Pilvekontor 365

I - Microsoft Office 365 teenuse tingimustega on võimalik tutvuda siin.

II - Elisa Pilvekontor 365 teenusepaketi tingimused

1. Elisa Pilvekontor 365 teenusepakette (edaspidi Paketid) müüakse ainult äriklientidele.

2. Paketid sisaldavad Elisa sideteenuseid (kõneside ja mobiilne internet) ning Microsoft Office 365 teenusepakette (edaspidi Office 365 teenusepakett). Elisa pakub alljärgnevaid Pakette:

2.1. Elisa Pilvekontor 365 S (edaspidi Pakett S) sisaldab 500 minutit Eesti-siseseid mobiilsidekõnesid, 500 SMS-i, mobiilset internetti maksimaalse 4G kiirusega mahus 2 GB ja Office 365 teenusepaketti Kiosk;

2.2. Elisa Pilvekontor 365 M (edaspidi Pakett M) sisaldab piiramatult Eesti-siseseid mobiilsidekõnesid, 1000 SMS-i, mobiilset internetti maksimaalse 4G kiirusega mahus 5 GB ja Office 365 teenusepaketti Business Essentials;

2.3. Elisa Pilvekontor 365 L (edaspidi Pakett L) sisaldab piiramatult Eesti-siseseid mobiilsidekõnesid, 1500 SMS-i, mobiilset internetti maksimaalse 4G kiirusega mahus 10 GB ja Office 365 teenusepaketti Business Essentials. Paketi Pilvekontor 365 L kasutajad saavad helistada Soome, Rootsi, Norrasse, Taani, Lätti ja Leetu soodushinnaga 0,05 € minut (hinnale lisandub käibemaks);

2.4. Elisa Pilvekontor 365 XL (edaspidi Pakett XL) sisaldab piiramatult Eesti-siseseid mobiilsidekõnesid, 1500 SMS-i, mobiilset internetti maksimaalse 4G kiirusega mahus 20 GB ja Office 365 teenusepaketti Business Premium. Paketi Pilvekontor 365 XL kasutajad saavad helistada Soome, Rootsi, Norrasse, Taani, Lätti ja Leetu, soodushinnaga 0,05 € minut (hinnale lisandub käibemaks).

3. Elisa teavitab klienti andmesidemahu lähenevast täitumisest ja tasu rakendumisest, saates kliendi kontaktnumbrile SMS-i.

4. Paketis sisalduvate mahtude täitumisel rakenduvad alljärgnevad tasud.

Elisa Pilvekontor 365 S

Elisa Pilvekontor 365 M

Elisa Pilvekontor 365L

Elisa Pilvekontor 365 XL

Mahtu ületav kõneminut

0,025 €

0,010 €

0,010 €

0,010 €

Mahtu ületav MB

0,002 €

0,002 €

0,002 €

0,001 €

Mahtu ületav SMS

0,030 €

0,030 €

0,030 €

0,030 €

*Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.

5. Pakettide mõistliku kasutamise eeldused ja lisatingimused

5.1. Pakettide M, L ja XL kasutajatele kehtib väljahelistamisel mõistliku kasutuse piir kalendrikuu kohta mahuga 5000 minutit. Selle täitumisel on Elisal õigus rakendada väljahelistamisel kõneminutihinda 0,01 eurot.

5.2. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane üksnes juhul, kui seda kasutatakse isiklikul otstarbel korraga kahe inimese vaheliseks suhtluseks. Kõiki muid kasutusviise, sealhulgas, kuid mitte ainult P2P (partnervõrgu, ingl peer-to-peer) failivahetusprogrammide vahendusel andmete üles- või allalaadimist loetakse käesolevate tingimuste kohaselt ebamõistlikuks ja käsitatakse liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sh kehtestada lisatasu), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda kliendiga sõlmitud liitumisleping üles.

5.3. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada piiranguid üldiselt või iga sellise kliendi suhtes eraldi, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse sellise kasutamisega tekitatud kahju. Kuivõrd paketid on mõeldud äriklientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutust (sh tele- ja võrkturustuseks) ning SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt/automaatselt SMS-ide saatmiseks ja/või kõnede tegemiseks.

6. Office 365 teenusepaketi kasutamisele kehtivad Microsoft Office 365 teenuse tingimused, millega on võimalik tutvuda siin: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31.

7. Ühe mobiilinumbriga on lubatud kasutada ühte paketti üks Pakett.

8. Office 365 teenusepakette tohib mobiilinumbri kasutaja kasutada kuni viies seadmes.

9. Office 365 teenusepaketti seadistab ja haldab Kliendi poolt Office 365 keskkonnas. Täpsema juhendi Office 365 teenusepaketi seadistamise ja haldamise, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutajakonto(de) loomise, administraatori muutmise jms kohta on võimalik leida siit.

10. Office 365 teenusepaketi seadistamist on võimalik tellida Elisalt järgnevate tingimuste kohaselt.

11. Paketiga seotud mobiilinumbrit on võimalik üle anda (omanikuvahetus) teisele juriidilisele isikule, kuid sellisel juhul ei lähe üle Office 365 teenusepaketi sisu.

12. Paketiga seotud mobiilinumbrit on võimalik üle anda (omanikuvahetus) füüsilisele isikule, kuid sellisel juhul ei ole võimalik Office 365 teenusepaketti edasi kasutada.

Arvelduste kord

13. Pakettidel on numbripõhine kuutasu.

14. Paketi kuutasu arvestatakse Paketiga liitumise ja loobumise kuul proportsionaalselt, st vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.

15. Paketivahetus jõustub tagasiulatuvalt jooksva kuu algusest.

16. Kuutasule lisanduvad maksed tasuliste teenuste eest:

16.1. Paketi S puhul muu hulgas Eesti-sisesed kõned alates 501. minutist, kõikide Eesti operaatorite võrkudesse saadetud sõnumid alates 501. SMS-ist, rahvusvahelised ja roaming’u-teenused, MMS-id, kõnede suunamine, datakõned, päevapileti tellimine, kõnekaardi laadimine, lisateenuste kuumaksed, ühekordsed maksed, kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele, m-loto, m-parkimine, m-pilet ja m-ostud, eritariifsed kõned ja SMS-id;

16.2. Paketi M puhul muu hulgas mõistliku kasutamise põhimõtet ületavad Eesti-sisesed häälkõned, kõikide Eesti operaatorite võrkudesse saadetud sõnumid alates 1001. SMS-ist, mõistliku kasutamise põhimõtet ületavad Eesti-sisesed häälkõned, rahvusvahelised ja roaming’u-teenused, MMS-id, kõnede suunamine, datakõned, päevapileti tellimine, kõnekaardi laadimine, lisateenuste kuumaksed, ühekordsed maksed, kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele, m-loto, m-parkimine, m-pilet ja m-ostud, eritariifsed kõned ja SMS-id;

16.3. Paketi L puhul muu hulgas mõistliku kasutamise põhimõtet ületavad Eesti-sisesed häälkõned, kõikide Eesti operaatorite võrkudesse saadetud sõnumid alates 1501. SMS-ist, rahvusvahelised ja roaming’u-teenused, MMS-id, kõnede suunamine, datakõned, päevapileti tellimine, kõnekaardi laadimine, lisateenuste kuumaksed, ühekordsed maksed, kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele, m-loto, m-parkimine, m-pilet ja m-ostud, eritariifsed kõned ja SMS-id;

16.4. Paketi XL puhul muu hulgas mõistliku kasutamise põhimõtet ületavad Eesti-sisesed häälkõned, kõikide Eesti operaatorite võrkudesse saadetud sõnumid alates 2001. SMS-ist, rahvusvahelised ja roaming’u-teenused, MMS-id, kõnede suunamine, datakõned, päevapileti tellimine, kõnekaardi laadimine, lisateenuste kuumaksed, ühekordsed maksed, kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele, m-loto, m-parkimine, m-pilet ja m-ostud, eritariifsed kõned ja SMS-id.

17. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.

18. Erandjuhtudel võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisse arveldusperioodi.

Vastutus

19. Elisa ei vastuta Office 365 teenusepaketi seadistamise ja haldamise eest.

20. Elisa ei vastuta Office 365 teenuspaketti kliendi poolt salvestatud sisu muutmise ja uuendamise eest.

21. Elisa ei vastuta Office 365 teenusepaketi uuenduste ja muudatuste eest. Elisa ei teavita kliente Office 365 teenusepaketi uuendustest ja muudatustest ette.

22. Elisa ei vastuta Office 365 teenusepaketi tõrgete eest.

23. Elisa ei vastuta kliendi ja/või kasutaja poolt Office 365 keskkonnas või selle kaudu avalikustatud andmete edasise kasutamise eest. Elisa eeldab, et Office 365 keskkonna kasutaja on vastutustundlik ja tegutseb Office 365 keskkonda kasutades, sealhulgas oma andmeid avalikustades, teadlikult ja läbimõeldult ning hindab iseseisvalt enne andmete avalikustamist, kas ja millist infot ta enda kohta avaldab.

24. Elisa ei ole kohustatud jälgima ega kontrollima kliendi ja/või kasutaja poolt Office 365 teenusepaketi kasutamisel loodud ja sisalduvat teavet (Office 365 teenusepaketi sisu).

25. Paketi kasutamisel kohustub/kohustavad klient ja/või kasutajad järgima kõiki tema/nende tegevuse suhtes kehtivaid, sh õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja kohustusi. Elisa ei vastuta kliendi ja/või kasutaja tegevuse vastavuse eest kliendi kohta käivate piirangute ja kohustuste täitmisel.

26. Paketi ja/või kasutajakonto kasutamine Euroopa Liidu õigusaktidega või heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, samuti sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.

27. Klient vastutab muu hulgas, kuid mitte ainult:

27.1. Office 365 teenusepaketi seadistamise ja haldamise (kasutajakonto(de) loomine, administraatori muutmine jms) eest;

27.2. Office 365 teenusepaketi sisu muutmise ja uuendamise eest;

27.3. kliendi ja/või kasutaja poolt Office 365 keskkonna kasutamisel edastatavate andmete ja info sisu eest ning nende vastavuse eest kehtivates õigusaktides sätestatule ning headele kommetele ja tavadele;

27.4. kahjude eest, mis tekivad kasutajale, Elisale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses Paketi tingimuste mh Office 365 teenusepaketi tingimuste rikkumisega kasutaja/kliendi poolt;

27.5. Office 365 keskkonnas edastatava ja/või säilitatava materjali sisu eest, kohustudes mitte salvestama või Office 365 keskkonna vahendusel mitte avaldama materjale, mis on vastuolus õigusaktidega, Office 365 teenuse tingimuste või heade tavadega või kommetega, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi, sh on keelatud ilma vastava õigusliku aluseta autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine või levitamine.

28. Elisal on õigus pakettide hinnakirja ja tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.