiritus või katkestatus, tingimusel, et sellised ajutised häired jäävad Eesti Vabariigis kehtestatud kvaliteedinõuetega lubatud piiridesse. ELISA ei vastuta samuti häirete eest Kliendi Terminalseadme töös, kolmandate isikute poolt hallatavate sidevõrkude töös või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamises.
 • 9.5. ELISA ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Kliendile või kolmandale isikule sidekatkestuse või Kliendi seadmetes paikneva tarkvara turvaaukude tõttu, väljaarvatud juhud, kui tegemist on ELISA süül tekkinud kahjuga.
 • 9.6. Osapooled ei vastuta kohustuste täitmatajätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Vääramatu jõuna käsitlevad Osapooled asjaolu, mida Osapool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Liitumislepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
 • 9.7. ELISA-lt kahju hüvitamise taotlemiseks peab Klient teavitama ELISA-d talle tekkinud kahjust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul pärast kahju avastamist ja 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul pärast kahju tekkimist.

10. Muud tingimused

 • 5.1. Liitumislepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Osapooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning headest kommetest ja tavadest.
 • 5.2. Liitumislepingu täitmisega seonduv Osapoolte vaheline suhtlus toimub ELISA esindustes või ELISA Volitatud esindajate kaudu, samuti ELISA iseteenindusbüroo või ELISA infotelefoni vahendusel, sidevahendi abil või kirjalikult, kui Osapoolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti. ELISA saadab kirjalikud teated kas: Kliendi poolt avaldatud postiaadressil paberkandjal, e-posti aadressil, elektroonselt Internetipanga postkasti või elektroonselt ELISA iseteenindusbüroo kaudu.
 • 5.3. Liitumislepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel. Kaebuste esinemisel tuleb Kliendil pöörduda ELISA klienditeeninduse poole. Kui probleemi ei ole võimalik koheselt lahendada on Kliendil õigus esitada ELISA-le kirjalik pretensioon, mille ELISA esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Üldtingimustes sätestatud tähtaja jooksul läbi vaatab ning oma otsusest Klienti teavitab. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kas Tarbijakaitseameti juures tegutsevas tarbijakaebuste komisjonis või Harju Maakohtus. Tarbijaga seotud vaidlused lahendatakse tarbija elukohajärgses kohtus.
 • 5.4. Kui Liitumislepingu mõni säte osutub täielikult või osaliselt kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see Liitumislepingu kehtivust ning Osapooled kohustuvad täitma Liitumislepingut osas, milles see ei ole kohaldamatu või kehtetu.
 • 5.5. ELISA-l on õigus käesolevaid Üldtingimusi, Hinnakirja, aga samuti Liitumislepingut ja/või selle lisades sätestatud eritingimusi ühepoolselt muuta, kui muudatus on tingitud sidevaldkonna tehnilisest ja sisulisest arengust (sh nt kasutatavate tehnoloogiate muutumisest, tehnilisest innovatsioonist jne), toodete või teenuste hinnakujunduse muudatustest, Üldtingimuste, Hinnakirja sh Liitumislepingu ja selle lisade eritingimuste kehtestamise aluseks olnud asjaolude muutusest (sh nt muudatused toodete või teenuste ülesehituses, sisendkuludes, parameetrites, teenindusprotsessides jne), klientidele teenuste ja toodete kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest, vajadusest ajakohastada või selgitada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid, muudatustest õigusaktides, riiklike institutsioonide otsusest või ettekirjutusest, jõustunud kohtuotsusest või muudest teenuste osutamisega seonduvatest olulistest asjaoludest, muuhulgas on Elisal õigus muuta Üldtingimusi, Hinnakirja, Liitumislepingut ja selle lisasid õigusaktides fikseeritud juhtudel.
 • 5.6. ELISA teavitab Üldtingimuste, Hinnakirja, aga samuti Liitumislepingus ja/või selle lisades sätestatud eritingimuste muudatustest Klienti massiteabekanalite, Kodulehe, kliendilehe või Kliendile edastatavate teatiste vahendusel vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette. Teavet Üldtingimuste, aga samuti Liitumislepingus ja/või selle lisades sätestatud eritingimuste muudatustega seonduva kohta on Kliendil võimalik saada ELISA esindustest, Volitatud esindajatelt, Kodulehelt või ELISA infotelefonilt.
 • 5.7. Kui Klient ei nõustu Üldtingimuste, Hinnakirja, aga samuti Liitumislepingus ja/või selle lisades sätestatud eritingimuste muudatustega, siis on Kliendil õigus Liitumisleping leppetrahvi tasumata üles öelda, esitades ELISA-le sellekohane kirjalik avaldus ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kuni Liitumislepingu ülesütlemiseni tekkinud kohustuste täitmisest.
 • 5.8. Kui Klient ei kasuta Üldtingimuste kohast õigust Liitumisleping üles öelda, loetakse, et ta on Üldtingimustes, Hinnakirjas, aga samuti Liitumislepingus ja/või selle lisades sätestatud eritingimustes tehtud muudatused aktsepteerinud ja tal ei ole ELISA-le muudatustest tulenevaid pretensioone. Uued Üldtingimused, Hinnakiri, aga samuti Liitumislepingus ja/või selle lisades sätestatud eritingimused muutuvad Liitumislepingu lahutumatuks osaks ning Osapooltele täitmiseks kohustuslikuks alates nende jõustumise kuupäevast.
 • 5.9. Käesolevad Üldtingimused jõustuvad ja kehtivad alates 01.09.2015.a, muutes jõustumisel kehtetuks ELISA tegevdirektori 30.08.2013.a korraldusega nr 67 kehtestatud Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimused.
 • 5.10. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos käesolevate Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ning eesmärgist.
 • 5.11. Kui Üldtingimuste eesti- ja võõrkeelsed tekstid lahknevad või on mitmeti mõistetavad, on prioriteetne eestikeelne tekst.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.